TietoEnator delårsrapport 3/2001

TietoEnator delårsrapport 3/2001 · Fortsatt tillväxt för högre värdeadderande IT-tjänster · Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster växte med 56% under perioden och med 60% till EUR 27,0 (16,9) miljoner för kvartalet isolerat · Nettoomsättningen för affärsområdena ökade med 13% · Rörelsemarginalen ökade till 10,7% (7,0) · Vinsten per aktie ökade med 24% till EUR 0,88 (0,71) Marknadsutveckling Generellt sett fortsatte IT-investeringarna att växa under det tredje kvartalet 2001, men i en lägre takt än under årets första sex månader. Tillväxttakten har, sett i ett brett perspektiv för branschen, minskat till ett ensiffrigt tal som en följd av den allmänna ekonomiska avmattningen. Trots denna utveckling ökade intresset för outsourcing- och partnerskapslösningar under kvartalet, speciellt inom den högre värdeadderande outsourcingen där TietoEnator har en av sina främsta styrkor. I högre värdeadderande outsourcingavtal tar TietoEnator en central supportroll, där ansvar för systemutveckling och dataprocessning kombineras till ett erbjudande baserat på industrispecifik kompetens och senaste IT-teknik. Drivkraften bakom denna sorts avtal har tidigare varit ny teknik och ökad säkerhet, men idag skiftar fokus till förmån för snabb implementering med kostnadsminskningar och förmåga till snabb anpassning till nya marknadsförhållanden som nyckelord. Flera nya storskaliga outsourcingavtal tecknades under årets tredje kvartal med kunder som Nokia och Sampo. Samtliga de industrisektorer där TietoEnator är verksamt påverkades i olika utsträckning av förändringarna i affärsmiljön under det tredje kvartalet. Den mest snabbrörliga och också mest volatila sektorn var telekom, medan finanssektorn, den offentliga sektorn och skogssektorn hade en mer stabil utveckling. Finland, Sverige och Norge, TietoEnators huvudmarknader, hade en relativt oförändrad utveckling. Den finska marknaden visade endast mindre tecken på en avmattning, medan den svenska marknaden var fortsatt flack. TietoEnators starka fokus på de ledande nordiska industrisektorerna, tillsammans med koncernens djupa industrispecifika kompetens, ger TietoEnator unika möjligheter att stödja sina kunder i deras övergång till den digitala ekonomin. Nettoomsättning Tillväxten i nettoomsättning för de sex affärsområdena uppgick under tredje kvartalet till 14%. Uttryckt i lokala valutor var tillväxten 17%. Nettoomsättningen för hela perioden växte med 13% till EUR 818,4 miljoner (724,6). Uttryckt i lokala valutor var tillväxten 16%. Finanssegmentet svarade för 23% av den totala försäljningen, telekom för 14%, den offentliga sektorn för 25% och slutligen, skogssegmentet för 7%. Den organiska tillväxten för kvartalet uppgick till 12% och för hela perioden till 11%.1) Geografiskt uppdelat växte Finland med 25%, Sverige minskade med 9% (Uttryckt i lokal valuta var den svenska tillväxten - 1%). De högsta tillväxtsiffrorna uppnåddes i Norge, 43%, Danmark 23% och Tyskland 21% . Orderstocken per den 30 september var EUR 251 miljoner högre jämfört med föregående år och uppgick till totalt EUR 713 miljoner (462). Uppskattningsvis 30% av denna summa förväntas faktureras under 2001. Summan innehåller enbart beställda tjänster med bindande kontrakt. I många partnerskap förnyas kontrakten under årets sista kvartal, vilket förorsakar kvartalsvisa rörelser i orderstocken. 1) Organisk tillväxt är definierad som utvecklingen av försäljningen till existerande och nya kunder, inklusive outsourcingkontrakt och partnerskapsavtal. Effekter av förändringar i företagsstruktur är exkluderade. Förvärvstillväxt består av förvärv av företag eller verksamheter, inklusive deras respektive kundbaser. Resultat För det tredje kvartalet isolerat uppgick rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster 2), till EUR 27,0 miljoner (16,9), motsvarande en marginal på 10,5% (6,9). Rörelseresultatet (EBIT) efter jämförelsestörande poster uppgick till EUR 27,2 miljoner (17,9), motsvarande en marginal på 10,6% (7,3) Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för hela perioden uppgick till EUR 87,9 miljoner (56,5), motsvarande en marginal på 10,7% (7,0). Rörelseresultatet (EBIT) efter jämförelsestörande poster för perioden uppgick till EUR 108,8 miljoner (82,0). Resultatet från de strukturella förändringar som genomfördes under år 2000 och inledningen av 2001 fortsatte att påverka vinst- och marginalökningarna positivt. Under kvartalet avyttrades TietoEnators andel i det försvarsrelaterade företaget AerotechTelub till Saab. Affären godkändes av de svenska konkurrensmyndigheterna i oktober och kommer att bokföras under det sista kvartalet 2001. Avyttringen skapar en realisationsvinst på EUR 99 miljoner före skatt och på EUR 89 miljoner efter skatt.. Detta innebär att TietoEnators kassa ökar med EUR 105 miljoner i oktober 2001. Nettokassaflödet från verksamheterna uppgick till EUR 102,1 miljoner (48,8) och, tillsammans med investeringar, betald utdelning och förvärv av egna aktier, uppgick detsamma till EUR 2,6 miljoner (-27,1). Vinsten per aktie, exklusive goodwillavskrivning uppgick till EUR 1,02 (0,81) och efter goodwillavskrivning till EUR 0,88 (0,71) Den rullande 12-månadsavkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 36,3% och på eget kapital 23,2%. 2) Jämförelsestörande poster definieras som engångsposter plus sociala kostnader för personaloptioner. Aktieåterköp TietoEnators styrelse beslutade att utöva det bemyndigande som givits för återköp av aktier i samband med TietoEnators bolagsstämma. Målet är att effektivisera koncernens kapitalhantering och aktierna återköps för att minska den negativa sk gearingen (nettoskuld i förhållande till eget kapital). Återköpsprogrammet kommer inte att påverka uppnåendet av TietoEnators tillväxtmål. Programmet inleddes den 2 oktober. Totalt har 871 060 aktier köpts tillbaka för en summa av sammanlagt EUR 19,1 miljoner. Personal Nettorekryteringen minskade under årets tredje kvartal. Totalt anställdes 356 (385) nya personer inom affärsområdena. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar, uppgick nettoökningen till 242 personer (86). För hela perioden uppgick nettoökningen till 1 048 (338) personer. Företaget hade i medeltal 9 859 (9 897) anställda under perioden och 10 314 (9 996) per den 30 september. Personalomsättningen i affärsområdena uppgick till 10,6% på en rullande 12-månadersbasis. Den utveckling mot en klart minskande personalomsättning som märktes under det första halvåret fortsatte även under det tredje kvartalet. Företaget fortsatte investeringarna i kompetenshöjande åtgärder på samtliga nivåer. TietoEnator driver nu en omfattande ledarutbildning tillsammans med IMD Business School i Lausanne, Schweiz. Målgruppen är de 150 högsta cheferna inom företaget och utbildningsprogrammet fokuserar på två teman - internationalisering och tillväxt - med syftet att öka TietoEnators konkurrensförmåga på de internationella marknaderna. Under senare delen av 2001 kommer ett koncernövergripande program att lanseras för att säkerställa och utveckla förståelsen för TietoEnators strategi och styrande principer genom hela organisationen. TE Academy, TietoEnators egna webbaserade utbildningsplattform uppdateras och utökas kontinuerligt för att kunna erbjuda kompetensutveckling och träning på olika nivåer. Utveckling per affärsområde Finance Sector Den övergripande avmattningen i världsekonomin påverkade efterfrågan på konsultuppdrag och större utvecklingsprojekt. Detta kunde motverkas med hjälp av TietoEnators nära och långsiktiga kundrelationer och det finns också tecken på att verksamheten inom finansiella lösningar kan dra nytta av den rådande situationen. Den nordiska partnerskapsverksamhet som utgör kärnan i affärsområdet fortsatte att växa starkt i både omsättning och resultat. Ett omfattande partnerskapskontrakt tecknades med den finska finansgruppen Sampo. Aktiviteter har genomförts och genomförs för att ytterligare stärka och aktivera relationerna med potentiellt stora outsourcingkunder utanför Finland. Inom e-finanslösningar förstärkte TietoEnator genom förvärvet av det svenska företaget Eumetrix sin position som den ledande leverantören av fondsystem i de nordiska länderna. Avtal tecknades också med viktiga internationella kunder som till exempel Fortis Bank i Holland. Kreditkortsföretaget Visa valde TietoEnator som partner i övergången till modern sk chip card-teknik. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var EUR 37,6 miljoner (35,8), en ökning med 5%, jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar var i nivå med föregående år, dvs. EUR 4,4 miljoner (4,4). Telecom & Media Hela telekomsektorn, tillverkare, såväl som operatörer och media påverkas av den försvagade ekonomin. Ett flertal kunder har lanserat olika typer av besparingsprogram, inkluderande uppsägningar, investeringsstopp och avbrutna projekt för att motverka problemen, där ett av de största ligger i operatörernas kassaflöden. Utvecklingen leder till ökad prispress och långsam marknadstillväxt. TietoEnators starka position hos flera nyckelkunder gjorde det, trots den allmänna utvecklingen, möjligt att öka marknadsandelarna,. Den starka positionen gör det också möjligt för TietoEnator att spela en aktiv roll i pågående diskussioner om outsourcing- och partnerskap. Under kvartalet tecknade TietoEnator ett partnerskapsavtal omfattande produktutvecklingsarbete (FoU) för Nokia Mobile Networks. Avtalet, som är det första i sitt slag för TietoEnator, innebär en överföring av 320 anställda till TietoEnator, som nu kan utföra fullskalig FoU-verksamhet för Nokia Networks. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var EUR 36,1 miljoner (34,6), en ökning med 4%, jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 19% till EUR 3,4 miljoner (4,2). Public Sector Den övergripande marknaden hade en fortsatt god tillväxt under kvartalet. Den starkaste utveckling noterades inom lösningar för digitala myndighetstjänster och inom produkter för hälsovård. Produktområdena socialtjänst och utbildning utvecklades svagare. De åtgärder som vidtagits för att nå ett ökat internt fokus på tillväxt och vinstutveckling har varit lyckosamma. Under kvartalet förvärvade affärsområdet delar av IT-konsultföretaget Arrowhead Technology& Solutions verksamhet. Förvärvet, vilket tillför cirka 50 nya medarbetare, stärker TietoEnators position som leverantör av IT-tjänster och lösningar till den offentliga sektorn inom områden som operationell utveckling, systemutveckling och systemadministration. Ett flertal större digitala myndighetsprojekt pågår framgångsrikt i Sverige och Finland. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var EUR 35,1 miljoner (29,9), en ökning med 17%, jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före godwillavskrivningar ökade med 45% till EUR 3,1 miljoner (2,1). Production & Logistics Efterfrågan på IT-tjänster inom industrisektorerna kvarstod på relativt höga nivåer. Detta kan ses som en spegling av det ökande behovet av affärsstöd i en krävande miljö. Flera nyckelkunder överväger aktivt en ökad outsourcing av sina verksamheter, samtidigt som de genomför kostnadsnedskärningar och senarelägger investeringar på icke-kritiska områden. En hård konkurrens från såväl globala som lokala konkurrenter ökar den allmänna prispressen. Skogssektorn fortsatte att utvecklas starkt, medan energisektorn, från en redan hög nivå, utvecklades något långsammare under det tredje kvartalet jämfört med årets första sex månader. Ett ramavtal tecknades med den svenska elkraftproducenten Vattenfall och affärsområdets nya kontor i Houston, USA, inledde arbetet med sitt första projekt för BP/Amoco. Integrationen av TietoKesko fortlöpte enligt plan och outsourcingavtalet med Rautaruukki fortsatte framgångsrikt. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var EUR 47,3 miljoner (40,1), en ökning med 18%, jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade markant till EUR 3,9 miljoner (-0,5). Processing & Network Efterfrågan på outsourcinglösningar, driven av den ekonomiska avmattningen, fortsatte att växa i såväl Finland som Sverige. Möjligheterna att genomföra kostnadsminskande åtgärder blir mer och mer drivkraften bakom denna efterfrågan. De internationella medtävlarna ökar också sina ansträngningar att komma in på marknaderna i Damark, Sverige och Finland. TietoEnator stärkte sin position på den finska marknaden efter undertecknandet av det stora outsourcingavtalet med Sampo tillsammans med affärsområdet Finance Sector. Avtal tecknades också med den finska telekomoperatören Sonera. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var EUR 74,9 miljoner (66,1), en ökning med 13%, jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 18% till EUR 12,3 miljoner (10,4). Resource Management Under tredje kvartalet var affärsklimatet bra i Finland, stabilt i Sverige och något mera turbulent i Danmark och Norge. Drivkraften bakom den fortsatt starka utvecklingen i Finland var övergången till Euro. Andra bidragande orsaker var en ökande outsourcing av lönehantering samt nya dokumenthanteringsprojekt. Kunderna vill minska sina kostnader, men letar också efter värdeadderande tjänster och lösningar. Detta gynnar TietoEnator som stark aktör inom digitala lösningar för fakturahotell, arkiv- och portaltjänster. Under perioden har verksamheten delvis omstrukturerats för att öka effektiviteten. Vidare har försäljnings- och marknadsorganisationen utvecklats och kundaktiviteter genomförts med målet att skapa nya affärsmöjligheter för det kommande året. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var EUR 40,3 miljoner (37,4), en ökning med 8%, jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 2% till EUR 5,5 miljoner (5,4). Utsikter för resten av året Efterfrågan på högre värdeadderande IT-tjänster fortsätter att växa. Avmattningen i den ekonomiska tillväxten och de därpå följande omstruktureringarna inom företagen leder till minskade IT-investeringar, men stödjer samtidigt outsourcing och lösningar som snabbt minskar kostnaderna och höjer den interna effektiviteten. TietoEnators strategi, baserad på högre värdeadderande tjänster, outsourcing i kundpartnerskap och fokuserade företagsförvärv upprätthåller tillväxten i nettoomsättningen. Tillväxten för helåret förväntas vara i linje med tillväxten för årets första nio månader. Förbättringarna i nettoomsättning och de strukturförändringar som genomfördes i under 2000 ökar lönsamheten under innevarande år. Koncernens rörelseresultat för helåret 2001 förväntas förbättras avsevärt jämfört med föregående år och också överträffa marginalmålet på 10%. Rapport för helåret 2001 TietoEnator publicerar sin helårsrapport för 2001 torsdagen den 14 februari 2002. Delårsrapporter 2002 TietoEnator publicerar tre delårsrapporter under 2002. Publiceringsdatum är: Delårsrapport för perioden januari - mars: Torsdagen den 25 april 2002 Delårsrapport för perioden januari - juni: Torsdagen den 25 juli 2002 Delårsrapport för perioden januari - september Fredagen den 25 oktober 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00040/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00040/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar