Tilgin Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Andra kvartalet 2007
• Nettoomsättning 55,2 mkr (104,1).
• Resultat efter skatt –42,3 mkr (-22,2), varav engångseffekter i form av reserveringar för garantiåtaganden och lagernedskrivningar samt kostnader för avgående VD har belastat resultatet med 19,8 mkr.
• Resultat per aktie –1,90 kr (-1,83) före utspädning.
• Orderingång 86,7 mkr (123,8) och orderbok per 30 juni 72,6 mkr (87,5).
• Bruttomarginal –4 % (20 %), justerat för lagernedskrivingar och reserveringar för garantiåtaganden uppgick den underliggande bruttomarginalen till 25 %.
• Rörelseresultat –41,8 mkr (-21,7).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 23,6 mkr (-25,9).
• Likvida medel 38,4 mkr (13,8) per 30 juni 2007.


Första halvåret 2007
• Nettoomsättning 183,8 mkr (198,3).
• Resultat efter skatt –41,2 mkr (-33,6).
• Resultat per aktie –1,85 kr (-2,78) före utspädning.
• Bruttomarginal 17 % (21 %).
• Rörelseresultat –39,7 mkr (-32,5).

”Den svaga orderingången under årets inledning innebar som väntat en väsentligt minskad omsättning under årets andra kvartal. Resultatet har dessutom belastats med betydande engångskostnader. Men tack vare den goda orderingången hittills under tredje kvartalet är utsikterna för andra halvåret väsentligt bättre.”
Ola Berglund, VD


Telefonkonferens:
Med anledning av Tilgins kvartalsrapport inbjuds kapitalmarknaden till en telefonkonferens torsdagen den 23 augusti. Telefonkonferensen börjar kl 09:00 CET.
Deltagare kan följa telefonkonferensen via Internet, www.tilgin.com/q207, eller ringa in till telefonkonferensen på UK +44 (0) 20 7806 1966 eller Sverige +46(0)8 5352 6408. En presentation kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Kalender:

• Delårsrapport för januari-september 2007 presenteras den 26 oktober 2007.
• Bokslutskommuniké för 2007 presenteras den 15 februari 2008.― slut ―

”Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som föreskrivs i FFFS 2007:11”.

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar