Kallelse till årssstämma i TIKSPAC Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i TIKSPAC Aktiebolag (publ), org.nr 556856-0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 oktober 2017 kl. 16:00 i bolagets lokaler, adress Åkarevägen 11B, 311 32 Falkenberg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:30. 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i)                  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 29 september 2017 samt;

(ii)                senast fredagen den 29 september 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till TiksPac Aktiebolag (publ), "Årsstämma", Box 51, 311 21 Falkenberg eller per e-post till: info@tikspac.com

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan införing i god tid före fredagen den 29 september 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av dagordning.

4.       Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.

5.       Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.       Beslut om:

a)      fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernresultat- & koncernbalansräkning.

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9.       Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor.

10.   Val av valberedning

11.   Beslut om ändring av bolagsordningen

12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner.

13.   Övriga frågor

14.   Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b - Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016-2017, balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

 Förslag att styrelsearvode utgår med 120.000kr/år till ordförande, 90.000kr/år till vice ordförande och med 60.000kr/år till ledamöter. Förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor

Följande förslag till ledamöter har lagts fram av den valberedning som utsetts av styrelsen:

 • Pelle Hjortblad (nyval, förslag till ordförande)
 • Mikael Halling (nyval, förslag till vice ordförande)
 • Lars Åke Södergren (omval)
 • Salomeh Tafazoli (omval)
 • Lina Danielsson (omval)
 • Kalle Sundqvist (omval)

Punkt 10 – Val av valberedning

Följande personer har under innevarande år ingått i valberedningen på förslag av styrelsen.

 • Göran Månsson (ordf)
 • Lars Åke Södergren
 • Nils Ahlfors

Stämman utser valberedning för kommande år, se punkt 11 nedan om ändring av bolagsordning.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning innefattande:

 • Höjning av intervallet för Aktiekapital till lägst 1.000.000kr och högst 4.000.000kr
 • Höjning av intervallet för antal aktier till lägst 10.000.000st och högst 40.000.000st
 • Ökning av minsta antal ledamöter till 4 personer
 • Val av valberedning
 • Ändring av räkenskapsår till kalenderår

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner

Stämman föreslås besluta, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 2.500.000 st med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. Dessutom kan styrelsen försöka bredda ägandet i bolaget. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Aktietorget www.aktietorget.se och på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. De skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar Bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Falkenberg, september 2017

TiksPac AB (publ)

Styrelsen

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.