Halvårsrapport, juli 2017 - december 2017

TiksPac följer upp ett bra första kvartal, där vi fick hjälp av bokföringsregler, med ett andra kvartal där vi levererar mer än någonsin samtidigt som kostnaderna är lägre.

Finansiell utveckling

Andra kvartalet oktober 2017 – december 2017

 • Nettoomsättning: 8 099 (6 821) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 2 402 (7) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,16 (-0,16) kronor

-         Antal sålda platser: 640 (484) st

-         Orderstock: 2 022 (1 800) TSEK

Första halvåret juli 2017 – december 2017

 • Nettoomsättning: 15 770 (10 184) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster: 4 795 (-1 728) TSEK
 • Resultat per aktie: 0,33 (-0,15) kronor

-         Antal sålda platser: 1115 (917) st

-         Orderstock: 2 022 (1 800) TSEK

Omsättningen under andra kvartalet är ca 1 300 TSEK högre än motsvarande kvartal förra året. Resultatet är 2 400 TSEK bättre jämfört med samma period förra året då vi redovisade ett nollresultat.

Nyckeltalen för halvåret juli – december 2017 är även de mycket bättre än hösten 2016. Omsättningen ökade med ca 5 600 TSEK med ett resultat som är 6 500 TSEK högre. Justerat för de leveranser som flyttades in från föregående bokföringsår (3 600 TSEK) visar vi ett positivt resultat på 1 200 TSEK, detta är 2 900 TSEK högre än motsvarande period föregående år.

Vi har under hösten 2017 sålt mer än någon höst tidigare trots att vi justerar för de 3 600 TSEK som vi fick med oss från tidigare bokföringsår. Eftersom affärsområde CSR bygger på 2-årskontrakt går vår omsättning till viss del i 2-årscykler. Nedan en översikt inkluderat siffrorna för 2015 som jämförelse. Här framgår att vi omsätter mer än vad vi gjorde även för två år sedan (se tabell i bifogad PDF-rapport).

Inledningen av året är glädjande och stärker oss inför framtiden samt underlättar de satsningar vi genomför för att ytterligare vässa vårt koncept.


Orderstock och antal sålda platser

Med orderstock menas hos TiksPac de projekt där kunden signerat avtal om medverkan under 2 år men där projektet ännu inte är avslutat och levererat till kommunen. Eftersom projekten som ska levereras ut till kommunerna ligger ojämnt fördelade över tid måste vi ibland låta färdiga projekt vila en period innan de kan levereras. Detta ger då en ökad orderstock till dess att projekten kan levereras och därmed påverkar det intäkterna.

Orderstocken per 2017-12-31 uppgår till 2 022 TKR. Detta innebär att orderstocken sedan bokföringsårets början har minskat med 738 TKR (från 2 760). Då kontrakten löper på 2 år innebär ovanstående att vi har ett faktiskt värde på orderstocken på ca 4 000 TKR.

Antalet sålda mediaplatser under andra kvartalet var 640 st. Detta är den bästa siffran för andra kvartalet för TiksPac någonsin. Vi följer därmed upp den fina inledningen under vårt första kvartal med att även under andra kvartalet sälja fler platser än någonsin tidigare. Summerat under första halvåret har vi sålt 1 115 st platser. Detta är mer än 100 platser fler än hösten 2015 som är näst bäst.

Vi har ökat vår satsning på marknadsföring, synlighet och kommunikation med början 2018. Detta skall leda till att vi ökar andelen återkommande kunder samt underlättar för oss att nå nya kunder. Målet är att fylla projekten i varje kommun med fler sponsorer som ser ett ökat värde i att medverka till en bättre närmiljö (se diagram i bifogad PDF-rapport).

Om Bolaget 

TiksPac AB, 556856-0063 (publ) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Falkenberg.

TiksPac AB är moderbolag till:

 • TiksPac Norden AB, 556605-1263TiksPac UK Ltd, 09238130
  • o    TiksPac Norge, 993 322 164 (filial)
  • o    TiksPac Danmark, 32666299 (filial)
  • o    TiksPac Finland, 2586440-3 (filial)

Bolagets aktier handlas sedan 2013 på Aktietorget.

Kortnamn är TIKS

ISIN-koden är SE0005307048

TiksPac arbetar med två olika koncept för att förse hundägare i Europa med gratis miljövänliga hundpåsar och därigenom bidra till en renare miljö.

CSR för kommuner: - Konceptet som vänder sig till kommuner är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar placeras ut på strategiska platser runt om i kommunen. Detta koncept är kostnadsfritt för kommunen som dock ansvarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Detta koncept sponsras av företag som exponeras med sitt varumärke eller budskap och på så sätt visar att de värnar om sin närmiljö och tar samhällsansvar, CSR.

RENT för privata ytor: - Konceptet som vänder sig till kunder som fastighetsbolag, bostadsbolag, affärskedjor, campingar eller liknande där kunden kan hyra stationer med tillhörande hundpåsar. Kunden placerar ut stationerna på sina områden och får sitt varumärke exponerat på stationerna.


Kommentarer från VD 

Fortsatt fina försäljningssiffror och ett fantastiskt resultat i Q2

Vi fortsätter att leverera i Norden, det ger oss en trygg och stabil grund som möjliggör vidare expansion och fortsatt satsning på vår nya app DogPal, vår nya hundlatrin och ökade marknadsföringsaktiviteter.

Fokus 2018

2018 blir ett år då vi kommer att öka fokus på våra befintliga kunder, vi har satt en tydlig strategi för kundvård och marknadsföring. Mervärde är viktigt både för oss och våra kunder. Våra kunder deltar i två år åt gången. Det är avgörande att kunderna får ut så mycket som möjligt av sitt deltagande på TiksPac-stationerna, så mycket att de helt naturligt deltar ytterligare tvåårsperioder. Här arbetar vi på att bli vassare under 2018.  Jag är övertygad om att ökat fokus på kundvård och marknadsföring kommer stärka vårt resultat ytterligare de kommande åren.

Nya marknadskoordinatorn på plats!

Jonny, vår nya marknadskoordinator, har levererat fantastiskt material från dag ett, denna roll har vi verkligen saknat i företaget. Vi har redan sett effekterna av Jonnys arbete i form av marknadsföringsmaterial och ökad närvaro på sociala medier. Det kommer bli ett lyft för hela företaget.

RENT

Danmark - Vår danska medarbetare har genom sitt dedikerade arbete signerat det första RENT-avtalet i Danmark! Kolding Kommun har valt att hyra 10 st TiksPac-stationer. RENT har en fin potential i Danmark där kommuner i vissa fall inte vill ha reklam i sina publika gröna områden.

England - Första bostadsbolaget i England har tecknat ett RENT-avtal.  Liverpool Housing Trust (Onward Homes) har skrivit avtal på 4 st TiksPac-stationer. Det fina med RENT är att det fungerar så bra att nästan ingen avslutar, snarare utökar!

Vi har cirka 350 RENT-stationer ute på fältet idag. Avtalen är löpande på minst två år. Potentialen är enorm och ligger på minst 4 000 – 6 000 RENT-stationer per nordiskt land enligt våra beräkningar. I början av 2017 anställde vi två konsulter för svenska marknaden som dessvärre inte nådde de mål vi satt. Deras avtal är avslutade nu och en ny säljare för RENT i Sverige startar 1 februari. Att hitta rätt personer är helt avgörande för att vi skall lyckas.  

Vi har även ökat tempot för bearbetning av nya kommuner i Norden inom både CSR och RENT. För kommuner är huvudspåret CSR men vill man inte ha reklam erbjuder vi även RENT som ett alternativ.

På gång

DogPal vidareutvecklas nu till en version 2, som innefattar en social del likt Instagram. Vi kommer att släppa denna innan sommaren. Vi är säkra på att vi hittat en app som fyller ett behov hos hundägarna och som samtidigt ger ett mervärde till våra annonsörer på skyltarna.

En ny hundlatrin,”TiksCan 2.0” som är helt unik i sitt slag är i slutet av utvecklingsfasen och produktion planeras starta under våren. Intresse för vår nya TiksCan finns redan både i Norden och England!

Nu närmar sig våren och vi går vi mot ljusare tider igen och TiksPac ser fram emot nästa kvartal med spänning! Mycket är på gång.

Kontakt

Stefan Arvidsson, VD

+46 (0)346-734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com 

www.tikspac.com

Finansiell information

Väsentliga händelser under perioden juli – december 2017

 • Utleveranser som stoppades på grund av virus hos TNT sista vecka i juni, levererades i början av juli och har påverkat resultatet för perioden positivt med 3,6MKR
 • Goodwillpost avskriven: Under 5 år har vi skrivit av goodwill med 1MKR per år, denna post är nu helt avskriven och belastar inte längre resultatet
 • Vid årsstämman 2017-10-05 valdes Pelle Hjortblad till ny ordförande i bolagets styrelse
 • Vid årsstämman beslutades att anta ny bolagsordning innebärande bland annat skifte av räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förlängs därmed till 18 månader med bokslut 2018-12-31

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Affärschansprojekt i samarbete med Connect Väst slutredovisas under februari
 • Fokus på marknadsföring och kundvård genom anställning av marknadskoordinator
 • Mobilapp - DogPal, påbörjat tillägg av social del

Framtida rapportdatum

2018-05-23        Delårsrapport Q3, 2017/2018

2018-08-29        Delårsrapport Q4, 2017/2018

2018-11-28        Delårsrapport Q5, 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-02-28        Bokslutskommuniké 2017/2018 (förlängt bokföringsår)

2019-05-09        Årsstämma 2017/2018

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

TiksPac AB

Falkenberg februari 2018

Pelle Hjortblad                          Mikael Halling                           Lars Åke Södergren      

Styrelseordförande

Lina Danielsson                        Karl Sundkvist                          Salomeh Tafazoli

Stefan Arvidsson

Verkställande direktör

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar