Bokslutskommuniké januari – december 2017

”När 2017 summeras blickar vi tillbaka på ett framgångsrikt år för TF Bank. Låneportföljen har ökat med 27 % och det justerade rörelseresultatet har ökat med 21 %. Tillväxten har varit stark i framförallt Norge och Baltikum. Diversifiering är ett av ledorden i verksamheten och under året har vi lanserat inlåningsprodukter i Norge och Tyskland, vilket ger oss fler alternativ för att finansiera utlåningstillväxten de kommande åren.”– Mattias Carlsson, tf VD.

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016

 • Rörelseintäkterna ökade med 16,1 % till 511,6 MSEK
 • Låneportföljen den 31 december 2017 uppgick till 3 156 MSEK, en ökning om 26,8 % under året
 • Rörelseresultatet ökade med 38,0 % till 192,9 MSEK
 • Justerat rörelseresultat ökade med 21,3 % och uppgick till 192,9 MSEK
 • Nettoresultatet ökade med 35,3 % och uppgick till 147,8 MSEK
 • Justerat nettoresultat ökade med 18,9 % och uppgick till 147,8 MSEK
 • K/I-talet uppgick till 37,0 % (38,6)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,2 % och total kapitalrelation uppgick till 16,2 %
 • Resultat per aktie uppgick till 7,04 SEK (5,47)
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 7,04 SEK (6,16)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman en utdelning om 2,25 SEK (2,20) per aktie för 2017

Väsentliga händelser, januari – december 2017

 • Dotterbolaget Avarda har under juni slutit avtal med en stor finsk aktör, Hobby Hall.
 • TF Bank har etablerat inlåningsverksamhet i Norge och i Tyskland.
 • Dotterbolaget BB Finans erhöll i augusti godkännande att bedriva bankverksamhet i Norge och bytte i samband med det namn till BB Bank ASA.
 • I november förvärvade TF Bank Intrum Justitias 49-procentiga andel i Avarda AB och dotterbolaget är nu helägt.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Denna information är sådan information som TF Bank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 07:00 CET.

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar