Kallelse till årsstämma i Tikspac AB (publ)

Aktieägarna i TIKSPAC Aktiebolag (publ), org.nr 556856-0063 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 december 2015 kl. 13:00 på Falkenberg Strandbad, adress Havsbadsallén 2A, 311 42 Falkenberg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i)                  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 28 november 2015 (då avstämningsdagen är en lördag innebär det att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 27 november 2015) samt;

(ii)                senast fredagen den 27 november 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till TiksPac Aktiebolag (publ), "Årsstämma", Box 51, 311 21 Falkenberg eller per e-post till: info@tikspac.eu

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan införing i god tid före fredagen den 27 november 2015, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.tikspac.com fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernresultat- & koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner.

11. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2014/2015, utan balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, fram till och med nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om emission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna knyta nya intressenter till verksamheten vid behov. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions- beslutet.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.tikspac.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. De skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar Bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Falkenberg, november 2015
TiksPac AB (publ)
Styrelsen

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.