KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TILGIN AB (PUBL)

Aktieägarna i Tilgin AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 6 september 2011, kl. 16.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i Kista.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 31 augusti 2011 och (ii) anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 1 september 2011, per e-post till ir@tilgin.com eller per post till Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista eller per fax till 08-572 385 00 med att: Christer Samuelsson. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress och telefonnummer.

Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) ska också detta anges i samband med anmälan. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör skickas till bolaget senast den 1 september 2011. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.tilgin.com och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom sådan registrering måste vara genomförd onsdagen den 31 augusti 2011, måste aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.         Stämmans öppnande

2.         Val av ordförande vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordning

5.         Val av en eller två justeringsmän

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.         Styrelsens förslag till beslut om aktiekapitalminskning och nyemission

8.         Stämmans avslutande

Aktiekapitalminskning och nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 44.549.198 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 13 september 2011. Teckning ska ske under tiden 2011-09-20 - 2011-10-04. Teckningskursen ska vara 0,68 kronor per aktie. En aktie ska berättiga till teckning av en ny aktie. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Tilgins pressmeddelande den 12 augusti 2011.

För att möjliggöra den ovan beskrivna nyemissionen föreslår styrelsen att emissionsbeslutet föregås av ett beslut om att aktiekapitalet ska minskas med 14.255.743,36 kronor för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas aktiens kvotvärde till 0,68 kronor.

ÖVRIGT

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.tilgin.com, senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

___________________

Kista i augusti 2011

Tilgin AB (publ)

Styrelsen

― SLUT ―

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tilgin AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades for offentliggörande kl.07:00 den 12 augusti 2011.

Tilgin är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium AB som Certified Advisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Samuelsson, CFO Tilgin, tel: +46 8 572 386 12, e-mail: christer.samuelsson@tilgin.com

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways och lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. En enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som Certified Advisor. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se www.tilgin.com

Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats: www.tilgin.com/presskit

Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista, Sverige

tel +46 (0)8 572 386 00, fax +46 (0)8 572 385 00

info@tilgin.com www.tilgin.com

Org nr: 556537-5812

 

 

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera