Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2018

  •  Intäkterna uppgick till 1 682 (429) TSEK
  •  Rörelseresultat uppgick till -11 515 (-12 431) TSEK
  •  Periodens nettoresultat uppgick till -11 447 (-12 431) TSEK
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 792 (-8 540) TSEK
  •  Koncernens likvida medel uppgick till 45 941 (19 258) TSEK
  •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,48 (-0,84) kr


VD ordet

Bolaget följer den affärsplan med prioriterade strategiska initiativ som presenterades inför börsintroduktionen för ett år sedan. Det gäller kunduppdrag och licensaffärer med stor volym och massmarknadspotential som bolaget investerat i under 3-4 års tid.  För tre av dessa kundfinansierade produktutvecklingsuppdrag inom headset och automotive connectivity samt offline streaming är vi inne i slutförhandlingar för kommersialisering och utrullning under 2019. Ett av dessa projekt är det marknadskonsortium Terranet driver tillsammans med Qualcomm i Kina för integration av Terranets mjukvara i Qualcomms Snapdragonchipset hos de ledande mobiltillverkarna och internetleverantörerna i Kina, även Korea och Japan. Ett annat är ett marknadskonsortium bolaget driver med en ledande global leverantör inom aktiv fordonssäkerhet. Särskilt beträffande projekt som avser industriella kunder rör det sig om långa produktlivscykler och ledtider som tar tid att genomföra.

Utöver dessa tre referensaffärer jobbar bolaget systematiskt med att vidareutveckla nästa generations teknologi samt offererar och förhandlar löpande uppdrag för framtida licensaffärer. Det gäller för samtliga produktlinjer inom telefon-till-telefon-, fordon-till-fordon- samt maskin-till-maskinkommunikation. Bolaget utvärdera också kontinuerligt globalt olika partnerskap för att öka kundnytta och skalbarhet genom redan etablerade plattformar och referensinstallationer. Som tidigare meddelats när det gäller själva processen för kommersialisering och industrialisering av Terranets mjukvara börjar alltid varje kundspecifikt uppdrag med framtagning av en prototyp och demonstratörer samt testmiljöer för vilket bolaget tar ut en serviceavgift. Dessa för- och 0-serier ska efter kundgodkännande småningom leda till licensintäkter. I de flesta fall är det så, men i vissa fall leder inte alltid affärer i tidig konceptfas till licensaffärer.

Terranet har ett mycket spännande läge och jag känner personligen stor tillförsikt inför framtiden och de möjligheter och utmaningar som bolaget står inför när det gäller att adressera marknadstrenderna och efterfrågetrycket inom samtliga produktområden. Särskilt tydligt är detta när det gäller trenderna med självkörande bilar, inte minst i Kina, som är en viktig driver för bolagets positioneringsmjukvara för ökad fordonssäkerhet särskilt kollisionsvarning i trafikkorsningar Även de globala trenderna för digitaliseringen av produktions- och logistikkedjor som drivs av de ledande industrikonglomeraten öppnar upp ett stort marknadsfönster för Terranets optimeringsmjukvara för nättjänster med och utan molnstöd.

Pär-Olof Johannesson
VD


Väsentliga händelser under perioden

TerraNet har i februari fått en order på 1,2 MSEK avseende offlinebaserad kommunikation från en världsledande verktygsleverantör inom maskinentreprenad.

I januari 2018 har ett förlikningsavtal ingåtts med det indiska bolaget MSA Ventures Private Limited. Bolaget inbetalade ett investerarkapital år 2012 och parterna har nu beslutat att styrelsen i TerraNet Holding AB ska föreslå till aktieägarna på årsstämma senast den 30 juni att konvertera skulden till B-aktier i TerraNet Holding AB. Totalt kommer 204 716 stycken B-aktier att emitteras vilket ökar eget kapital med 2 850 TSEK.


Väsentliga händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.


För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl 08:30 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Taggar: