Tilgin Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

Tredje kvartalet 2007
• Nettoomsättning 89,9 mkr (86,6).
• Resultat efter skatt –5,2 mkr (-7,2), varav utfall och omvärderingar av valutasäkringar har belastat resultatet med -4,1 mkr.
• Resultat per aktie –0,24 kr (-0,56) före utspädning.
• Orderingång 117,9 mkr (118,8) och orderbok per 30 september 107,0 mkr (121,7).
• Bruttomarginal 28 % (17 %).
• Rörelseresultat –4,8 mkr (-5,8).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,1 mkr (-34,8).
• Likvida medel 40,2 mkr (17,1) per 30 september 2007.

Första nio månaderna 2007
• Nettoomsättning 273,6 mkr (285,0).
• Resultat efter skatt –46,4 mkr (-40,8).
• Resultat per aktie –2,08 kr (-3,31) före utspädning.
• Bruttomarginal 21 % (20 %).
• Rörelseresultat –44,5 mkr (-38,3).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 46,1 mkr (-63,4).

”Under tredje kvartalet har vi sett en klart ökad orderingång efter ett svagt andra kvartal. Det är framförallt IPTV-segmentet som uppvisat en stark återhämtning.”
Ola Berglund, VD

― slut ―

”Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som föreskrivs i FFFS 2007:11”.

TELEFONKONFERENS:
Med anledning av Tilgins delårsrapport inbjuds kapitalmarknaden till en telefonkonferens fredagen
den 26 oktober. Telefonkonferensen börjar kl 09:00 CET. Deltagare kan följa telefonkonferensen via Internet, www.tilgin.com/q307, eller ringa in till telefon¬konferensen på UK +44 (0) 207 138 0843 eller Sverige +46(0)8 5352 6457. En presentation kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar