Stämmokommuniké från TF Bank AB:s årsstämma

Vid årsstämman i TF Bank (publ) onsdagen den 3 maj 2017 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 skall ske med 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes fredagen den 5 maj 2017. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum onsdagen den 10 maj 2017. Resultat- och balansräkningarna för år 2016 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå enligt följande: 2 220 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda av banken, 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och med 50 000 kronor till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott. Styrelsearvode kan, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och TF Bank och om skattemässiga förutsättningar föreligger och förutsatt att det är kostnadsneutralt för TF Bank samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer, som tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov, samt genom nyval utse Charlotta Björnberg-Paul och Mari Tjømøe till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Till styrelsens ordförande valdes Mattias Carlsson.

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med Martin By som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag och att valberedningen inför årsstämman år 2018 skall framlägga förslag till:

1. stämmoordförande;

2. styrelse;

 3. styrelseordförande;

4. styrelsearvoden uppdelat mellan ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättning för utskottsarbete;

5. revisor och

6. arvode till revisor.


Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

TF Bank AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 klockan 1730 CEST.

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland och Norge, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge och i Polen samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland. 

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar