I höst börjar utbyggnaden av dubbelspåret i Södertälje

Järnvägsplanen för dubbelspåret i Södertälje har vunnit laga kraft. Till hösten börjar arbetena i Södertälje som ska förbättra punkligheten för tågen mellan Södertälje och Stockholm. Samtidigt tillgänglighetsanpassas stationsmiljön i Södertälje hamn och blir en station för alla. 

Järnvägsspåret mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum är ett av Sveriges mest  fler. Utbyggnaden till dubbelspår görs för att öka punktligheten och minska störningskänsligheten. 

I samband med utbyggnaden sker också stora förbättringar av stationsmiljön i Södertälje hamn. Stationen tillgänglighetsanpassas, uppgångarna förses med hissar och rulltrappor. I dag finns det tre plattformar på stationen, varav två används. Plattformarna byggs om till två och blir bredare. För att öka orienterbarheten för synsvaga förses plattformarna med taktila ledstråk och taktila informationsskyltar.

Trafikverkets arbeten påbörjas i september 2010 och kommer att pågå till 2013. En längre avstängning på 14 månader kommer att bli nödvändig under byggnationen och den planeras till juni 2011 – augusti 2012. Under avstängningen ersätter SL tågtrafiken med bussar.

Dessa åtgärder gör Trafikverket
* Centrumbanan mellan Södertälje C och Södertälje hamn byggs ut till dubbelspår för att öka kapaciteten.
* Spåret till Stockholm och spåret till Södertälje C kommer att skiljas åt i separata plan så att tåg kan mötas obehindrat vid Södertälje hamn.
* Stationen Södertälje hamn tillgänglighetsanpassas och blir en station för alla.

Mer information
Tomas Flyckt, projektledare Södertälje dubbelspår. Mobil: 070-821 47 71

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar