TF Bank utser valberedning

TF Bank AB (publ) (OMX Nordic Exchange: TFBANK) har nu utsedd valberedning för bolaget. 

Valberedningen har som uppgift att före årsstämman 2017 föreslå ordförande till stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Enligt principerna beslutat på Årsstämman 2016 för hur valberedningen ska utses så har de röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Valberedningens sammansättning;

Björn Wendleby – representerar TFB Holding AB (ordf.)

Jonas Weil – representerar Merizol AB

Gunnar Ryman – representerar Gurrfinans AB

Mattias Carlson –styrelseordförande TF Bank AB

TF Bank årsstämma kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2017 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Årsstämman 2017 kan göra det genom att skicka e-post till ir@tfbank.se eller skriva till: TF Bank Group AB (publ), Att: Valberedningen, Norrlandsgatan 7, 111 43 Stockholm, senast den 12 februari 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på TF Banks webbplats under Investor Relations.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 16.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, +46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge och Polen samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.

Per den 30 juni 2016 hade TF Bank en utestående låneportfölj på 2 185 miljoner kronor. TF Bank har ökat sina totala rörelseintäkter från 272 miljoner kronor under 2012 till 388 miljoner kronor under 2015, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 13 procent.

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar