Beslut vid Thule Groups årsstämma 2018

Vid Thule Group AB:s årsstämma den 25 april 2018 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Baron, Hans Eckerström, Eva Elmstedt, Liv Forhaug och Heléne Mellquist samt nyvaldes Mattias Ankarberg. Till styrelseordförande valdes Bengt Baron.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 925 000 kronor till ordföranden och 360 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 6,00 kronor per aktie för 2017. Utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil.

 Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 3,00 kronor fastställdes till den 27 april 2018. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 3,00 kronor fastställdes den 5 oktober 2018. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2018 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare innebärande i huvudsak följande:

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent.

Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2017 uppgick till 5,9 miljarder kronor.
www.thulegroup.com   

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera