Projekt Hallandsås bjuder in media till presentation av 2011 års miljöpåverkan

Sedan 1999 genomför Trafikverket ett omfattande ekologiskt kontrollprogram för att bedöma Projekt Hallandsås påverkan på naturmiljön. Den 3 maj presenteras resultatet av 2011 års kontrollarbete.

Årets specialtema är undersökningar kopplade till mollusker, dvs blötdjur såsom snäckor och sniglar. Experter knutna till det ekologiska kontrollprogrammet förklarar vad en 1 mm lång snäcka kan säga om en 250 meter lång tunnelborrmaskins miljöpåverkan.

Upplägg
10.00-ca 13.00
Redovisning av resultaten från ekologiska kontrollprogrammet 2011. Specialtema mollusker.

Datum & tid
Torsdagen den 3 maj, klockan 10.00.          

Plats
Projekt Hallandsås projektkontor, Vistorpsvägen 96 i Förslöv, samt exkursion i fält.

Anmälan                     
Görs genom att meddela namn och mobiltelefonnummer till magnus.alm@trafikverket.se.

Kontaktuppgifter
Informatör Magnus Alm, 070 – 591 21 17, magnus.alm@trafikverket.se

Fakta ekologiska kontrollprogrammet
Det ekologiska kontrollprogrammets syfte är att både kort- och långsiktigt bedöma tunnelbyggets påverkan på naturmiljön. Programmet bekostas av Trafikverket men styrs av en fristående arbetsgrupp med representanter från olika myndigheter och organisationer, såsom Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Ekologgruppen i Landskrona och Toxicon AB. Genom programmets 800 kontrollpunkter mäts bland annat vattenföring i bäckar, bäckvattenkemi, grundvattennivåer i berg och jord, vattennivåer i källsprång och våtmarker, fisk i vattendrag, bottenfauna i hav, effekter på skog och jordbruk.

Mollusker som indikatorer på biologisk mångfald
Den grundläggande tanken med indikatorer är att man genom att enbart identifiera ett mindre antal lättfunna och lättidentifierade arter, kan få en god bild av statusen på den biologiska mångfalden i området. Bland landlevande mollusker finns ett flertal arter som är mycket goda indikatorer.

Sedan undersökningarna inom det Ekologiska kontrollprogrammet började 1998 har man påträffat totalt 59 arter landmollusker. Två av arterna återfinns på den svenska rödlistan över hotade arter: kalkkärrsgrynsnäcka och lamellsnäcka.

Provtagning i fält och artbestämning genomförs av Ted von Proschwitz, 1:e intendent vid Göteborgs Naturhistoriska Museum, fil. dr i zoologi.

Om Projekt Hallandsås och Västkustbanan
Ett dubbelspår ökar järnvägskapaciteten genom Hallandsås för både person- och godstrafik. Tågens godsvikt kan fördubblas, antalet tåg öka från fyra till 24 per timme och tågens hastighet öka från 80 till 200 km i timmen. Dessutom förbättras säkerheten genom att 20 farliga plankorsningar längs sträckan byggs bort.

Kontaktuppgifter
Informatör Magnus Alm, mobil: 070-591 21 17, magnus.alm@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se