Niomånadersrapport för perioden januari tom september 1999.

Niomånadersrapport för perioden januari tom september 1999. Försäljning. Koncernerns intäkter under perioden uppgår till drygt 1,7 Mkr. Tjänsten TeleSafe står för merparten av intäkterna och abonnemangsstocken ökar stadigt. Marknadsetableringen av ljudgallret Inferno fortsätter. Försäljningen har varit svag, men de senaste månaderna har dock intresset från internationella agenter kontinuerligt ökat. Resultat. Resultatet för perioden uppgår till -2,3 Mkr före avskrivningar på 1,7 Mkr. Under perioden har drygt 1 Mkr belastat resultatet som engångskostnad. Förlusttakten minskar nu successivt för varje månad. Finansiell ställning. Likvida medel vid periodens slut uppgick till drygt 4,4 Mkr och soliditeten till 92%. Händelser under rapportperioden. TPC har slutit avtal med SBI noterade Infocast`s dotterbolag Cetronic om bevakning och transmission av företagets hisslarm, även ett avtal med larmcentral för denna tjänst har tecknats. Avtalet väntas ge TPC ett betydande antal nya kunder. Avtalet är flerårigt. Händelser efter rapportperioden och utsikter för resten av 1999. Under vecka 43 startade TPC försäljningen av TeleSafe V2, som kompletterats med en rad nya funktioner. Ytterligare en version som bygger på mobil överföring är under utveckling och en testversion kommer under året. En ny ekonomiansvarig / controller med bred erfarenhet av ekonomistyrning har anställts. Utsikter för 2000. Rörelseresultatet förväntas bli betydligt bättre nästa år och en ökning av kundstocken skapar goda utsikter för TPC`s framtid. Nästa rapporttillfälle. Bokslutskommunikè för 1999 kommer att lämnas 14:e mars 2000. Söderhamn den 23:e november 1999. Mats Englund VD. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00410/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar