Tieto slutför uppköpet av Avega – stärker sin position i Sverige

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller på annat sätt distribueras, i sin helhet eller delvis, inom eller till, direkt eller indirekt, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av det offentliga uppköpserbjudandet eller distributionen av detta pressmeddelande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva ytterligare erbjudandehandlingar eller registreringar eller någon annan åtgärd utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

Den 23 oktober tillkännagav Tieto Sweden AB ett rekommenderat och offentligt kontantbud för svenska Avega Group AB:s alla aktier. Då alla villkor för genomförandet av uppköpet nu är uppfyllda, inklusive godkännande från berörda myndigheter och att erbjudandet accepteras av aktieägare som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Avega, kommer uppköpet att slutföras.

Uppköpet syftar till att stärka Tietos tillväxtområden och företagets ställning på den svenska konsultmarknaden. Företaget med cirka 350 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö hade en omsättning på 428 miljoner kronor under 2016.

”Vi önskar alla medarbetare på Avega varmt välkomna till Tieto. Avegas erfarna team har stark kapacitet och kompetens inom digital transformation vilket är en tillgång på den svenska konsultmarknaden. Tillsammans kan vi ge kunder i Norden omfattande tjänster inom rådgivning och modernisering och vi ser fram emot att gemensamt ta vara på möjligheterna att utveckla våra kunders affärer, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in fram till och med den 28 november 2017 förväntas påbörjas omkring den 7 december 2017. Avega kommer att konsolideras med Tieto från och med samma tidpunkt.

Mer information om slutförandet av uppköpet och detaljer kring transaktionen, inklusive avnotering av B-aktier i Avega från Nasdaq Stockholm, finns tillgängligt på www.tieto.com/Avega.

För mer information, vänligen kontakta:

Lasse Heinonen, ekonomichef, Tieto
Tel.
+358 2072 66329, e-mail: lasse.heinonen@tieto.com

Kia Haring, global kommunikationschef, Tieto
tel: +358 40 675 3700, e-mail:
kia.haring@tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se   

DISCLAIMER
Detta pressmeddelande är för allmän information endast och utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, att köpa, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att deltaga. Tieto Oyj har inte lämnat, och kommer inte att lämna, något sådant erbjudande, anfordran eller inbjudan. Investerare kan acceptera det offentliga uppköpserbjudandet för aktierna endast baserat på den information som tillhandahålls i en erbjudandehandling när sådan finns tillgänglig.

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera