Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson och Tone Bjørnov samt nyval av Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Grahn och Paul Källenius har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av Mattias Carlsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ledamoten Lars Wollung har som bolaget tidigare kommunicerat redan avböjt omval och begärt utträde ur styrelsen med omedelbar verkan. Orsaken var regulatoriska begränsningar i antalet styrelseuppdrag.

Valberedningen bedömer det lämpligt att till nyval föreslå Charlotta Björnberg-Paul (född 1974) och Mari Thjømøe (född 1962). Charlotta har bred erfarenhet från ett antal finska verksamheter och har arbetat mycket med konsumentfrågor. Mari besitter en mycket lång erfarenhet inom konsument- och banksektorn i Norge och har även erfarenhet av revision och regelefterlevnadsfrågor. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Mattias Carlsson anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Inför årsstämman 2017 har valberedningen bestått av advokaten Björn Wendleby (representerande TFB Holding AB), Jonas Weil (representerande Merizole Holding Ltd.), Gunnar Ryman (representerande Gurrfinans AB) och Mattias Carlson (styrelseordförande för Bolaget). Björn Wendleby utsågs tillvalberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på TF Banks hemsida.

TF Banks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 3 maj kl 16.00 i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:

Sture Stölen, Investor Relations, 46 723 68 65 07, ir@tfbank.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TF Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars  2017 kl. 0830 CET.

Kort om TF Bank

TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver bankverksamhet med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Norge och Polen samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.

Per den 31 december 2016 hade TF Bank en utestående låneportfölj på 2 489 miljoner kronor. TF Bank har ökat sina totala rörelseintäkter från 272 miljoner kronor under 2012 till 441 miljoner kronor under 2016, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 13 procent.

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar