Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i TF Bank AB (publ)

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det föreslås omval av Mattias Carlsson, John Bremer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av Mari Thjømøe som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen bedömer det lämpligt att till nyval föreslå Mari Thjømøe (född 1962) som styrelsens ordförande. Mari besitter en mycket lång erfarenhet inom konsument- och banksektorn i Norge och har även erfarenhet av revision och regelefterlevnadsfrågor.

En intervju med Mari Thjømøe finns tillgänglig på www.tfbankgroup.com 

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata Bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt. Valberedningen har även beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom John Brehmer anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Mattias Carlsson anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Inför årsstämman 2018 har valberedningen bestått av Paul Källenius (representerande TFB Holding AB), Erik Selin (representerande Erik Selin Fastigheter AB), Jonas Weil (representerande Merizole Holding Ltd.) och Mattias Carlson (styrelseordförande för Bolaget). Paul Källenius utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag och yttrande avseende den föreslagna styrelsen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.tfbankgroup.com.

TF Banks årsstämma kommer att hållas onsdagen den 2 maj kl 16.00 i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO, vice VD och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 18.30 CET

 
Kort om TF Bank
TF Bank är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster genom sin egenutvecklade IT- plattform med hög grad av automatisering. Bolagets IT-plattform är utformad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar. TF Bank bedriver in- och/eller utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Estland och Lettland via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. 

Om oss

TF Bank bildades i Sverige 1987 med syfte att erbjuda finanslösningar till kunder som beställde varor från postorderkataloger.Med tiden har koncernen vuxit både vad det gäller produkterbjudande, intäkter och geografisk närvaro.Idag erbjuder TF Bank konsumentbanktjänster genom en hög grad av automatisering i sin egenutveckladeIT-plattform som är skapad för skalbarhet och anpassning till olika produkter, länder, valutor och digitala banklösningar.TF Bank bedriver bankverksamhet, med in- och utlåningsverksamhet mot privatpersoner i Sverige och Finland, utlåningsverksamhetmot privatpersoner i Norge och Polen, samt gränsöverskridande utlåningsverksamhet i Danmark, Estland och Lettland.Koncernens huvudsakliga verksamhet består av utlåning till allmänheten genom två segment, Direct to Consumer och Sales Finance.Direct to Consumer omfattar främst krediter till privatpersoner. Sales Finance erbjuder finansieringslösningar för hantering av fakturabetalningar och avbetalningsköp.

Prenumerera

Dokument & länkar