TimeSpace Radio - Bokslutskommuniké för 1999

TimeSpace Radio AB - Bokslutskommuniké för 1999 TimeSpace Radio AB utvecklar, tillverkar och marknadsför intelligenta trådlösa bredbandssystem för lokal och regional kommunikation. TimeSpace Radio, som planerar notering på Stockholmsbörsens O-lista under första halvåret i år, redovisar för 1999 en försäljning på 0,8 MSEK (1,0). Det var mindre än beräknat, eftersom den sista fasen i utvecklingen av TimeSpace Radios första kommersiella produkt tog något längre tid än väntat. Leveranserna kunde emellertid påbörjas under hösten. Årets resultat, som har belastats med utvecklingskostnader på drygt 19 MSEK, blev -48,6 MSEK (-41,5). TimeSpace Radio tar nu steget från utvecklingsbolag till ett kommersiellt marknadsföretag. Bolaget planerar för en snabb expansion och har inlett en rekryteringsprocess med tonvikt lagd på att främst förstärka marknadsresurserna. Resultat och finansiell ställning Koncernens resultat efter finansiella poster 1999 uppgick till -48 580 KSEK (-41 534). Samtliga utvecklingskostnader för året, drygt 19 MSEK, ingår i detta resultat. Avskrivningar har gjorts med -10 946 KSEK (-10 361), varav avskrivningar på balanserade forsknings- och utvecklingskostnader utgjorde -9 609 KSEK (-9 609). Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 5 864 KSEK (10 106). De räntebärande skulderna uppgick till 17 577 KSEK (18 548). Under 1999 investerades 73 KSEK (223) i inventarier. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 782 KSEK (955) och resultatet efter finansiella poster till -49 230 KSEK (-42 178). Nyemissioner 1999 Efter beslut på extra bolagsstämma den 16 juni 1999 genomfördes en riktad nyemission av 670 000 aktier. Denna nyemission tillförde bolaget 9 380 KSEK i likvida medel. Efter beslut på extra bolagsstämma den 15 december 1999 genomfördes en nyemission på 1 900 000 aktier. Aktierna i denna nyemission tecknades av Nordiska Fondkommission (1 400 000 aktier, avsedda att spridas vidare), Pål Krüger (200 000 aktier, kvittas mot lån till bolaget) samt Karl-Axel Åhl (300 000 aktier, betalas genom apport av det royaltyavtal som funnits mellan bolaget och Åhl). Denna nyemission tillförde bolaget 21 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Efter dessa emissioner uppgår bolagets aktiekapital till 5 956 KSEK. Antalet aktier uppgår till 50 000 A-aktier och 5 905 963 B-aktier. På ordinarie bolagsstämma den 9 februari 2000 kommer styrelsen att föreslå att de olika aktieslagen tas bort. Antalet aktieägare var 1999-12-31 cirka 900 (550). Planerad notering på O-listan TimeSpace Radios styrelse har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Notering planeras ske under första halvåret 2000, förutsatt att marknadsförhållandena är gynnsamma. I samband med noteringen planeras en nyemission på cirka 100 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen kommer därför att föreslå den ordinarie bolagsstämman den 9 februari 2000 att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner av högst 5 000 000 aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolagets behov av ytterligare finansiering fram tills nyemissionen genomförs kommer att säkras genom banklån med emissionsgaranti som säkerhet. Personal TimeSpace Radio hade vid rapportperiodens utgång 36 anställda (39), omräknat till heltidsanställda. Företaget planerar att under 2000 främst rekrytera för att förstärka försäljning, support och ledningsresurser. På ordinarie bolagsstämma den 3 mars 1999 godkändes styrelsens förslag till optionsprogram för samtliga anställda i TimeSpace Radio. Programmet omfattar 68 000 optioner på lika många aktier. Optionerna kan bytas mot aktier under år 2002. På extra bolagsstämma den 15 december 1999 godkändes styrelsens förslag till ytterligare ett optionsprogram för samtliga anställda i TimeSpace Radio. Detta program omfattar 200 000 optioner på lika många aktier. Optionerna kan bytas mot aktier under perioden 2002-04-01 till 2003-04-30. Totalt kan dessa båda optionsprogram ge en utspädningseffekt på 4,5 % vid full inlösen beräknat i förhållande till 5 955 963 aktier. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 9 februari 2000 i Lund. Årsredovisningen finns tillgänglig hos bolaget från och med den 26 januari 2000. Framtidsutsikter TimeSpace Radio har valt att i detta tidiga skede av bolagets kommersialisering inte lämna några preciserade prognoser. Vid bolagsstämman den 9 februari kommer VD Anders Johansson att informera om bolagets ställning, marknadsutvecklingen och planerna för framtiden. Nästa informationstillfälle därefter beräknas bli prospektet inför O- listenoteringen. Lund den 26 januari 2000 Anders Johansson Verkställande direktör För mer information besök gärna www.timespace.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar