Bolagstämma i TietoEnator Corporation

Bolagstämma i TietoEnator Corporation Bolagsstämman i TietoEnator Corporation ägde rum den 29 mars 2000. Mötet bekräftade räkenskaperna för 1999 och beviljade ledamöterna ansvarsfrihet. Mötet godkände en utdelning på EUR 0.49 per aktie. Registreringsdatum för utdelningens utbetalning är den 3 april 2000 och utdelningen kommer att utbetalas den 14 april 2000. Mötet bekräftade att Styrelsen bör bestå av åtta ledamöter. Professor Olli Martikainen (Helsingfors Tekniska Universitet, Telecom Arkitektur) valdes istället för Verkställande Direktör och Koncernchef Aulis Salin (Sonera). De andra ledamöterna är Styrelsens nuvarande ordförande Olof Lund, Verkställande direktör och Koncernchef Bengt Braun (Bonnier), Direktör Thomas Falk (Sveriges Industriförbund), Direktör Kalevi Kontinen ( Sonera) Verkställande direktör och Koncernchef, Matti Lehti (TietoEnator), Direktör Kaj-Erik Relander (Sonera) och vice Verkställande Direktör Anders Ullberg (SSAB). Personalen valde två ordinarie representanter och deras suppleanter till Styrelsen. Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young och Tomi Englund MSc (Econ.), LLM, APA förordnades att fortsätta som bolagets revisorer. Den förres personlige suppleant fortsätter vara Risto Järvinen Lic. Econ., APA och den senares personlige suppleant är Kristian Hallbäck MSc (Econ.) APA. Mötet beaktade Styrelsens förslag till Bolagsstämman (Börsbulletin den18 februari 2000) och fattade följande beslut. Det beslutades att erbjuda optionslån med optionsrätter till ett totalt värde av EUR 1 800 000 eller 16 200 000 svenska kronor. Optionslånen kommer att erbjudas, under förutsättning att aktieägarnas förköpsrätter ogiltigförklaras, till personal inom TietoEnator-koncernen och dess majoritetsägda bolag samt till ett helägt dotterbolag. Optionslånet kommer att ha en förfallotid på 3 år till 4 % ränta. De 3 700 000 optionsrätter förknippade med optionslånen berättigar dess ägare till en aktie per optionsrätt. Teckningspriset för aktien kommer att vara det genomsnittliga aktiepriset mellan den 3 april och den 28 april 2000. Styrelsen bemyndigades att köpa bolagets egna aktier till ett belopp som inte överskrider 5 % av aktiekapitalet eller det totala antalet röster förknippade med aktierna. Bemyndigandet är giltigt t o m den 29 mars 2001. Bolagets egna aktier får köpas, om nödvändigt, för att utveckla bolagets kapitalstruktur. De kommer att köpas på Helsinki Börsen. Styrelsen bemyndigades att emittera nya aktier, optioner och ett optionslån under ett år från mötet, dvs, t o m den 29 mars 2001. Baserat på detta bemyndigande, får aktiekapitalet ökas med, som mest, EUR 12 952 974 836. Teckningsrätter kommer att ogiltigförklaras i syfte att säkra bolagets förmåga att utveckla sina verksamheter, både på hemma- och de internationella marknaderna, och för att skapa personalsporrande program för nyanställda i bolaget. Styrelsen bemyndigades under en period av ett år från den 29 mars 2000 att donera ett maximibelopp på EUR 70 000 till goodwill. Mötet beslutade att sälja som mest 32 520 aktie åt de aktieägare som inte överfört dessa till VPC och bemyndigade Styrelsen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att implementera detta beslut. TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Helsinki Exchanges Stockholm Stock Exchange Principal media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01180/bit0002.pdf

Dokument & länkar