Nya redovisningsregler IFRS 9: Effekter på TF Bank

Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9. För TF Bank innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 55 MSEK (71 MSEK före skatt) per den 1 januari 2018. TF Bank kommer att utnyttja de övergångsregler som har beslutats gällande kapitaltäckningen och fasa in effekterna från IFRS 9 i kapitalbasen successivt under perioden 2018-2023.

Nedskrivningskraven i IFRS 9 baseras på en modell för förväntade kreditförluster till skillnad från den nuvarande modellen för inträffade kreditförluster i IAS 39. De tillgångar vars nedskrivningsbehov ska prövas delas in i tre kategorier, beroende på graden av kreditförsämring. Den nya indelningen innebär i praktiken att en reservering för förväntade framtida kreditförluster kommer att ske redan när lånet ges ut. 

Den kvantitativa engångseffekten av de nya nedskrivningskraven innebär för TF Bank en ökning av reservering för framtida kreditförluster om 71 MSEK, vilket motsvarar 2,3 % av låneportföljen. Minskningen av eget kapital uppgår till 55 MSEK, netto efter skatt per den 1 januari 2018. Merparten av tillkommande reserveringar avser krediter i kategori 1, där det i enlighet med tidigare redovisningsregler inte gjorts någon reservering. 

TF Bank har anmält till Finansinspektion om att tillämpa de övergångsregler som beslutades på EU-nivå i december 2017. Enligt övergångsreglerna tillåts en gradvis infasning av effekten till följd av IFRS 9 på kapitaltäckningen både när det gäller effekten per den 1 januari 2018 och effekten per rapporteringsdag som överstiger beloppet när IFRS 9 först tillämpas. Infasningsperioden löper enligt nedan: 

  • 2018: 5 % 
  • 2019: 10 % 
  • 2020: 15 % 
  • 2021: 20 % 
  • 2022: 25 % 
  • 2023: 25 % 

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 07:00 CET.

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar