TietoEnator osavuosikatsaus 3/2001

TietoEnator osavuosikatsaus 3/2001 Korkean jalostusarvon tietotekniikkapalveluiden kysyntä jatkui Liikevoitto ennen kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä kasvoi katsauskaudella 56 %; vuosineljänneksellä liikevoitto kasvoi 60 % ja oli 27,0 milj. euroa (16,9) Liiketoiminta-alueiden liikevaihto lisääntyi 13 % Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 10,7 % (7,0) Voitto/osake kasvoi 24 % ja oli 0,88 euroa (0,71) MARKKINAT Tietotekniikkapalvelujen yleinen kysynnän kasvu jatkui vuoden 2001 kolmannella vuosineljänneksellä, mutta hitaampana kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kasvuvauhti laski alle kymmenen prosentin yleisen talouskasvun hidastumisen seurauksena. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta kiinnostus tietotekniikan ulkoistus- ja kumppanuussopimuksiin kasvoi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä näkyi erityisesti TietoEnatorin ydinalueisiin kuuluvassa korkean jalostusarvon ulkoistusliiketoiminnassa, jossa TietoEnator vahvaan toimialaosaamiseen ja uusimpaan teknologiaan perustuvilla järjestelmäkehitys- ja käsittelypalveluilla vastaa asiakkaan tietotekniikasta. Aiemmin tällaisten sopimusten tärkeimpiä syitä olivat halu ottaa käyttöön uusinta teknologiaa ja parantaa turvallisuutta. Nyt painopiste on siirtymässä ulkoistuksen nopeaan toteutukseen tavoitteena kustannussäästöt ja mahdollisuus sopeuttaa toiminta uusiin markkinaolosuhteisiin. TietoEnator teki useita uusia laajoja ulkoistussopimuksia kolmannen vuosineljänneksen aikana, mm. Nokian ja Sammon kanssa. Toimintaympäristön muutokset vaikuttivat jossain määrin kaikkiin TietoEnatorin tärkeimpiin liiketoiminta-alueisiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Nopeimmin muuttuva ja volatiilisin oli tietoliikennesektori, kun taas finanssisektorilla, julkisella sektorilla ja metsäteollisuudessa kehitys oli vakaampi. TietoEnatorin kehitys päämarkkina-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa jatkui samanlaisena kuin aiemmin. Suomessa markkinat osoittivat vain vähäistä hidastumista, kun taas Ruotsissa markkinakysyntä oli heikkoa. Voimakas keskittyminen johtaville pohjoismaisille toimialoille ja syvä toimialaosaaminen antavat TietoEnatorille erinomaiset mahdollisuudet tukea asiakkaita näiden siirtäessä toimintaansa verkkotalouteen. Nämä tekijät yhdessä pitkäaikaisten asiakaskumppanuuksien kanssa vahvistavat konsernin vastustuskykyä myös laskukauden vaikutuksille. LIIKEVAIHTO Kuuden liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 14 %, paikallisissa valuutoissa kasvu oli 17 %. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 818,4 milj. euroa (724,6). Kasvu paikallisissa valuutoissa oli 16 %. Finanssisektorin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 23 %, tietoliikenteen 14 %, julkisen sektorin 25 % ja metsäteollisuuden 7 %. Orgaaninen kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 12 % ja koko katsauskaudella 11 %.1) Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi 25 % Suomessa ja laski 9 % Ruotsissa (paikallisessa valuutassa liikevaihdon lasku oli 1 %). Kasvu oli nopeinta Norjassa, 43 %. Tanskassa kasvu oli 23 % ja Saksassa 21 %. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 251 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna, yhteensä 713 milj. euroa (462). Arvioiden mukaan lähes 30 % tästä tilauskannasta tuloutuu kuluvana vuonna. Luku sisältää vain sitovasti tilattuja palveluita. Useissa kumppanuussuhteissa sitovia sopimuksia uudistetaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana, mikä aiheuttaa kausivaihteluita tilauskannassa. 1) Orgaaninen kasvu määritellään myyntinä nykyisille ja uusille asiakkaille mukaan lukien uudet ulkoistus- ja kumppanuussopimukset. Konsernirakenteen muutosten vaikutus ei sisälly orgaaniseen kasvuun. Yrityskaupoista johtuva kasvu koostuu yritysten tai liiketoiminnan ostoista sekä niiden asiakaskannasta. TULOS Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä 2) oli 27,0 milj. euroa (16,9) ja suhteessa liikevaihtoon 10,5 % (6,9). Liikevoitto (EBIT) mukaan lukien kertaluoteiset ja muut vertailua vaikeuttavat erät oli 27,2 milj. euroa (17,9) ja suhteessa liikevaihtoon 10,6 % (7,3). Koko katsauskauden liikevoitto ennen kertaluonteisia ja muita vertailua vaikeuttavia eriä oli 87,9 milj. euroa (56,5) ja suhteessa liikevaihtoon 10,7 % (7,0). Kauden liikevoitto mukaan lukien kertaluonteiset ja muut vertailua vaikeuttavat erät oli 108,8 milj. euroa (82,0). Vuonna 2000 ja vuoden 2001 ensimmäisellä puoliskolla toteutetut rakenteelliset muutokset vaikuttivat edelleen myönteisesti tulokseen ja kannattavuuteen. Kolmannen vuosineljänneksen aikana TietoEnator myi osuutensa puolustusvoimien palveluita tarjoavassa AerotechTelubissa Saabille. Ruotsin kilpailuviranomaiset hyväksyivät sopimuksen lokakuussa, ja sen vaikutus näkyy yhtiön tuloksessa vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. Kaupan voitto ennen veroja on 99 milj. euroa ja verojen jälkeen 89 milj. euroa, mikä lisää TietoEnatorin kassavaroja 105 milj. euroa lokakuussa 2001. Liiketoiminnan nettokassavirta oli 102,1 milj. euroa (48,8). Investoinnit, osingonmaksu ja omien osakkeiden hankkiminen mukaan lukien nettokassavirta oli 2,6 milj. euroa (-27,1). Osakekohtainen voitto ennen liikearvojen poistoa oli katsauskaudella 1,02 euroa (0,81). Liikearvojen poiston jälkeen voitto oli 0,88 euroa (0,71). Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 36,3 % ja oman pääoman tuotto 23,2 %. 2) Muut vertailua vaikeuttavat erät sisältävät kertaluonteiset erät ja henkilöstön optio-ohjelmiin liittyvät sosiaalikulut. OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN TietoEnatorin hallitus päätti käyttää yhtiökokoukselta saamaansa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Lokakuun alussa aloitetun omien osakkeiden oston tarkoituksena on parantaa pääoman tehokkuutta. Yhtiö ostaa omia osakkeita vähentääkseen negatiivista nettovelkaantumisastetta (nettovelat suhteessa omaan pääomaan). Omien osakkeiden hankinta ei vaikuta TietoEnatorin voimassa olevien kasvutavoitteiden toteuttamiseen. Yhtiö on tähän mennessä hankkinut 871 060 osaketta 19,1 milj. eurolla. HENKILÖSTÖ Rekrytointi hidastui kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminta- alueet palkkasivat yhteensä 356 (385) uutta henkilöä. Liiketoiminnan ostot, myynnit ja konsernista lähteneet henkilöt huomioon ottaen nettolisäys oli 242 (86). Koko katsauskaudella nettolisäys oli 1 048 (338) henkilöä. Konsernin henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 9 859 (9 897) ja syyskuun lopussa 10 314 (9 996). Liiketoiminta-alueiden liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 10,6 %. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla alkanut henkilöstövaihtuvuuden selvä lasku jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Investoinnit henkilöstön osaamisen kehittämiseen jatkuivat kaikilla tasoilla. TietoEnator on käynnistänyt laajan johdon koulutusohjelman yhdessä Lausannessa, Sveitsissä sijaitsevan IMD Business Schoolin kanssa. Kohderyhmänä on 150 TietoEnatorin johtoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma keskittyy kansainvälistymiseen ja kasvuun ja tavoitteena on parantaa TietoEnatorin kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Vuoden 2001 lopulla käynnistetään uusi, koko yhtiön kattava ohjelma, jonka tavoitteena on parantaa TietoEnatorin strategian ja johtoajatusten tuntemusta ja ymmärtämystä koko organisaatiossa. TietoEnatorin verkkopohjaista oppimisjärjestelmää TE Academya, joka tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen usealla eri tasolla, päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KATSAUKSET Finanssiryhmä Taloudellisen kasvun yleinen hidastuminen on vaikuttanut konsultointitoimeksiantojen ja laajojen kehityshankkeiden kysyntään. TietoEnator on kuitenkin läheisten ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden ansioista onnistunut vastaamaan tähän kehitykseen. Nähtävissä on merkkejä siitä, että ratkaisuliiketoiminta on hyötymässä tilanteesta. Pohjoismainen kumppanuusliiketoiminta, jolle ryhmän toiminta hyvin pitkälle perustuu, kasvoi edelleen voimakkaasti sekä myynnin että kannattavuuden osalta. Rahoitus- ja vakuutuskonserni Sammon kanssa solmittiin laaja yhteistyösopimus. Liiketoiminta-alue pyrkii myös entisestään lisäämään ja aktivoimaan suhteitaan potentiaalisiin suuriin asiakkaisiin Suomen ulkopuolella Sähköisten finanssiratkaisujen alueella TietoEnator vahvisti asemaansa rahastonhallintajärjestelmien johtavana toimittaja Pohjoismaissa ostamalla ruotsalaisen Eumetrix-nimisen yrityksen. Sopimuksia tehtiin myös merkittävien kansainvälisten asiakkaiden kuten hollantilaisen Fortis Bankin kanssa. Visa International valitsi TietoEnatorin yhteistyökumppanikseen sirukorttitekniikan käyttöönotossa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 5 % ja oli 37,6 milj. euroa (35,8). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa oli samalla tasolla kuin edellisvuonna eli 4,4 milj. euroa (4,4). Tietoliikenne ja media Talouskehityksen heikkeneminen on vaikuttanut koko televiestintäalaan, niin valmistajiin, operaattoreihin kuin mediaankin. Useat asiakkaat ovat käynnistäneet kustannussäästöohjelmia, jotka käsittävät toiminnan supistamista, investoinneista pidättäytymistä ja uusien hankkeiden siirtämistä ratkaistaakseen ongelmia, joista yksi merkittävimpiä on operaattoreiden kassavirtaongelma. Tämä kehitys on johtamassa hintapaineisiin ja hitaaseen markkinakasvuun. TietoEnatorin vahva asema useiden avainasiakkaiden joukossa auttoi yhtiötä kasvattamaan markkinaosuuttaan yleisestä kehityksestä huolimatta. Asemansa johdosta yhtiöllä on myös aktiivinen rooli käynnissä olevissa ulkoistus- ja kumppanuusneuvotteluissa. Vuosineljänneksen aikana TietoEnator teki Nokia Networksin kanssa matkapuhelinverkkojen tuotekehitystä koskevan kumppanuussopimuksen. Tämä sopimus on ensimmäinen laatuaan, ja sen pohjalta 320 henkilöä siirtyy TietoEnatorin palvelukseen. Näin TietoEnator voi tarjota kattavat T&K- palvelut Nokia Networksille. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 4 % ja oli 36,1 milj. euroa (34,6). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja laski 19 % ja oli 3,4 milj. euroa (4,2). Julkinen sektori Kokonaismarkkinat kasvoivat edelleen tasaisesti vuosineljänneksen aikana. Kasvu oli voimakkainta digitaalisten viranomaispalveluiden ja terveydenhuollon ratkaisuissa, kun taas sosiaali- ja koulutusalan tuotteiden kysyntä kehittyi heikommin. Organisaation toimenpiteet kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi onnistuivat hyvin. Kolmannen vuosineljänneksen aikana hankittiin osa tietotekniikan konsultointiyrityksestä Arrowhead Technology & Solutions. Tämä yritysosto, joka lisäsi liiketoiminta-alueen henkilöstöä noin 50 uudella työntekijällä, vahvistaa TietoEnatorin asemaa tietotekniikkapalveluiden ja -ratkaisujen toimittajana julkiselle sektorille toiminnan kehittämisen, järjestelmäkehityksen ja järjestelmähallinnon alueella. Ruotsissa ja Suomessa on käynnissä useita merkittäviä digitaalisen hallinnon hankkeita. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 17 % ja oli 35,1 milj. euroa (29,9). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 45 % ja oli 3,1 milj. euroa (2,1). Tuotanto ja logistiikka Tietotekniikkapalveluiden kysyntä asiakassektoreilla oli edelleen suhteellisen hyvällä tasolla, mikä heijastaa tehokkaan liiketoiminnan tuen kasvavaa tarvetta vaikeissa markkinaolosuhteissa. Useat avainasiakkaat etsivät myös aktiivisesti lisämahdollisuuksia ulkoistamiseen, samalla kun ne supistavat kustannuksia ja siirtävät investointeja vähemmän tärkeillä alueilla. Sekä paikallinen että kansainvälinen kova kilpailu lisää hintapaineita. Metsäteollisuudessa toiminta kehittyi edelleen voimakkaasti. Energiasektorin kehitys puolestaan heikkeni hieman kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon, vaikka se edelleen oli hyvä. Ruotsalaisen voimayhtiö Vattenfallin kanssa tehtiin runkosopimus ja TietoEnatorin uusi Houstonissa, Yhdysvalloissa sijaitseva toimipiste toimittaa parhaillaan ensimmäistä hankettaan BP/Amocolle. TietoKeskon yhdistäminen ja Rautaruukin ulkoistushanke etenivät suunnitellusti. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 18 % ja oli 47,3 milj. euroa (40,1). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi merkittävästi ja oli 3,9 milj. euroa (-0,5). Käsittely- ja verkkopalvelut Ulkoistuspalveluiden kysyntä kasvaa Suomessa ja Ruotsissa talouskehityksen hidastumisen johdosta. Kustannussäästöt ohjaavat kysyntää yhä voimakkaammin. Kansainväliset kilpailijat panostavat voimakkaasti Tanskan, Ruotsin ja Suomen markkinoihin. TietoEnator vahvisti asemaansa Suomen markkinoilla solmimalla yhdessä Finanssiryhmän kanssa laajan ulkoistussopimuksen Sammon kanssa. Myös mm. suomalaisen tietoliikenneoperaattori Soneran kanssa tehtiin sopimus. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 74,9 milj. euroa (66,1). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 18 % ja oli 12,3 milj. euroa (10,4). Voimavarojen hallinta Liiketoimintaympäristö oli kolmannen vuosineljänneksen aikana Suomessa hyvä, Ruotsissa vakaa, mutta Tanskassa ja Norjassa edellä mainittuja epävakaampi. Suomessa vahva kasvu jatkui pääasiassa eurokonversioiden ansiosta. Liiketoiminta-alueen kasvuun vaikuttivat myös palkkahallinnon ja asiakirjahallinnan jatkuvasti lisääntyvä ulkoistaminen. Asiakkaat haluavat kustannussäästöjen lisäksi myös korkean jalostusarvon palveluita ja ratkaisuja. Tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet TietoEnatorille, jolla on vahva asema digitaalisten ratkaisujen kuten laskutus-, arkisto- ja portaalipalveluiden toimittajana. Toimintoja organisoitiin osittain uudelleen katsauskauden aikana tehokkuuden lisäämiseksi. Painopistealueita olivat myyntiorganisaation koulutus, asiakastapahtumat ja markkinointi, joiden avulla pyritään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia vuodelle 2002. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 40,3 milj. euroa (37,4). Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa kasvoi 2 % ja oli 5,5 milj. euroa (5,4). KOKO VUODEN NÄKYMÄT Korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen kysynnän kasvu jatkuu. Talouskasvun hidastuminen ja sitä seuraavat yritysten rakennemuutokset vähentävät tietotekniikkainvestointeja ja heikentävät ennustettavuutta. Toisaalta talouskasvun hidastuminen tukee ulkoistus- ja valmisratkaisuja, jotka nopeasti supistavat kustannuksia ja lisäävät tuottavuutta. TietoEnatorin strategia, joka perustuu korkean jalostusarvon palveluihin, asiakaskumppanuuteen pohjautuvaan ulkoistukseen ja kohdistettuihin yritysostoihin, ylläpitää liikevaihdon kasvua. Koko vuoden kasvun odotetaan olevan samalla tasolla kuin yhdeksän kuukauden kasvun. Myönteinen liikevaihdon kehitys sekä vuoden 2000 aikana toteutetut rakennemuutokset parantavat kuluvan vuoden kannattavuutta. Konsernin tuloksen vuonna 2001 uskotaan paranevan merkittävästi edellisestä vuodesta ja ylittävän 10 %:n kannattavuustavoitteen. VUODEN 2001 TILINPÄÄTÖS TietoEnator julkistaa vuoden 2001 tilinpäätöksensä torstaina 14.2.2002. OSAVUOSIKATSAUKSET VUODELTA 2002 TietoEnator julkistaa kolme osavuosikatsausta vuonna 2002. Julkistuspäivämäärät ovat: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta: torstaina 25.4.2002 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta: torstaina 25.7.2002 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta: perjantaina 25.10.2002 Tukholmassa 30.10.2001 TietoEnator Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja: Eric Österberg, viestintäjohtaja, puh. +46 8 632 14 26, +46 70 590 05 99 Tuija Soanjärvi, talousjohtaja, puh. +358 9 8626 2213, +358 9 40 5455 476 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00050/bit0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00050/bit0001.pdf The full report

Dokument & länkar