Kommuniké från årsstämman i TerraNet Holding AB

Årsstämman 2018 i TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 290 752 909 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med 50 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvoden är oförändrade från föregående år.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Christian Lagerling, Conny Larsson, Dan Olofsson, Stefan Persson och Anders Rantén. Christian Lagerling omvaldes som styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Richard Peters fortsätter som huvudansvarig.

Beslut om emission av högst 204 716 B-aktier
Det beslutades om emission av högst 204 716 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till följd varav bolagets aktiekapital kan öka med högst 204 716 kronor i enlighet med framlagt förslag. Teckningskursen för de nya aktierna ska vara 13,92 kronor per aktie, totalt 2 849 646,72 kronor om samtliga aktier tecknas. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma MSA Ventures Private Limited. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot existerande skuld till MSA Ventures Private Limited, vilket bland annat kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och innebär att Bolaget inte behöver betala ut ett kontant belopp för skulden. Teckningskursen är baserad på överenskommelse i enlighet med förlikningsavtalet och motsvarar ett pris om 137 procent av B-aktiens slutkurs på Nasdaq First North Premier per den 16 maj 2018.

För detaljerade villkor om beslutet om emission av aktier hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets webbplats samt till fullständiga förslaget som hålls tillgängligt hos Bolaget.

Lund i maj 2018

TerraNet Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande:
Christian Lagerling genom
Lena Hägvall, Executive assistant
Lena.hagvall@terranet.se

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. www.terranet.se 

FNCA Sweden AB är utsedd rådgivare till TerraNet Holding AB (publ).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar