Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 22 mars 2001

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 22 mars 2001 TietoEnator Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman skall anta följande beslut: 1 Annullering av återköpta aktier Att bolagets aktiekapital skall minskas genom annullering av de av bolagets aktier som återköpts av bolaget på följande sätt: Aktiekapitalet kommer att minskas för att annullera bolagets egna aktier. Aktiekapitalet kommer att minskas med ett belopp som motsvarar ett bokfört värde på minst 1 543 555 aktier, dvs. med minst EUR 1 298 035,36. Det belopp som motsvarar minskningen av aktiekapitalet kommer att överföras från aktiekapitalet till överkursfonden. Härigenom kommer minskningen av aktiekapitalet inte att påverka det egna kapitalet. Samtliga de aktier (minst 1 543 555 aktier) som återköps av bolaget enligt det bemyndigande som årsmötet gav styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman den 29 mars 2000 kommer att annulleras utan avgift. Eftersom aktiekapitalet minskas genom annulleringen av bolagets aktier som köps av bolaget, kommer aktiekapitalet inte att minskas i proportion till det egna kapitalet. Minskningen av aktiekapitalet påverkar fördelningen av aktieinnehavet och röstetalet genom en minskning av det totala antalet aktier, sammantaget med minst 1 543 555 aktier. De personer som hör till bolagets insiderkrets äger 0,053 % av bolagets aktiekapital före minskningen och 0,054 % efter minskningen. Fördelningen av det totala röstetalet bland de personer som hör till bolagets insiderkrets är före minskningen av bolagets aktiekapital 0,053 % och 0,054 % efter minskningen Minskningen av aktiekapitalet kommer inte att påverka optionslånen och de rättigheter bolaget gett dessa. 2 Bemyndigande till styrelsen angående förvärv av bolagets egna aktier Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor: 1. Bolagets egna aktier kan vid behov förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur och minska det negativa gearingtalet (nettoskuld i förhållande till det egna kapitalet); 2. Aktier kan förvärvas i sådan utsträckning att det sammanlagda antalet aktier som förvärvas, deras bokföringsmässiga motvärde eller det röstetal som de medför efter förvärvet uppgår till högst 5 % av bolagets aktiekapitalet eller det röstetal som alla aktier medför. Aktier får endast förvärvas med medel som är tillgängliga för vinstutdelning. Förvärvspriset minskar därmed bolagets utdelningsbara medel. 3. Eftersom det i praktiken är omöjligt att förvärva aktier av bolagets existerande aktieägare i förhållande till respektive aktieägares aktieinnehav, skall aktierna inte förvärvas i förhållande till aktieinnehavet utan genom offentlig handel som anordnas av Helsingfors Börs. 4. Aktierna förvärvas till sitt marknadspris i den offentliga handeln. Anskaffningspriset för aktierna betalas till säljarna inom den betalningstid som fastställs i Helsingfors Börs och Finlands Värdepapperscentral AB:s stadgar. 5. Bemyndigandet gäller i ett år från det att bolagsstämman avslutats, dvs. till den 22 mars 2002. 6. Bolagets aktiekapital uppgår till EUR 70 517 113,29 och bolaget har sammanlagt 83 855 221 aktier. Aktierna har inget nominellt värde. Aktiens bokföringsmässiga motvärde är EUR 0,840939. Om de optionsrättigheter som är knutna till tidigare utfärdade optionslån utnyttjas för tecknande av nya aktier kan antalet aktier i bolaget, under den tid då bemyndigandet är gäller, öka med högst 2 858 166 aktier. Om samtliga optionsrättigheter utnyttjas och hänsyn tas till den annullering av bolagets egna aktier som beslutats ovan kan det totala antalet aktier öka till högst 85 169 832 aktier. I sådant fall kan högst 4 258 492 aktier förvärvas med stöd av bemyndigandet. Eftersom bolaget endast har en aktieserie och varje aktie medför en röst skulle de förvärvade aktierna komma att minska antalet aktier och röstetalet med högst 5 % av bolagets samtliga aktier och röster. 7. De personer som hör till bolagets insiderkrets, enligt definitionen i aktiebolagslagen, innehar för närvarande 0,053 % av bolagets totala aktiekapital och har 0,053 % av röstetalet. Om deras aktieinnehav inte förändras, och hänsyn tas till den annullering av bolagets egna aktier enligt det som beslutats ovan, och om alla aktier tecknas med optionsrättigheter i anslutning till tidigare utfärdade optionslån, och om bolaget förvärvar det största möjliga antalet aktier enligt bemyndigandet, dvs. 5 % av samtliga aktier, kommer personer som tillhör bolagets insiderkrets att äga 0,053 % av bolagets aktier och ha 0,053 % av röstetalet före förvärvet av bolagets egna aktier och 0,055 % efter förvärvet av bolagets egna aktier. 3 Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner m.m. Att ge bemyndigande till styrelsen att under ett års tid från bolagsstämmans slut, dvs. till den 22 mars 2002, besluta om: 1) ökning av aktiekapitalet genom nyteckning av aktier vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid behov mot apportegendom eller annars på särskilt bestämda villkor eller genom kvittning så att aktier genom styrelsens beslut erbjuds för teckning till ett pris som överskrider aktiens bokföringsmässiga motvärde och i övrigt på teckningsvillkor som bestäms av styrelsen. 2) utgivande av optionsrätter vid ett eller flera tillfällen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att optionsrätterna erbjuds för teckning på villkor som bestäms av styrelsen. 3) upptagande av ett eller flera konvertibla skuldebrevslån i euro eller i annan valuta med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid behov mot apportegendom och att det konvertibla skuldebrevslånet eller de konvertibla skuldebrevslånen erbjuds för teckning med villkor som bestäms av styrelsen. Med stöd av bemyndigandet kan aktiekapitalet öka med högst 14 103 422,658 euro. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning görs för att trygga bolagets möjligheter att utveckla sin verksamhet både på hemmamarknaden och på den internationella marknaden genom att möjliggöra och finansiera företagsförvärv och förvärv av affärsverksamhet och andra samarbetsarrangemang eller för att ta fram motivationsskapande personalåtgärder. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier eller optionsrätter eller konvertibla skuldebrev på ovan angivna grunder får ske endast om Bolaget har tungt vägande ekonomiska skäl till detta. Ett sådant beslut får inte fattas till förmån för en insider i bolaget. Med stöd av bemyndigandet kan styrelsen besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyteckning av aktier, utgivande av optionsrätter eller konvertibla skuldebrev i sådan utsträckning att ökningarna av aktiekapitalet och röstetalen av de aktier som ges ut sammanlagt motsvarar högst en femtedel (1/5) av bolagets registrerade aktiekapital och aktiernas sammanlagda röstetal vid den tidpunkt då bolagsstämman fattade beslut om bemyndigandet och då styrelsen fattade beslutet om ökningen av aktiekapitalet eller upptagandet av lånet. 4 Ändring av bolagsordningen Paragraf 9 och 10 skall ändras enligt följande: 9 § Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i minst två dagstidningar som utges i Helsingforsområdet och två dagstidningar som utges i Stockholmsområdet enligt beslut av styrelsen. Kallelsen skall publiceras minst en vecka före den i aktiebolagslagen avseende registreringsdagen för deltagande i bolagsstämma. 10 § Registrering för bolagsstämma För att få delta i bolagsstämman måste aktieägaren informera bolaget om sin avsikt att delta senast den dag som anges i kallelsen, vilket är tidigast tio dagar före bolagsstämman. 5 Ökning av aktiernas bokföringsmässiga motvärde genom fondemission Att öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande villkor: Aktiekapitalet skall ökas med sammanlagt 13 092 588,08 euro från 69 219 077,92 euro till 82 311 666,00 genom emission av nya aktier. Det belopp som motsvarar ökningen av aktiekapitalet, dvs. 13 092 588,08 euro, kommer att avsättas till eget kapital från överkursfonden. Efter denna ökning kommer varje aktie att ha ett bokföringsmässigt motvärde på en euro. Denna fondemission kräver ingen åtgärd av bolagets aktieägare. Esbo 14 februari 2001 TietoEnator Abp Styrelsen Olof Lund Bengt Braun Elisabeth Eriksson Thomas Falk Kalevi Kontinen Matti Lehti Olli Martikainen Kaj-Erik Relander Pirjo-Liisa Salo Anders Ullberg TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00160/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar