Så ska Norrbotniabanan dras mellan Piteå och Södra Gäddvik

 

Trafikverket har beslutat att Rosvik E4 alternativet via Antnäs, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan (ny järnväg Umeå-Luleå). Alternativet i närheten av Rosvik by är inte längre aktuellt.

Utredningen berör en sträcka om ca 3,5 mil med höga naturvärden och tre tänkbara stationsorter. Städerna Piteå och Luleå har hanterats i andra utredningar. Rosvik E4-alternativet bedöms ge en lägre påverkan på miljön, djurlivet och rennäringen i området än andra alternativ. En föreslagen dragning av Norrbotniabanan längs med E4:an ger också förutsättningar för en samordnad infrastrukturkorridor.

-          Natura 2000-området Möröfjärden har varit en viktig del i utredningsarbetet, säger delprojektledaren Jöran Gärtner. I princip berörs hela landskapet vid Ersnäs-Alvik-Antnäs, längs med Aleån.

De inventeringar som genomförts i utredningen visar på andra värden och inom ett större geografiskt område än det som är formellt skyddat. Utredningen har visat att det är en fördel att samordna infrastrukturbarriären, trots att det innebär att man ligger nära det formellt skyddade området. Ett bra samarbete bland annat med ornitologer och Naturskyddsföreningen, har ökat kunskapen om området.

Anläggningskostnaden för Rosvik E4-alternativet blir väsentligt lägre jämfört med Rosvik by-alternativet som skulle kräva en längre bro och tunnlar, längre linjesträcka samt en extra mötesstation.

-          I dialogen med kommunerna och Länstrafiken har vi diskuterat de möjliga regionaltågsstationerna i Norrfjärden, Rosvik och Antnäs. Tanken är att vi planerar järnvägen så att framtida regionaltågstationer möjliggörs på sikt, men endast Norrfjärden är i dagsläget aktuell som station, säger Jöran Gärtner.

Eftersom det i nuläget är oklart om när en byggnation av Norrbotniabanan kan genomföras så kvarstår även ett utformningsalternativ via Alvik. Båda alternativen i närheten av Natura 2000-området Möröfjärden utgör riksintresse för framtida järnväg (eller till dess att Natura 2000-frågan är prövad).

-          En prövning blir nödvändig, men mot bakgrund av det underlagsmaterial som vi tagit fram bedömer såväl Trafikverket som Länsstyrelsen i Norrbottens län att det inte är ett hinder för en framtida järnvägslösning, avslutar Jöran Gärtner.

Fem av sex järnvägsutredningar längs Norrbotniabanan är nu beslutade. Utredningen för sträckan Umeå-Robertsfors pågår fortfarande. Utifrån de svar som Trafikverket fått in under remissperioden ser man över sträckning/alternativ, och ett beslut tas under våren 2012.

Länk till projektet: www.trafikverket.se/norrbotniabanan

Mer information lämnas av Jöran Gärtner, delprojektledare, 070 – 561 05 54 och

Tomas Gustafsson, projektledare, 070 – 377 52 31

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media