Överenskommelse om Ekerövägen och dess anslutning till Förbifart Stockholm

En överenskommelse har träffats om inriktningen för hur Förbifart Stockholm ska anslutas till Ekerövägen och för hur Ekerövägen kan utvecklas. I överenskommelsen ingår att Ekerövägen byggs om till fyra smala körfält i syfte att åstadkomma en robust förbindelse där kollektiv­trafiken får egna körfält i båda riktningar under högtrafik.

Överenskommelsen har fattats mellan Trafikverket, Ekerö kommun, Statens Fastig­hetsverk och Riksantikvarieämbetet efter omfattande samråd. Länsstyrelsen har deltagit i dessa dikussioner. Parterna kommer att fortsätta sitt nära samarbete för att säkra att intentionerna i överenskommelsen fullföljs.

- Det är ett mycket viktigt steg som tagits i och med denna överenskommelse. Att lösa Ekerö kommuns behov av en robust trafiklösning som gynnar kollektivtrafiken liksom att besluta om Förbifart Stockholms anslutning till Ekerövägen och samtidigt säkerställa att världsarvet Drottningholm och natur- och kulturmiljön på Lovön inte skadas, har krävt omfattande samråd och analyser. Nu har vi funnit lösningar som alla parter är överens om och kan gå vidare i vårt arbete. Det kommer att förbättra trafiksituationen betydligt för Ekeröborna. Och när Förbifarten är byggd kommer trycket att minska på Ekerövägen, säger Riggert Anderson, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.

Flera tungt vägande intressen har stått i fokus och vägts mot varandra under arbetet. Drott­ningholms slottsanläggning uppfördes på Unescos världsarvslista 1991. Världsarvet Drott­ningholm måste tryg­gas utan att skadas av ökande trafik i en växande region. Samtidigt ex­panderar Ekerö kommun och behöver en långsiktigt hållbar trafiklösning. Boende i Ekerö kommun har idag bara Ekerövägen, väg 261, som enda vägförbindelse med omvärlden. För­bifart Stockholm kommer att ansluta till Ekerö­vägen, vilket innebär att trafiken förbi Drott­ningholm kommer att avlastas.

Anslutningen mellan Förbifart Stockholm och Ekerövägen har utvecklats i flera omgångar i samråd med berörda myndigheter och boende. Sedan de olika intressena vägts samman har Trafikverket valt att gå vidare med ett alternativ som innebär en cirkulationsplats vid Edeby Gård och en vid Tillflyk­ten, båda på Lovö. Cirkulationsplatserna med tillhörande vägar ska utformas så att de i största möj­liga mån smälter in i landskapet. Det fortsatta arbetet ska ske i nära samverkan mellan överenskom­melsens parter och samordnas med Länsstyrelsens på­gående arbete med att skapa ett natur- och kulturreservat för Lovö/Kärsö.

När Ekerövägen byggs om ska den anpassas till världsarvsområdet och dess omgivande natur- och kulturmiljöer. Historiska, visuella och funktionella samband inom området ska förstärkas. Fyra smala körfält mellan Ekerö Centrum och Nockeby på Ekerövägen kommer att inne­bära påtagliga förbättringar för trafiken, i synnerhet för kollektivtrafiken, och vägen ska utformas så att världsarvet, byggnadsminnet och riksintresset inte hotas. Trafikverket ska också analysera trafikflödena sedan Förbifart Stockholm öppnats, och vid behov medverka till ytterligare åtgärder som minskar trafikflödet från Förbifart Stockholm genom Drottningholms världsarvsområde.

 

För mer information kontakta:
Riggert Anderson, Projektchef Förbifart Stockholm, Trafikverket tel: 0771 921 921
Helena Sundberg, Regionchef Stockholm, Trafikverket  tel:0771 921 921
Ulrika Bergström, Kulturarvschef, Statens Fastighetsverk  tel: 08 696 70 00
Peter Carpelan, Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun  tel: 08 561 391 00
Claes Halling, Planchef, Länsstyrelsen   tel: 08 785 40 00
Knut Weibull, Överantikvarie, Riksantikvarieämbetet  tel: 08-5191 8000

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar