Södertörnsleden planeras om

Trafikverket begär hos regeringen att få göra om planeringen av Södertörnsleden. Sedan planeringen påbörjades under tidigt 1990-tal har lagstiftning och verklighet förändrats så mycket att verket menar att det är nödvändigt med en ny planering.

Södertörnsleden är en planerad tvärförbindelse i södra Stockholms län som ska binda samman E4/ E20 vid Vårby med väg 73 vid Jordbro. Projektets planer har överklagats och ligger på regeringens bord. Men nu vill Trafikverket av flera skäl istället göra om planeringen.

– Vi vill ha en lösning för framtidens behov och vi vill att den kommer på plats i rimlig tid, säger Ulrika Honauer, ställföreträdande regionchef på Trafikverket.

De nuvarande planerna har tagits fram i omgångar sedan 1990-talet och består av flera delsträckor utan redovisning av samlade bedömningar. Dagens lagstiftning ställer krav på en sammanhållen process. Det innebär en stor risk för en utdragen rättslig prövning när inte planeringen från början har gjorts enligt dessa krav.

Sedan de nuvarande planerna gjordes har både bebyggelse och trafik på Södertörn förändrats påtagligt. Även den kommande Förbifart Stockholm och en framtida utbyggnad av järnvägen är faktorer som påverkar behovet och utformningen av Södertörnsleden men som inte var kända när planerna gjordes.

Den förändrade lagstiftningen innebär samtidigt att planeringen numera sker effektivare och mer sammanhållet än tidigare. Det kan innebära att förseningen i slutänden begränsas när planeringen görs om inom ramen för den nya lagstiftningen.

– Om regeringen bifaller vårt förslag kommer vi att omedelbart påbörja arbetet med den nya planeringen, i dialog med kommuner och närboende på Södertörn, säger Ulrika Honauer.

Trafikverket räknar med att de åtgärder som kan genomföras efter den nya planeringen kommer att bidra till ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och en förbättrad boendemiljö i Södertörnskommunerna. Det kommer också att ge förutsättningar för utveckling i hela södra Stockholms län – genom att knyta samman regionala centra och ge bättre möjligheter för nya bostäder och arbetsplatser.


Kontakt:

Ulrika Honauer, 070-230 96 44, ställföreträdande regionchef
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar