Kvartalsrapport för perioden januari t o m mars 1999.

Kvartalsrapport för perioden januari t o m mars 1999. Nytt noteringsnamn och koncernbildning Bolagets tidigare beslutade namnändring från MultiSound Technology AB(publ) till TPC Security AB (publ) har nu registerats hos PRV. Bolagets aktier noteras på AktieTorget och noteras fr o m den 27 maj 1999 under förkortningen TPC. Market maker är TeleTrade Solutions AB. Bolaget förvärvade i början av 1999 sitt dotterbolag, som nu fått namnet TPC Security Sverige AB, genom en apportemission. Förvärvet skapade en koncerngoodwill på ca 18 Mkr, vilken skrivs av på 10 år. Resultaträkningen för den samlade verksamheten omfattar tiden fr o m den 1 januari 1999. Försäljning Koncernens intäkter under det första kvartalet 1999 uppgick till ca 550 tkr. Av detta svarar den förvärvade verksamheten för ca 500 tkr. Försäljningen av ljudgallret Inferno har ännu inte funnit sin rätta marknadsföringsstruktur. Abonnemangsstocken i den förvärvade verksamheten ökar stadigt. Ökningstakten ligger dock under den förväntade. Det har visat sig att många aktörer på larmmarknaden inte känner sig manade att föra fram till slutkunden att den svaga länken i larmsystemen är obevakade teleledningar och att TPC har en övervakningslösning att erbjuda. Resultat Resultatet för perioden uppgår till -1038 tkr före avskrivningar på koncerngoodwill på 451 tkr. Under perioden har tagits betydande kostnader för koncernbildningen. Finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgår till ca 6,6 Mkr och soliditeten till 91%. Händelser efter rapporttiden och utsikter för 1999 Ett licensavtal för tillverkning av Inferno i Sydafrika har tecknats. TPC skall fortlöpande leverera kärnkomponenten. En omstrukturering av marknadsföringen av Inferno har påbörjats. Tidigare VD i bolaget Göran Lind har avslutat sin anställning För övervakningssystemen intensifieras aktiviteter mot slutkunder. Nya EU- normer och förväntade krav från försäkringsbolagen gör att bolaget hyser tillförsikt för att marknaden skall öppnas snabbare för övervakningstjänsten TeleSafe. De första exportaktiviteterna för TeleSafe har påbörjats. Bolagets organisation skall förstärkas genom vanlig rekrytering eller genom förvärv av närliggande verksamhet. Nästa rapporttillfälle Halvårsrapporten kommer att lämnas den 18 augusti 1999. Söderhamn den 27 maj 1999 Mats Englund VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00280/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar