TerraNet Delårsrapport 1 januari 2017 – 30 september 2017

Tredje kvartalet
1 juli – 30 september 2017

 • Intäkterna steg till 1 645 (706) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -13 478 (-7 140) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -13 478 (-7 140) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 388 (-5 719) TSEK
 •  Koncernens likvida medel uppgick till 74 960 (11 991) TSEK
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56 (-0,60) kr.

Delårsperioden
1 januari – 30 september 2017

 • Intäkterna steg till 4 277 (1 480) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -42 551 (- 17 059) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -42 551 (-17 059) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42 821 (-19 977) TSEK
 •  Koncernens likvida medel uppgick till 74 960 (11 991) TSEK
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –2,20 (-1,62) kr. 


 VD:s kommentarer

Sammantaget utvecklas TerraNet enligt plan.

Tredje kvartalet har karakteriserats av bolagets fortsatt intensiva och fokuserade arbete med att expandera existerande kundkontrakt och teckna nya. Det övergripande syftet är att få licensaffärer på stora volymer.

Affärslogiken är ofta sådan att ett inledande kontrakt avser en prototyp där TerraNets mjukvara integreras med kundens produkt och för detta fakturerar TerraNet kunden. När väl detta arbete är genomfört med positivt resultat sker förhandlingar kring licensavtal, varefter kunden ska färdigställa sin produkt och lansera den. Detta gör att det kan ta ett á två år från första kontrakt till dess att licensintäkterna börjar komma upp i volym som följd av att kundens produkt fått genomslag på marknaden. Det är dessa framtida licensintäkter kommande år som utgör den stora potentialen för TerraNet - inte de mindre intäkter för prototyper som nu utgör intäkterna.

TerraNet har under delårsperioden haft kostnader om 52 Mkr. Dessa avser i huvudsak kostnader för utveckling och marknadslansering som således inte aktiveras. Dessa kostnader följer plan och är således till för att bygga positioner för framtida licensintäkter.

Vår kassa står fortsatt stark med 75 miljoner i likvida medel och skapar utrymme för fortsatt investeringstakt för att finansiera marknadstillväxt. Mjukvaruintegration, modularisering och prototypframtagning genererar nu löpande utvecklingsintäkter i dessa kundfinansierade industrialiseringsprojekt som syftar till licensförhandlingar för massvolymproduktion.

Under tredje kvartalet bokade TerraNet fem strategiska kommersiella kundorder avseende både aktiv fordonssäkerhet, taktiskt radiosamband, produktions- och processövervakning samt offlinebaserade datatransfereringar. De flesta av dessa avser tillämpningar inom affärsområdet Industrial IoT. Bland betalande kunder i denna orderbok återfinns Alfa Laval, Saab Defence samt Orange. Genom dessa projekt har också TerraNet breddat sin produktportfölj mot både LTE och BLE. Samtliga dessa leveranser är kundfinansierade produktutvecklingsprojekt för distribution och licensering under 2019. Jag kan konstatera att samtliga leveransmål under perioden har blivit uppnådda med hög kundnöjdhet.

Den med Qualcomm gemensamma marknadsföringskampanjen i Kina för att integrera TerraNets mjukvara i basbands- och applikationsprocessorn i Snapdragonchipsetet hos de ledande OEM tillverkarna fortskrider enligt plan.

Under perioden har bolaget också påbörjat en lanseringskampanj av en krypterad offlinebaserad betalfunktion. Vi har identifierat detta som ett område med stora transaktionsvolymer där vår teknologi kan förbättra nuvarande lösningar. Bolaget vänder sig till de ledande bank- och betalkortsleverantörerna samt multimedia distributörerna på tillväxtmarknaderna i Kina och Indien.

TerraNet genomförde i början av kvartalet en organisationsförändring som innebär att verksamheten delades upp i två affärsområden - Industrial IoT och Consumer IoT. Samtidigt gjordes en rad viktiga nyckelrekryteringar. Christian Lönne tillträdde som affärsområdeschef för Consumer IoT (tidigare bl a försäljningsdirektör i Dubai inom Sony för Middle East & Africa) och Christina Björnström som marknadschef (tidigare bl a President Sweden New England Chamber of Commerce i Boston och Harvard Alumni).

Bolaget kommer med start från denna delårsrapport att börja med kvartalsvisa presskonferenser. I takt med vår kommersiella expansion ökar också intresset för bolaget och vi får löpande en stor mängd frågor från marknaden och önskar på detta sätt adressera dessa.


Väsentliga händelser under perioden

TerraNet har under kvartalet fått ett antal nya samarbeten och kundorder med potential till senare licensintäkter.

Bland dessa kan nämnas ett produktutvecklingskontrakt samt kundorder på ca 2,2 MSEK med ett multinationellt konglomerat. Leveransprojektet gäller framtagande av en produkt för integration av TerraNets inbäddade systemmjukvara i en befintlig kundanpassad hårdvara för olika typer av intercomlösningar.

TerraNet har också mottagit ytterligare en order för optimering av LTE-V – den nya generationens nätstandard inom bil-till-bilkommunikation. Ordern om 180 TSEK är ett första avrop inom ramen för en 0-serie och industrialiseringsprogram med ett totalt värde på 1,8 MSEK fram genom Q2 2018 för framtagning av en första prototyp. Mjukvaran kommer slutligen att licensieras och beräknas finnas som en systemintegrerad del i nyproducerade bilar redan år 2020.

I juli presenterades TerraNets nya organisation som innebär ökat kund- och marknadsfokus där verksamheten indelas i affärsområdena Consumer IoT och Industrial IoT. Några viktiga nyckelrekryteringar har gjorts i Christian Lönne, affärsområdeschef Consumer IoT, samt Christina Björnström, Marknadschef.För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, India, samt Taipei, Taiwan. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se


Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl 08:00 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Taggar: