Tilgin genomför garanterad nyemission om cirka 30 miljoner kronor – Rättelse av preliminär tidplan

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Preliminär tidsplan för Tilgin nyemission

6 september 2011                      Extra bolagsstämma

8 september 2011                      Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

9 september 2011                      Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

13 september 2011                    Avstämningsdag, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Tilgins aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen

Omkring 16 september 2011   Offentliggörande av prospekt

20-29 september 2011               Handel med teckningsrätter

20 september-4 oktober 2011   Teckningsperiod

Rådgivare

Remium är emissionsinstitut och Vinge är juridisk rådgivare till Tilgin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Victorin, verkställande direktör i Tilgin

Tel: 08-572 386 02

E-mail: mats.victorin@tilgin.com

Christer Samuelsson, CFO i Tilgin

Tel: 08-572 386 12

E-mail: christer.samuelsson@tilgin.com

Johnny Sommarlund, styrelseordförande i Tilgin

Tel: 08-679 58 50

E-mail: johnny.sommarlund@mga.se

Kista i augusti 2011

Tilgin AB (publ)

Styrelsen

― SLUT ―

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tilgin AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen är en rättelse av tidigare pressmeddelande lämnat kl.07:01 den 12 augusti 2011.

Tilgin är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium AB som Certified Advisor.

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways och lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. En enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som Certified Advisor. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se www.tilgin.com

Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats: www.tilgin.com/presskit

Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista, Sverige

tel +46 (0)8 572 386 00, fax +46 (0)8 572 385 00

info@tilgin.com www.tilgin.com

Org nr: 556537-5812

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Tilgin. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Tilgin har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Tilgin överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

 

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera