47 ansökningar till Tågplan 2012

Vid midnatt natten till i dag gick ansökningstiden ut för järnvägsföretag och andra aktörer som vill söka plats på spåret till Tågplan 2012. Tågplanen utgör grund för gods- och persontågtrafikens tidtabell och utförandet av banarbeten under nästkommande år. Vid ansökningstidens slut hade 47 ansökningar inkommit till Trafikverket.

Från och med Tågplan 12 har marknaden avreglerats och det är fritt fram för nya aktörer att ansöka om plats på spåret. Fördelningen mellan ansökningarna ser ut på följande sätt:
• 41 ansökningar gäller tågtider varav 11 gäller gränsöverskridande trafik
• 5 ansökningar kommer från nya aktörer
• 8 ansökningar gäller enbart plats för uppställning
• 2 ansökningar gäller tid för banarbete

– Vi fortsätter nu arbetet med att analysera de inkomna ansökningarna. Vilka linjer som man har ansökt om att få trafikera och vid vilka tidpunkter, säger generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket.

I och med att ansökningarna nu är inne fortsätter tilldelningsprocessen genom att tidtabellskonstruktörerna samordnar och fördelar kapaciteten på spåret utifrån ansökningarna. Ett förslag till tågplan ska vara klart den 1 juli, och denna publiceras då på Trafikverkets webbplats. Tågplanen fastställs den 16 september och trafikstart är den 11 december 2011. Tågplan 2012 gäller från 11 december 2011 till den 8 december 2012.

En förteckning över de aktörer som ansökt om tåglägen finns i pressrummet på Trafikverkets webbplats. www.trafikverket.se.

För eventuella kommentare,
Generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket,                                  
nås via pressekreterare Thomas Andersson 0243 – 751 38

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar