Tilgin genomför garanterad nyemission om cirka 30 miljoner kronor

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien.

  • Styrelsen föreslår en nyemission om cirka 30 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna
  • Nyemissionen ger bolaget en bättre kapitalstruktur
  • Nyemissionen är garanterad i sin helhet av bolagets tre största aktieägare
  • En aktie berättigar till teckning av en ny aktie för 0,68 kronor
  • Extra bolagsstämma den 6 september 2011 för att besluta om nyemissionen

”De marknader Tilgin adresserar växer och nyemissionen skapar stabilitet så att vi kan dra nytta av denna tillväxt, säger Tilgins VD Mats Victorin.

Bakgrund och motiv

Tilgin har under de senaste året lagt kraft på att skapa en kostnadseffektiv organisation utan att ge avkall på kvalitet och långsiktighet. Det kapital som nu investeras i bolaget stärker kapitalbasen och företaget kan fokusera på tillväxt.

För aktuella upplysningar beträffande Tilgins finansiella ställning se dagens delårsrapport för januari-juni 2011.

Nyemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission om cirka 30,3 miljoner kronor, före emissionskostnader, med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen ska vara 0,68 kronor per aktie. En aktie ska berättiga till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattar således 44 549 198 nya aktier.

Nyemissionen förutsätter beslut av en extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 6 september 2011. Bolagsstämman föreslås också besluta om den aktiekapitalminskning som erfordras för att genomföra nyemissionen. Kallelsen offentliggörs genom pressmeddelande idag.

MGA Holding AB, med cirka 65 procent av aktierna och rösterna i bolaget, samt Nya Jorame Holding AB/Jorame AB och Trulscom Förvaltning AB, vardera med cirka 9 procent av aktierna och rösterna, dvs. sammanlagt med cirka 83 procent av aktierna och rösterna, har förbundit sig att rösta för nyemissionen och teckna sig för sina respektive företrädesrättsandelar. De har därutöver mot sedvanlig garantiprovision förbundit sig att, med fördelning i förhållande till sina aktieinnehav, teckna de ytterligare aktier som inte tecknas i nyemissionen. Emissionen är därmed garanterad i sin helhet.

Aktieägarna MGA Holding AB, Trulscom Förvaltning AB och Nya Jorame Holding AB/Jorame AB har tidigare för rörelsekapitaländamål lämnat lån till Tilgin om sammanlagt cirka 36 miljoner kronor. Styrelsen avser att låta dessa aktieägare betala för aktier i nyemissionen genom kvittning i motsvarande mån mot sina respektive fordringar på Tilgin.

Preliminär tidsplan

6 september 2011                     Extra bolagsstämma

7 september 2011                     Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

8 september 2011                     Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

13 september 2011                  Avstämningsdag, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Tilgins aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen

Omkring 16 september 2011      Offentliggörande av prospekt

20-29 september 2011               Handel med teckningsrätter

20 september-4 oktober 2011     Teckningsperiod

Rådgivare

Remium är emissionsinstitut och Vinge är juridisk rådgivare till Tilgin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Victorin, verkställande direktör i Tilgin

Tel: 08-572 386 02

E-mail: mats.victorin@tilgin.com

Christer Samuelsson, CFO i Tilgin

Tel: 08-572 386 12

E-mail: christer.samuelsson@tilgin.com

Johnny Sommarlund, styrelseordförande i Tilgin

Tel: 08-679 58 50

E-mail: johnny.sommarlund@mga.se

Kista i augusti 2011

Tilgin AB (publ)

Styrelsen

― SLUT ―

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tilgin AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades for offentliggörande kl.07:00 den 12 augusti 2011.

Tilgin är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium AB som Certified Advisor.

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways och lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. En enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som Certified Advisor. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se www.tilgin.com

Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats: www.tilgin.com/presskit

Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista, Sverige

tel +46 (0)8 572 386 00, fax +46 (0)8 572 385 00

info@tilgin.com www.tilgin.com

Org nr: 556537-5812

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Tilgin. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Tilgin har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Tilgin överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

 

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera