Tilgin AB (publ) Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

  • Nettoomsättning 42,2 mkr (63,8)
  • Resultat efter skatt -12,1 mkr (-18,7)
  • Resultat per aktie -0,27 kr (-0,42) före utspädning
  • Bruttomarginal 37,8 % (36,0 %)
  • Rörelseresultat -10,7 mkr (-18,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,6 mkr (-4,5)
  • Styrelsen föreslår en garanterad nyemission om cirka 30 mkr med företrädesrätt för aktieägarna

VD har ordet

Tilgin är alltjämt beroende av ett mindre antal större kunder vilket skapar kraftiga svängningar mellan perioderna. Trots den lägre omsättningen förbättrades rörelseresultatet från -18 mkr till -10,7 vilket främst förklaras av de lägre rörelsekostnaderna (28,3 mkr vs 41,5 mkr). De besparingsåtgärder och organisationsförändringar som beslutades under 2010 har nu implementerats och nått full effekt.

Orderingången i lokal valuta var lägre än motsvarande period förra året (40,3 vs 52,6 mkr). Lägre affärsvolymer än planerat på den tyska marknaden tillsammans med den allt starkare kronan är huvudsakliga förklaringar till den sjunkande orderingången.

Marknaden för bredbandstjänster uppvisar ett skiftande mönster med såväl länder med operatörer som uppvisar fortsatt tröghet i investeringsbesluten som andra där operatörerna befinner sig mitt i aggressiva utbyggnadsaktiviteter.

Tilgin har under perioden ytterligare stärkt sin ställning på den Turkiska fibermarknaden. Genom nära samarbeten med två partner har ett antal större order annonserats i Turkiet. I Danmark har vi genom flera order från Bredbånd Nord på vår nya Home Gateway HG 2301, med full gigabit kapacitet, skapat goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vår lista av kunder under bearbetning växer stadigt.

Tilgin genomförde i slutet på perioden en stor internationell lansering av sin nya Full Gigabit plattform Simba. Plattformen gör det möjligt att hantera 10 gånger dagens internettrafik. Kort efter periodens slut lanserades den första produkten inom Simba-familjen; HG2301. För operatörer innebär Simba en rad nya affärsmöjligheter inom internetåtkomst, backup, lagring, fjärråtkomst, fjärrstyrning av hemmet och säkerhet.

Fjärrstyrningsprogramvaran VCM har i nära samarbeten med våra kunder vidareutvecklats ytterligare under perioden. Att på ett kostnadseffektivt sätt hantera en ökad komplex miljö av olika Home Gateways blir allt viktigare för operatörerna.

Vi går in i andra halvåret med fullt fokus på att öka omsättning och marginaler, dels genom en ökad närvaro och satsning på våra viktigaste marknader, dels genom att dra nytta av de konkurrenskraftiga lösningar som tagits fram under det senaste året.

                                                                       

Mats Victorin, VD

― SLUT ―

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tilgin AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades for offentliggörande kl.07:00 den 12 augusti 2011.

Tilgin är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium AB som Certified Advisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Victorin, VD Tilgin, tel: +46 8 572 386 02, e-post: mats.victorin@tilgin.com

Christer Samuelsson, CFO Tilgin, tel: +46 8 572 386 12, e-post: christer.samuelsson@tilgin.com

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways och lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. En enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som Certified Advisor. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se www.tilgin.com

Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats: www.tilgin.com/presskit

Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista, Sverige

tel +46 (0)8 572 386 00, fax +46 (0)8 572 385 00

info@tilgin.com www.tilgin.com

Org nr: 556537-5812

 

 

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar