Dödsolyckorna med oskyddade trafikanter har ökat

Under årets sju första månader har 28 fotgängare omkommit i trafiken jämfört med 11 motsvarande period förra året. I genomsnitt omkom 22 personer under perioden januari – juli åren 2006 – 2010. Enligt Socialstyrelsens patientregister utgör cyklister dessutom den grupp som totalt står för flest antal svårt skadade i trafiken. Vecka 34 2011 gör Polisen en insats för att skapa trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter i tätort.  Insatsen genomförs i samverkan med lokala och regionala aktörer, med stöd från Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt NTF.

Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Under vecka 34 gör Polisen extra många hastighetskontroller i tätorter i syfte att främja tryggheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

Att köra för fort de korta sträckor det oftast gäller i en tätort är förenat med mycket stora risker, men medför oftast ingen tidsvinst alls, säger poliskommissarie Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen.

Mer än hälften av de omkomna på det kommunala vägnätet utgörs av cyklister och gående.

Många av de allvarligaste olyckorna sker på övergångsställen och i korsningar med gång- och cykelvägar.

Övergångsställen och korsningar med oskyddade trafikanter kan verka skenbart säkra. Men sker det ett misstag så är bilistens hastighet helt avgörande för utgången, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.

Sedan slutet av 2009 pågår i kommunerna en översyn av de lokala hastighetsgränserna. I slutet av 2010 hade ungefär tio procent av landets kommuner genomfört en hastighetsöversyn i tätorten. Rätt hastighet har stor betydelse för trygghet, miljö, tillgänglighet och stadens karaktär.

NTFs insatser nästa vecka sker i samverkan med polisen och ett 80-tal kommuner. NTF-förbunden genomför länsvis hastighetsmätningar på fyra utvalda platser där oskyddade trafikanter är särskilt utsatta och ger lokalt riktad information kring sambandet mellan hastigheter, hastighetsgränser och trafiksäkerhet/miljö.

Vi vet att äldre oskyddade trafikanter är en särskilt utsatt grupp. Totalt ser vi också en ökning av antalet omkomna över 65 år, under årets sju första månader, jämfört med de båda föregående åren. Därför är det av största vikt att de äldres situation lyfts ute i de lokala NTF-förbunden under vecka 34, säger NTF:s VD Jan Sandberg.

För mer information kontakta:
Jan Sandberg, VD, NTF, tel 08 - 705 59 01 eller 070 - 580 30 00
Carolina Ekéus, Pressekreterare, Rikspolisstyrelsen, tel 010 – 563 90 86 eller 070 - 278 92 83
Claes Tingvall, Trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket, tel 0243 - 758 10  
Hanna Lamberg, Handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting,  tel 08 - 452 79 67

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar