Norrbotniabanan:Broalternativet mindre troligt i Luleå

 Trafikverket har gjort en fördjupad studie av Norrbotniabanans östliga alternativ med en järnvägsbro via Hamnholmen in till Luleå. Nu visar studierna att man inte kan garantera att vintersjöfarten kommer att fungera problemfritt. Trafikverket kommer därför att i första hand rekommendera den västliga korridoren.- De fördjupade studierna har tyvärr visat att det inte med 100 procents säkerhet går att garantera sjöfarten vid stränga isvintrar, säger projektledaren Malin Fahller.
Vi håller fortfarande det östliga broalternativet öppet, men konstaterar också att det västliga alternativet kommer att fungera bra.

Utredningen har genomförts i samarbete med Sjöfartsverket och Luleå hamn. Den svåraste frågan handlar om att båtar till Victoriahamnen och Malmhamnen måste kunna garanteras ytor som det går att vända fartygen på vid svåra isförhållanden. De senaste vintrarna har visat hur svårbedömd den frågan är.

Trafikverket är villiga att ta den högre kostnaden för broalternativet inklusive kompensationsåtgärder för sjöfarten. Men idag finns det ingen vedertagen metod att visa om åtgärderna är tillräckliga. Samtidigt blir konsekvenserna för industrin stora om det skulle uppstå problem med sjöfarten.

- Vi har ibland fått kritik för att utredningarna tar för lång tid, säger Tomas Gustafsson projektansvarig för Norrbotniabanan. Men det här visar hur viktigt det är att inte hasta fram beslut i långsiktiga samhällsplaneringsprojekt.

I det västliga alternativet ansluts Norrbotniabanan till befintlig järnväg vid Notviken med ett dubbelspår mot Luleå och ett spår mot Boden. Det är en mycket bra lösning för godstrafiken och ok för merparten av alla tågresenärer. Men för de resenärer som åker kortare sträckor, till exempel mellan Piteå och Sunderby sjukhus, innebär alternativet en återvändsgränd eftersom tågen måste åka in till Luleå C och vända.

-Finansiering till byggnation av Norrbotniabanan saknas och med tanke på att det är oklart när projektet fortsätter så vore det idag dumt att utesluta en östlig lösning, avslutar Tomas Gustafsson.

Trafikverkets beslut kommer att tas under 2011.

 Kontakt:
Tomas Gustavsson, 070-377 52 31
Malin Fahller 070-377 52 93

Trafikverkets pressjour 0771 – 31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera