TimeSpace Radios delårsrapport för perioden januari - september 2001

TimeSpace Radios delårsrapport för perioden januari - september 2001 TimeSpace Radio har ingått avtal om att förvärva Printcom Nuvarande verksamhet avvecklas Styrelsen för TimeSpace Radio AB (O-listan) har ingått ett principavtal med ägarna till Printcom AB om att förvärva Printcom, som är ett av de ledande företagen inom etikett- och produktmärkningsbranschen. Förvärvet, som skall godkännas av TimeSpace Radios aktieägare vid extra bolagsstämma, sker genom apportemission. De nuvarande aktieägarna i TimeSpace Radio beräknas efter emissionen äga cirka 30 % av aktierna i det ombildade bolaget. Samtidigt avbryts det pågående utvecklingsarbetet i TimeSpace Radio, MBL- förhandlingar inleds omgående och de 14 anställda varslas om uppsägning. TimeSpace Radio har sedan den trådlösa bredbandsprodukten lades ner i våras och större delen av personalen sades upp arbetat med utveckling av en licensfri radiolänk. IT/telekom-marknaden har under perioden ytterligare försämrats vilket försvårat TimeSpace Radios möjligheter till kapitaltillskott. Marknadsläget har också omöjliggjort strukturella affärer och försvårat traditionell finansiering. Förvärvet av Printcom AB Styrelsen för TimeSpace Radio föreslår aktieägarna i TimeSpace Radio att besluta om att förvärva Printcom AB på extra bolagsstämma i början av december. Förvärvet föreslås ske genom en till Printcoms ägare (Henri Bergstrand och Mats Kjellqvist genom Eds Bruk Holding AB) riktad apportemission av aktier och andra finansiella instrument. Efter emissionen beräknas de cirka 6.000 nuvarande aktieägarna i TimeSpace Radio att äga cirka 30 % av det ombildade bolaget. Säljaren avser att på sikt minska sitt innehav till 45 - 55 %. Förvärvet innebär att TimeSpace Radio kommer att få ny verksamhetsinriktning vilket bl a innebär att särskilt prospekt kommer att upprättas och finnas tillgängligt före bolagsstämman. Följder för TimeSpace Radio Det planerade förvärvet innebär att alla nuvarande aktiviteter i TimeSpace Radio upphör. Kostnaderna för att avveckla verksamheten beräknas till 17.500 KSEK inklusive patent och balanserade kostnader för forskning och utveckling. Aktiviteter för att stödja medarbetarna och underlätta för dem att finna nya anställningar pågår. Förhandlingar har genomförts med Industrifonden och Nutek avseende bolagets skulder till dessa parter. Förhandlingarna har resulterat i överenskommelse innebärande att Industrifonden får rätt att teckna upp till 10 % av aktierna i bolaget efter det att apportemissionen har genomförts och Nutek på motsvarande sätt ca 5 %. Teckningskursen motsvarar genomsnittet av köpkursen under tio börsdagar efter dagens datum. Nettoeffekten på bolagets egna kapital av ovanstående åtgärder blir ca - 6,5 MSEK. Vidare information om Printcom finns i medföljande bilaga. Resultatutveckling under det tredje kvartalet 2001 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under det tredje kvartalet 2001 till -2.829 KSEK (-12.721). Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till -185 KSEK (-7.363). Redovisningsrådets rekommendation om immateriella tillgångar har tillämpats. Detta innebär att samtliga utvecklingskostnader (5.535 KSEK), som är direkt hänförliga till utvecklingen av den nya produkten, har redovisats i balansräkningen som balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Totala avskrivningar har gjorts med -549 KSEK (- 2.879), varav -488 KSEK (-2.402) har redovisats som forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatutveckling under de tre första kvartalen 2001 Koncernens nettoomsättning uppgick till 78 KSEK (1.093) och resultatet efter finansiella poster efter de tre första kvartalen 2001 uppgick till -59.662 KSEK (-41.426). Forsknings- och utvecklingskostnaderna för delårsperioden uppgick till -13.118 KSEK (-25.097). Totala avskrivningar har gjorts med -4.001 KSEK (-8.592), varav -3.825 KSEK (-7.204) har redovisats som forsknings- och utvecklingskostnader. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 78 KSEK (1.093) och resultatet efter finansiella poster till -51.702 KSEK (-41.949). Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 2001-09-30 till 10.968 KSEK (75.054). De räntebärande skulderna var vid delårsperiodens utgång 11.763 KSEK (15.397). Soliditeten beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen var 30 % (78 %). Under delårsperioden investerades 975 KSEK (751) i inventarier, varav 75 KSEK (273) under det tredje kvartalet. Resultaträkningar i sammandrag 2001 2000 2001 2000 2000 - koncernen jul- jul- jan- jan- jan- sep sep sep sep dec (KSEK) Nettoomsättning - 44 78 1.093 1.098 Kostnad för sålda produkter - -2 -4 -733 -734 Bruttoresultat - 42 74 360 364 Forsknings- och -185 -7.363 -13.118 -25.097 -34.929 utvecklingskostnader Försäljnings- och -1.970 -5.950 -12.464 -17.792 -29.190 administrationskostnader Jämförelsestörande poster -610 - -34.507 - - Rörelseresultat -2.765 -13.271 -60.015 -42.529 -63.755 Finansnetto -64 550 353 1103 1.395 Resultat efter finansiella -2.829 -12.721 -59.662 -41.426 -62.360 poster Resultat per aktie -0,41 -1,83 -8,58 -5,96 -8,96 Resultat per aktie efter full -0,40 -1,81 -8,50 -5,89 -8,88 utspädning Antal aktier vid periodens 6.955.9 6.955.9 6.955.9 6.955.9 6.955.9 utgång 63 63 63 63 63 Antal aktier efter full utspädning vid 7.022.2 7.033.2 7.022.2 7.033.2 7.025.6 periodens utgång 13 63 13 63 13 Redovisade jämförelsestörande poster för det tredje kvartalet avser nedskrivning av resterande varulager. Redovisade jämförelsestörande poster för de tre första kvartalen avser nedskrivning av balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten med 16.818 KSEK, nedskrivning av varulager med 7.742 KSEK samt reservering för omstruktureringskostnader med 9.947 KSEK. I rörelseresultatet ingår avskrivningar med -4.001 KSEK (-8.592). Balansräkningar i sammandrag - koncernen 2001 2000 2000 (KSEK) 30 sep 30 sep 31 dec Tillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 5.535 21.641 19.240 Patent 5.982 6.939 6.699 Inventarier 2.723 2.746 2.911 Övriga omsättningstillgångar 2.124 8.225 9.951 Kortfristiga placeringar - 67.776 51.830 Kassa och bank 10.968 7.278 4.526 Summa tillgångar 27.332 114.605 95.157 Eget kapital och skulder Eget kapital 8.297 88.894 67.959 Långfristiga räntebärande skulder 9.836 13.324 11.750 Kortfristiga räntebärande skulder 1.927 2.073 2.452 Övriga kortfristiga skulder 7.272 10.314 12.996 Summa eget kapital och skulder 27.332 114.605 95.157 Nyckeltal 2001 2000 2000 jan- sep jan- sep jan- dec Soliditet (%) 30 78 71 Investeringar i inventarier (KSEK) 975 751 1.156 Antal anställda vid periodens utgång 14* 44 44 Eget kapital per aktie (SEK) 1,19 12,78 9,77 * Inklusive uppsagd personal uppgick antalet anställda vid delårsperiodens utgång till 17. Kassaflödesanalyser i 2001 2000 2001 2000 2000 sammandrag - koncernen jul- jul- jan- jan- jan- sep sep sep sep dec (KSEK) Kassaflöde från den löpande -2.749 -9.842 -39.312 -32.834 -50.888 verksamheten Förändringar av rörelsekapital -4.650 3.086 1.578 -1.260 -1.565 Kassaflöde från -1.931 -31 -5.740 -751 -1.156 investeringsverksamheten Kassaflöde från -1.311 -179 -1.914 104.035 104.101 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -10.641 -6966 -45.388 69.190 50.492 Likvida medel vid periodens 21.609 82.020 56.356 5.864 5.864 början Likvida medel vid periodens 10.968 75.054 10.968 75.054 56.356 slut Förändring av eget kapital - koncernen 2001 2000 2000 (KSEK) jan- sep jan- sep jan- dec Eget kapital vid periodens början 67.959 24.104 24.104 Periodens resultat -59.662 -41.426 -62.360 Nyemission - 115.000 115.000 Emissionskostnader - -9.310 -9.311 Inbetalda premier för teckningsoptioner - 526 526 Eget kapital vid periodens utgång 8.297 88.894 67.959 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00900/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00900/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar