Extra bolagsstämma i TimeSpace Radio beslutade genomföra förvärvet av Printcom

Extra bolagsstämma i TimeSpace Radio beslutade genomföra förvärvet av Printcom Under den extra bolagsstämma som hölls 2001-12-13, beslutade TimeSpace Radios att genomföra förvärvet av Printcom AB från Eds Bruk Holding AB. Förvärvet innebär att TimeSpace Radio kommer att byta verksamhetsinriktning och firma. Ny föreslagen firma är "Printcom AB". På bolagsstämman presenterade Printcom sin verksamhet. Som tidigare meddelats har styrelsen för TimeSpace Radio AB föreslagit ett förvärv av Printcom AB, vilket i enligt med aktieägarnas beslut nu kommer att genomföras. Förvärvet medför att TimeSpace Radio kommer att byta inriktning och efter ytterligare extra bolagsstämma även byta firma. Aktieägarna beslutade i enlighet med styrelsens förslag till ökning av bolagets aktiekapital med högst 16.385.163 kr genom apportemission riktad till Eds Bruk Holding AB av högst 16.385.163 nya aktier med teckningskurs en (1) kr. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att återkalla beslutet om nyemission från ordinarie bolagsstämma den 7 juni 2001. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktat till Stiftelsen Industrifonden. Förslaget innebär att TimeSpace genom emission av teckningsoptioner skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst 100 kr med högst 2.597.819 avskiljbara optionsrätter riktat till Industrifonden. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs en (1) kr per ny aktie. Om optionerna utnyttjas kommer TimeSpaces aktiekapital att öka med högst 2.597.819 kr. Vidare beslutade aktieägarna på stämman enligt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktat till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Förslaget innebär att TimeSpace genom emission av teckningsoptioner skall ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om högst en (1) kr med högst 1.178.842 avskiljbara optionsrätter riktat till NUTEK. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskurs en (1) kr per ny aktie. Om optionerna utnyttjas kommer TimeSpaces aktiekapital att öka med högst 1.178.842 kr PRINTCOM Under stämman informerades även aktieägarna i TimeSpace Radio om Printcom och dess verksamhet. Väsentliga händelser i Printcoms rörelse sedan delårsrapporten ·I november slutlevererades två kompletta etiketteringsmaskiner till Sandvik Coromant i USA, ordervärdet var 3,6 MSEK. ·Order värd mellan tre-fem miljoner kronor har tecknats i Norge, bland annat till Norska Postverket. Resultatprognos Printcom för 4:de kvartalet ·Försäljningen för fjärde kvartalet beräknas uppgå till cirka 50,5 MSEK, motsvarande omsättning i fjol var 49,5 MSEK ·Resultat efter finansiella poster för fjärde kvartalet beräknas uppgå till cirka 900 KSEK (526 KSEK) Affärsidé och mål Printcoms affärsidé är att producera och marknadsföra intelligenta helhetslösningar för industrietiketter, dekoretiketter, industriella märkningssystem och blanketter. Målet är att Printcom skall uppfattas som en ledande och välrenommerad aktör inom Industrietiketter, Dekoretiketter, Blanketter och Industriella märkningssystem samt vara ett naturligt val vid upphandling av kvalificerade helhetslösningar inom märknings-, etikett- och blankettbranschen. För att uppnå detta eftersträvar Printcom en tillväxt som överstiger branschgenomsnittet och en resultatnivå som motsvarar minst åtta procent av omsättningen vilket bedöms kunna uppfyllas senast räkenskapsåret 2004. Dekoretiketter Den känsla en produkt förmedlar via sin etikett, är ofta avgörande för produktens framgång. Inom affärsområdet produceras, i nära samarbete med kunderna, och säljs grafiskt och designmässigt högkvalitativa produkter i syfte att stärka kundernas varumärke. Den totala marknaden för dekoretiketter i Sverige beräknas av Printcoms ledning till cirka 400 miljoner kr. Den allmänna trenden inom livsmedels-, kemtekniska- och dryckesprodukter är enligt Printcoms bedömning att varumärkesprofileringen blir allt viktigare. När man i branschen talar om "slaget vid hyllan", menar man just etikettens avgörande betydelse för en viss produkts försäljning. Printcom bedömer att den totala marknaden för dekoretiketter kommer att växa med cirka tio procent årligen under de närmaste fem åren. Princtom räknar emellertid med att kunna växa snabbare än så inom affärsområdet. Industrietiketter Affärsområdet erbjuder anpassade etikett och systemlösningar med maskiner som svarar mot kundernas behov av märkning, identifikation/spårning, applicering, service och underhåll. På detta sätt hjälper Printcom sina kunder att uppnå en rationell hantering av sina produkter. Inom Industrietiketter är funktionen av mest central betydelse. Den totala marknaden för industrietiketter i Sverige beräknas av Printcoms ledning uppgå till cirka 800 miljoner kr. Marknadssegmentet drivs framför allt av industrins ökande behov av spårbarhet och kontroll av produkters flöden. Detta gäller såväl den interna logistiken som den externa. Inom exempelvis transportbranschen har efterfrågan de senaste åren varit stor på olika märkningssystem på grund av marknadens krav att transportören skall ha kontroll över varje enskilt kolli. Tillväxten för industrietiketter följer i stora drag utvecklingen av den allmänna konjunkturen för tillverkningsindustrin. De senaste åren har tillväxten varit cirka 4-8 procent årligen enligt Grafiska Företagens Förbund. De närmaste åren bedömer Grafiska Företagens Förbund att tillväxten för tillverkningsindustrin kommer att vara cirka 4-6 procent årligen, vilket sålunda är något högre än den bedömning som görs av konjunkturinstituten i allmänhet. Printcoms ledning gör bedömningen att affärsområdet kommer att växa minst i samma takt som marknaden. Industriella märkningssystem Industriella märkningssystem innebär olika typer av maskinella lösningar för märkning och spårbarhet. Det kan t.ex. röra sig om för kunden specialkonstruerade etiketteringsmaskiner, men även innebära försäljning av vissa produkter som Printcom är återförsäljare för, exempelvis industriella bläckstråleskrivare, industriella laserskrivare, truckdatorer och scanners för trådlös läsning, överföring och access till databaser. Ofta innebär försäljningen av olika märkningssystem även försäljning av service, support och utbildning. Den totala marknaden för industriella märkningssystem i Sverige beräknas av Printcom till cirka 400 miljoner kr. Marknadens tillväxt har under de senaste åren varit i genomsnitt tio procent per år. Printcom har under senaste fyra åren haft en genomsnittlig tillväxt per år om cirka 20 procent inom affärsområdet. Emellertid gör Printcoms ledning bedömningen att tillväxten i marknadssegmentet under de närmaste åren kommer att sjunka något på grund av rådande konjunktursvacka. Printcoms ledning bedömer att Printcom inom affärsområdet kommer att ha en tillväxt om cirka 10-15 procent årligen under de närmaste tre åren. Blanketter Affärsområdet inriktar sig mot kundernas administrativa trycksaksbehov, och erbjuder kundspecifika helhetslösningar inkluderat logistik- och distributionstjänster i syfte att kunderna skall få dels lägre kostnader, dels kontroll över hela sitt sortiment avseende administrativa trycksaker. Den totala marknaden för blanketter i Sverige bedöms av Printcom uppgå till cirka 800 miljoner kr. Den totala marknaden för blanketter viker emellertid med ca. tio procent årligen enligt Printcoms bedömning. Printcoms styrelse har fattat ett principbeslut att Printcom skall vara fortsatt verksamt inom affärsområdet så länge detta är lönsamt, men att marknadsresurserna skall koncentreras till att bearbeta de marknadssegment av blankettanvändare som även är potentiella etikettkunder och/eller maskinanvändare. Extra bolagsstämma Styrelsen i TimeSpace Radio avser att kalla till ny extra bolagsstämma där punkter så som ändring av firma till Printcom AB, bolagets säte, ny styrelse, ändring av bolagets verksamhetsbeskrivning etc. kommer att behandlas. Kallelse kommer att ske i slutet av december. För ytterligare information kontakta: Christer Sjölin, Styrelseordförande Lars Paulsson, VD TimeSpace Radio AB TimeSpace Radio AB Tel: 046-286 23 58 Mobiltel: 070-576 00 91 Mobiltel: 073-322 43 56 christer@sjolinosjolin.se lars.paulsson@timespace.se För ytterligare information om Printcom kontakta: Henri Bergstrand, Styrelseordförande Viktor Pansell, VD Printcom AB Printcom AB Tel: 040-671 76 02 Mobiltel: 070-888 72 45 Mobiltel: 070-675 73 70 viktor.pansell@printcom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01170/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01170/bit0001.pdf

Dokument & länkar