Korrigering av Touchtech AB Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

TOUCHTECH AB: TOUCHTECH AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 731 (853) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1458 (-1162) tkr
· Resultatet före skatt uppgick till -1726 (-450) tkr· 
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -1395 (-76)
· Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,16 kr)*
· Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 5 650 250 (4 170 000)

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)
*En split av aktierna gjordes i augusti 2017 (3000:1). Hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

Perioden 1 januari – 31 december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 4255 (3027) tkr
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3385 (-3833) tkr
· Resultatet före skatt uppgick till -4516 (-2201) tkr 
· Kassaflöde från den löpande verksamheten –5649 (335)
· Resultat per aktie uppgick till -0,80 kr (-0,54 kr)*
· Genomsnittligt antal aktier för perioden 2017 uppgick till 6 505 000 (4 100 000)
· Antal aktier per 2017-12-31 uppgick till 7 231 000

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)
*En split av aktierna gjordes i augusti 2017 (3000:1). Hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

• 260% tillväxt av nya kunder för Touchtech Vendo jämfört med 2016. Under 2017 tecknades avtal med Twilfit, OddMolly, JC, Wacay, Apoteket, Elkjöp, Stutterheim, J.Lindeberg, SeaLife och Sneaky Steve.

• 250% ökning av nya licenser av Touchtech Vendo.

• Butiker i USA, Canada, Monaco, Österrike, Schweiz, Tyskland, Danmark och England har anslutits till Touchtech Vendo.

• Touchtech genomförde under oktober och november 2017 en publik spridningsemission om 10 MSEK. Emissionen tecknades till 108 MSEK fördelat på cirka 2 900 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på knappt 1 100 procent. Emissionen innebär att Touchtech tillförs cirka 8,8 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på ca 1,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

• Avtal tecknats med Velour by Nostalgi, Caliroots och Clas Ohlson.

• Paketerat om vårt erbjudande under konceptet Let’s get in touch!. Ny webbsida har lanserats.

Utsikter för räkenskapsåret 2018:

• Touchtech ska ha en fortsatt stark tillväxt av nya kunder och antalet anslutna butiker. • Befintliga kunder påbörjar projekt för att ansluta större delen av sina butiksnät.

• Avtal med kunder utanför Norden ska ha slutits.

• Nya innovativa funktioner, produkter och tjänster ska ha lanserats och Touchtech ska uppfattas som det självklara alternativet för de som vill förena sin ehandel med den fysiska butiken.

VD har ordet
Marknadstrender 2017 var året då den fysiska butikshandeln för första gången på länge inte visade på någon tillväxt. Långa perioder av rea och konsumenter som valde att handla på nätet bidrog till att många butiker inte längre var lönsamma. En trend som drabbade såväl små som stora varumärken, vilket var uppenbart i H&M senast rapport. En trend som kommer ställa alla inom detaljhandeln inför ett viktigt vägval – att tänka nytt eller riskera att falla offer för butiksdöden.

Detaljhandeln står inför stora utmaningar och de flesta är överens om att det traditionella butiks-konceptet helt behöver tänkas om. Eftersom kvadratmeterpriset för butiksytor är dyrt kommer butikerna på sikt tvingas bli mindre och flytta till mer relevanta platser, vilket i sin tur påverkar köpcentrum och fastighetsbolag som hyr ut butikslokaler. Samtidigt förväntar sig konsumenten ett större utbud och en hög servicegrad i butikerna.

Touchtechs kunder har valt att satsa på sina butiker. Genom att förena ehandeln med konsumentens behov av att klämma och känna på produkterna kan butiken bli relevant och lönsam igen. Vi har under året påvisat att det går att driva ehandel i butiken. Dessutom får personalen mer tid tillsammans med konsumenten och därmed en högre konvertering. Vi kommer på DCongress den 8e mars lansera nya funktioner och lösningar som tar det till nästa nivå. Med Touchtech är våra kunder framtidssäkrade med en lösning och partner som utvecklar morgondagens teknologi och kompetens för att locka tillbaka konsumenten tillbaka till butiken.

Vi ser att konfektionsbranschen (kläder och skor) är en av de mest utsatta för butiksdöden. I Sverige finns ca 150 företag inom denna bransch som har försäljning via både ehandel och butiksnät. Touchtech är idag den ledande leverantören inom vår produktkategori med en marknadsandel på ca 10% inom konfektionsbranschen. Avsaknaden av alternativa och konkurrerande lösningar gör att Touchtechs beprövade och kostnadseffektiva teknik blir det självklara alternativet för många. Vi för just nu många dialoger med ett antal kunder inom denna bransch och ser en möjlighet att inom en snar framtid vara helt marknadsdominerande.

Övriga uppdateringar

Avtal tecknades med mode- och streetwearföretaget Caliroots på tre år för deras nya butikskoncept som är planerad att öppnas den 5 april i Göteborg. Andreas Koschnike, VD på Caliroots, säger:
”Vi har verkligen försökt tänka till lite extra hur vi ska ta online in i offline och presentera vår digitala närvaro i butiken på ett bra vis.”
Lär mer om Caliroots nya butikskoncept här: https://www.habit.se/article/view/586108/har_oppnar_caliroots

Modebolaget Wacay, som inte har några egna butiker, beställer fem nya Vendo-touchskärmar till deras koncept ”etail in retail”. Konceptet bottnar i en helt ny affärsmodell. Där mindre aktörer kan minimera risken för sina återförsäljare genom att själva lagerhålla produkterna och därmed också behålla större delen av marginalen. För Touchtech innebär det att även mindre varumärken kan bli stora konton.
För mer information om deras satsning läs här: https://www.habit.se/article/view/563526/wacay_satsar_digitalt_fysiskt

Eton har beställt en Vendo-skärm till deras återförsäljares butik på Manhattan i New York.

Apoteket har tecknat ett tre-årsavtal för Touchtech Lima. Lösningen ska användas i deras reception på huvudkontoret för att informera besökare om intressanta händelser och nyckeltal. Touchtech har deltagit på NRF-mässan i USA och ISE i Holland. I vanlig ordning var intresset stort. Vi ser nu framförallt fram emot DCongress i Göteborg den 8 mars då vi lanserar spännande nya butikslösningar.

Vi hörs i samband med nästa nyhetsbrev om en månad. Skulle du ha frågor var god och maila mig så besvarar jag dessa i samband med nästa nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar,

Deniz Chaban

deniz@touchtech.com

TOUCHTECH AB

Finansiella kommentarer

Intäkter och kostnader:

Under 2017 uppgick nettoomsättningen till 4255 MSEK vilket är en ökning med 1229 MSEK eller 41% mot föregående år. Försäljning av Vendolicenser, hårdvara samt konsultationer i samband med implementation av Vendo står för den stora delen av ökningen, vilket ligger helt i linje med planen.
Touchtech har under samma period ökat sina kostnader med 3,43 MSEK eller 57,6%. Av detta avser 769 TSEK (42 TSEK) hårdvara som sålts. Utöver detta har stora satsningar gjorts på säljstödjande aktiviteter såsom ny hemsida, lansering av kampagnen Let´s get in Touch samt på att rekrytera personal för att möjliggöra ytterligare tillväxt.

Likviditet och finansiering

Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodohavanden till 10,9 MSEK (1,3 MSEK per 31 dec 2016). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 500 TSEK att tillgå. Touchtech har räntebärande skulder om 2,3 MSEK (2,3MSEK per 31 dec 2016).

Aktivering av FoU

Touchtech har under 2017 balanserat totalt 1,7 MSEK avseende lönekostnader för utvecklingsarbete av Touchtech Vendo. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2017 till 2,8 MSEK (2,1 MSEK).

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med avskrivningar om 1021 TSK (632 TSEK). Av dessa avser 906 TSEK (632 TSEK) avskrivningar på egenupparbetade immateriella tillgångar.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Touchtechs revisorer.

Aktien

Touchtechs aktie (TOUCH) noterades på Aktietorget den 22 november 2017 och har ISIN-kod SE0010414482 Den 16 januari 2018 fanns totalt 7 231 000 st utestående aktier fördelat på 444 st ägare (källa: Euroclear).

Årsredovisning och årsstämma

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras och att ingen utdelning ska ske avseende verksamhetsåret 2017. Årsstämma kommer att hållas fredagen den 18 maj 2018 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig from den 4 maj på touchtech.com samt på aktietorget.

Nästa rapporteringstillfälle

Delårsrapport Q1 2018 publiceras den 31 maj 2018

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar