UPPDATERING AV BOLAGETS OLJE- OCH GASPROJEKT

Nedan följer en uppdatering av våra projekt:

Alsen Field
Februari 2013; Även om Decker nr 1 källan i Alsen Fieldprojektet ursprungligen visade sig vara kapabel att producera olja från minst två olika formationer så har ingen av dessa formationer kunnat producera olja ekonomiskt försvarbart och av denna anledning har operatören, New Century Exploration, i februari 2013 beslutat att källan skall pluggas och överges. Återstående kapital (cirka 23 % av den ursprungliga investeringen) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Cedar Brushprojektet, vilket betyder att Ni andelsägare i Alsen Fieldprojektet bör få en avkastning på 1,25 - 5 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall av första borrningen i Cedar Brushprojektet.

Bueno
Bueno projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på 10-30 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. För­väntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Första källan i projektet beräknas att bor­ras under mars/april 2013.

Projekt Brookshire
Projekt Brookshire är under försäljning. För att kunna avgöra om förkastningsblocket är förseglat och har kapslat in oljan i formationerna kommer vi tillsammans med operatören och andra partners att testa förkastningsblocket genom att borra en undersökande källa. Den första borrningen har en potential på 85 000 fat olja till ett värde av 8,5 miljoner dollar (56 miljoner kronor) och en potentiell avkastning på 600% (ROI: 6:1).

Genom den första borrningen kommer vi att kunna se om strukturen, förkastningsblocket och oljan är på plats som förväntat och dessutom bestämma framtida utveckling av den totala potentiella reserven. På grund av det faktum att vi måste borra den första källan innan vi kan fastställa den totala potentiella storleken på reserverna i strukturen, kan oljereserverna vara allt från 0 – 1 000 000 fat olja i förkastningsblocket. För att till slut ha borrat 2 – 6 källor för att hitta 200 – 600 000 fat olja om något. Den totala utvecklingen kan kräva att 8 – 10 källor måste borras i leaseområdet, och om hypotesen håller förväntas strukturen innehålla mellan 750 000 – 1 000 000 fat olja till ett värde av $75 – 100 miljoner (495 – 660 miljoner SEK).

Den första källan ska borras Q1 2013 och resten kommer att borras snabbt under Q3 och Q4 2013.

Casino 1.1
Operatören producerar källans minsta formationer för närvarande och detta kommer att fortgå under de närmaste 2-3 åren. Däref­ter kommer man att börja producera från en av de större formationerna som ligger högre upp, vilket beräknas öka avkastningen betydligt. Källan avkastar för närvarande ca 10% om året. Källan bör ge en avkastning på mellan 10-15 gånger in­vesterat kapital under sin livslängd. Under Q4 2012 var källan stängd under 21 dagar i November och 20 dagar i december. Detta beror på att vi delar en pipeline med en annan gaskälla (vilken varken vi eller operatören är delägare i) som började producera svavel, varför köparen av gasproduktionen stängde pipelinen tills problemet var löst. Källan är öppen igen och producerar ca 13 fat olja och 322 Mcf gas om dagen.

Casino 2
Casino 2-projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på 15-20 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. För­väntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Borrningsplatsen är färdigställd sedan en tid och det är sagt från borrningsföretaget att borrningsriggen kör in på borrningsplatsen under sista veckan i februari 2013.

Casino 3
Casino 3-projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på 15-20 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. För­väntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Första källan i projektet beräknas att bor­ras under Q2 2013.

Projekt Casino 4
Projekt Casino 4 är under försäljning och operatören beräknar en avkastning på 12 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. Förväntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Källan beräknas att borras under Q2 2013.

Casino Yegua
Borrningen av källan BLM 1 i Casino Yegua‑projektet blev misslyckad. Borrningen visade på förekomst av gas, men inte i tillräcklig mängd för att källan skulle vara kommersiell. Återstående kapital (ca 20% av den ursprungliga investeringen) som skulle användas tillfärdigställande av källan har investerats i Decker 1 källan i Alsen Field‑projektet.

Februari 2013; Även om Decker nr 1 källan i Alsen Fieldprojektet ursprungligen visade sig vara kapabel att producera olja från minst två olika formationer så har ingen av dessa formationer kunnat producera olja ekonomiskt försvarbart och av denna anledning har operatören, New Century Exploration, i februari 2013 beslutat att källan skall pluggas och överges. Återstående kapital (cirka 4,6 % av den ursprungliga investeringen) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Cedar Brushprojektet, vilket betyder att Ni andelsägare i Casino Yeguaprojektet bör få en avkastning på 0,25 - 0,90 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall av första borrningen i Cedar Brushprojektet.

Projekt Cedar Brush
Projekt Cedar Brush är under försäljning och operatören beräknar en avkastning på 5-20 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. Källan beräknas att borras under mars/april 2013.

Hallelujah
Hallelujah-projektet är slutsåld och operatören beräknar en avkastning på 15-20 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. Förväntad återbetalningstid av investerat kapital är cirka 12 månader. Källan beräknas att borras under mars/april 2013.

Old Town Bay
Under Q4 2012 producerade källan 9 929 fat olja och 1 468 fat vatten, vilket ger en genomsnittlig produktion på ca 108 fat olja per dag.

Old Town Bay 2
Borrningen av Krause & Managan nr 1 källan i Old Town Bay 2 projektet blev misslyckad. Även då alla formationer som påvisades av den 3D seismiska undersökningen var där så fanns där endast mycket lite kolväten i formationen. Detta beror förmodligen på att oljan migrerat ut ur formationen innan oljefällan var intakt och därför har inte oljan ackumulerats i källan. Detta har medfört att källan kommer att pluggas och överges. Återstående kapital (ca 18%) som skulle användas till färdigställande av källan kommer nu att investeras i Casino 3 och Woodlawn projekten. Detta betyder att andelsägarna i Old Town Bay 2 projektet fortfarande har möjlighet att få mellan 1,5-2,5 gånger investerat kapital tillbaka om dessa projekt lyckas som förväntat.

Outlar
Outlar-projektet har en genomsnittsproduktion på ca 20 fat olja och 530 MCF om dagen.

Port Hudson
Återinträdet av Ann Fitz källan i Port Hudson-projektet misslyckades. Den elektriska loggen och stenprovet visade oljeförekomster i borrningens två formationer. När man skulle färdigställa källan inför produktion, visade det sig dock att bägge formationerna var täta (tight). Vilket bety­der att stenen i formationen inte släpper ifrån sig olja. Det­ta har medfört att källan kommer att pluggas och överges. Återstående kapital (ca 12%) som skulle användas till färdigstäl­lande av källan kommer nu att investeras i Lobit #1 borrningen i Hallelujah-projektet. Detta betyder att andelsägarna i Port Hudson projektet fortfarande har möjlighet att få mellan 1,5-2,5 gånger investerat kapital tillbaka om Lobit #1 källan lyckas som förväntat.

Sheldon
Fördjupningen av källan State of Texas 1 i Sheldon-projektet misslyckades. När källan skulle sättas i produktion visa­de det sig att formationen var tät (tight), vilket medförde att produktionen var för liten för att det skulle vara ekono­miskt försvarbart att koppla upp den för produktion. Återstående kapital (ca 40% av den ursprungliga investeringen) som skulle användas till färdigstäl­lande av källan kommer nu att investeras i Lobit #1 borrningen i Hallelujah-projektet, vilket betyder att andelsägarna i Sheldon-projektet bör få en avkastning på 6-8 gånger investerat kapital tillbaka om Lobit #1 källan lyckas som förväntat.

Projekt Woodlawn
Projekt Woodlawn är under försäljning och operatören beräknar en avkastning på 5,5 gånger investerat kapital vid ett positivt utfall. Detta projekt har en lägre potentiell avkastning än våra andra projekt då denna typ av borrning är dyrare men har också en lägre risk. Dessutom så tömmer man källan snabbare vilket betyder att man har tillbaka sina pengar snabbare än vid en traditionell borrning. Källan beräknas att borras under mars/april 2013.

Malmö den 15 februari 2012

Med vänlig hälsning

Texas Onshore AB

Thord Lernesjö, VD

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera