Bokslutskommunikè Januari - december 1999.

Bokslutskommunikè. Januari - december 1999. * Rörelseintäkter 2.189 TKR (535 TKR). * Balansomslutning 29.226 TKR. * Avskrivningar -2.288 TKR. * Kostnader av engångskaraktär -1.150 TKR. * Rörelseresultat -5.530 TKR (- 4,982 Tkr). efter finansnetto Verksamhet Det ursprungliga TPC Security AB bildades 1997, då grundarna tillsammans med Atle Företagskapital kunde göra en s k MBO från Landis & Staefa AB. I början av 1999 apporterades företaget in i det på AktieTorget noterade Multisound Technology AB, som bytte namn till TPC Security AB(publ). TPC utvecklar lösningar för övervakning av teleförbindelser, det s k TeleSafe-konceptet. Dessa lösningar ingår i ett övervakningssystem mellan objekt och larmcentral. TPC har avtal med alla de stora larmcentralerna SOS Alarm, Securitas och Falck Security samt ett par mindre. Därmed täcker man upp den teoretiska möjligheten att övervaka teleförbindelsen till 95 % av landets larmcentralsanknutna larminstallationer. TPC har under året lanserat version 2 av sin huvudprodukt Telesafe, vilket var ett naturligt steg i det vidareutvecklingsarbete som bolaget bedriver med protokollet TeleSafe. Under år 2000 planerar TPC att även lansera Version 3 av Telesafe. Denna version bygger på mobil återkopplingskommunikation via GSM vilket innebär att TPC mer närmar sig telecom och datavärlden. Denna utvidgning av TeleSafe-konceptet har medfört nya kontakter och inviter till samarbeten. Bland annat har ett samarbetsavtal med Ericsson tecknats. Avtalet ger TPC möjlighet att tillsammans med Ericsson utveckla nya modeller för övervakad transmission av larm- och signalprotokoll för sk maskin-till-maskin (M2M) marknaden. I slutet av 1999 erhöll TPC meddelande från PRV att TPC 's ansökan om patent på sk. "dubbelriktad telekontroll" kommer att beviljas. Inom TPC finns även det patenterade "ljudgallret" Inferno. Försäljningen av denna produkt har dock inte prioriterats under året. En långsiktig lösning för denna produkt planeras ske under år 2000. Försäljning och resultat: Försäljningen baseras till 90 % av tjänsten TeleSafe som bevakar teleförbindelsen mellan två objekt. Tjänsten är i form av årsabonnemang och TPC har ca 1.850 abonnenter. Abonnemangsstocken växer kontinuerligt. Försäljningen sker via återförsäljare samt direkt till större installatörer. TPC har 130 st kontrakterade installatörer inom Sverige. Finansiell ställning: Likvida medel 3.560 TKR Soliditet 92,4 % Personal: Medeltalet anställda under året var 5 (1), varav 2 kvinnor. Utdelning: Styrelsen har beslutat föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för 1999. Väsentliga händelser efter räkenskapens utgång: TPC har nyligen förvärvat IT-företaget PC Card International AB. Förvärvet av PC Card förstärker TPCs kunskaper inom GSM. Detta gör det möjligt för TPC att erbjuda marknaden nya mobila former för helhetslösningar som även omfattar tjänster för larm och dataövervakning. Det nya bolaget kommer att inrikta sig på att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster för kommunikation och övervakning av s.k. maskin-till-maskin applikationer. Efter sammanslagningen räknar koncernen med en omsättning under 2000 ca 50 MKR, med drygt 20 anställda i Stockholm och Söderhamn. TPC kommer under året att bygga ut sin datorcentral i Söderhamn till en mer övergripande kommunikationscentral för den nya teknikens rutiner och tjänster. TPC har erhållit två nya patent under februari. Dessa patent är svenska och amerikanska. Företaget kommer att kalla till extra bolagsstämma där en nyemission kommer att offentliggöras. Den föreslagna emissionen är garanterad till större delen av de största ägarna. TPC har för avsikt att under våren att byta lista till SBI alternativt Nya Marknaden. Mats Englund VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar