TRADEDOUBLER AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010

Jämförelsen av bruttoresultatet under både det första halvåret och det andra kvartalet 2010 med motsvarande perioder ifjol försvåras avsevärt genom den upplösning av reserver som skedde under det andra kvartalet 2009 samt av de avstämningsdifferenser som redovisades under det tredje kvartalet 2009 och som delvis avsåg det första halvåret 2009.

Januari - juni 2010

 - Nettoomsättningen uppgick till 1 370 (1 578) MSEK, vilket var en minskning med 13%.

- Bruttoresultatet minskade med 14% till 323 (374) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 23,5 (23,7) procent. 

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26 (60) MSEK och rörelsemarginalen var 1,9 (3,8) procent. Rörelseresultatet påverkades negativt med -11 MSEK av valutakursförändringar jämfört med första halvåret 2009. Resterande förändring förklarades delvis av jämförelsestörande poster, men även av ökade omkostnader.

- Resultatet efter skatt var 30 (53) MSEK.

- Resultatet per aktie uppgick till 0,70 (1,87) SEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -104 (11) MSEK. Skillnaden jämfört med första halvåret 2009 förklarades i allt väsentligt av förändringar av rörelsekapital samt ett lägre resultat före skatt. Den fulltecknade nyemissionen, som genomfördes under december 2009, har möjliggjort återbetalning av Bolagets samtliga lån.

- I februari 2010 tillträdde Urban Gillström som ny VD och koncernchef för TradeDoubler och i maj 2010 tillträdde Erik Skånsberg som ny finansdirektör, CFO.  

- På årsstämman den 6 maj valdes två nya ledamöter till styrelsen; Martina King och Simon Turner, båda bosatta i Storbritannien. Övriga ledamöter omvaldes med undantag för Lars Stugemo som hade avböjt omval.

 April - juni 2010

- Nettoomsättningen uppgick till 661 (734) MSEK, vilket var en minskning med 10%.

- Bruttoresultatet minskade med 15% till 159 (187) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 24,0 (25,5) procent.

- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10 (33) MSEK och rörelsemarginalen var 1,4 (4,6) procent. Rörelseresultatet påverkades negativt med -6 MSEK av valutakursförändringar jämfört med andra kvartalet 2009. Resterande förändring förklarades delvis av jämförelsestörande poster, men även av ökade omkostnader.

- Resultatet efter skatt var 27 (33) MSEK.

- Resultatet per aktie uppgick till 0,63 (1,17) SEK.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24 (-39) MSEK och förbättringen förklarades främst av lägre betald skatt.

 

VD-kommentar

 

 

"Försäljningen visar nu en positiv trend i lokala valutor på samtliga marknader. Både vår kärnaffär Affiliate och annonskonjunkturen fortsatte att förbättras under andra kvartalet.

Sedan mitt tillträde som VD och koncernchef har vi vidtagit flera åtgärder för att öka försäljningen. Vi har idag mer säljpersonal i frontlinjen, vilket jag förväntar mig se positiva effekter av framöver. För att stärka vår konkurrenskraft har vi satt tydligare fokus på produktutveckling och för att TradeDoubler ska kunna agera snabbare mot kund har marknadsbolagen fått ökade befogenheter. Samtidigt har vi stärkt den operativa uppföljningen för att upprätthålla en god kontroll över verksamheten, men framför allt för att säkerställa högt säljfokus. Som en följd av våra framåtriktade förbättringsåtgärder inom bl a försäljning och marknad har kostnaderna ökad något under andra kvartalet, men vi ser sekventiella effekter av besparingsåtgärder. Vi kommer att fortsätta gasa och bromsa samtidigt.

För att klargöra koncernens långsiktiga inriktning och öka effektiviteten arbetade ledningen, tillsammans med så gott som samtliga ledande nyckelpersoner i koncernen, under andra kvartalet fram ett program för operational excellence som adresserar strategi, struktur och processer. Detta program skall presenteras och genomföras i höst. Arbetet har övertygat mig om att TradeDoubler har stor potential på en marknad med god tillväxt. Vi är på rätt väg, men det kvarstår en hel del arbete för att nå vår potential. Vi måste fortsätta att öka försäljningen, reducera kostnader och förbättra kassaflödet samtidigt som vi genomför nödvändiga förbättringsprogram. Jag ser framtiden an med tillförsikt."

 

Urban Gillström, VD och koncernchef

 

Presentation av delårsrapport
Den 27 juli kl 10.00 anordnas en analytiker- och mediaträff i TradeDoublers lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Presentationen kan även följas via telefon:
08 - 5352 6439 eller UK +44 (0)20 7138 0824 

Presentationsmaterial publiceras samtidigt med kvartalsrapporten på: www.tradedoubler.com/ir.

Kontaktinformation:
Urban Gillström, VD och koncernchef
Erik Skånsberg, CFO
Tel. 08-405 08 00
ir@tradedoubler.com


 

Om oss

Tradedoubler erbjuder lösningar för att hantera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter på Internet. Tjänsterna ger företag verktyg för att administrera partnerskap online, driva försäljning på Internet, genomföra  varumärkesstärkande kampanjer samt andra direktmarknadsföringsaktiviteter.