Sveriges bästa anläggningsprojekt finns i Göteborg, Malmö och på Södertörn

Arbetet med Partihallsförbindelsen i Göteborg och bangården på Malmö Centralstation tilldelades idag FIA:s kvalitetspris för föredömliga anläggningsprojekt i kategorin ”Bygg och underhåll”. Driftområde Västra Södertörn tog priset i kategori ”Drift”.

Förstapriset i kategori ”Bygg och underhåll” delas mellan två projekt efter att juryns röster hade fördelats helt jämnt mellan dem.

Partihallsförbindelsen är etapp 1 i Marieholmsförbindelsen som knyter samman E45 med E20 via en 1200 meter lång bro över Partihallsområdet, tre järnvägsbanor, spårväg, lokalgator samt Säveån. Trafikverket och Skanska, tillsammans med konsultfirmorna WSP, Ramböll och Skanska Teknik, nomineras för ett projekt som präglas av effektiv samverkan, tillit, öppenhet, ordning och systematik. Projektet slutade drygt 140 Mkr under budget och levererades i tid.

Ombyggnaden av Malmö C har genomförts av Trafikverket, PEAB, Infranord och Vectura. Under pågående tågtrafik har Malmös personbangård byggts om till en genomgångsstation, som direkt ansluter till Citytunneln, och därmed binder ihop banorna norr och söder i Malmö. 
Projektet, som har pågått i drygt tre år, nomineras för sitt lyckade trepartssamarbete och den omsorgsfulla riskhantering och informationssatsning som kunde minimera störningar för trafiken. Projektet slutade 110 Mkr under budget och levererades i tid trots att Citytunnelns invigning tidigarelades med ett halvår. 

I tävlingskategorin ”Drift”, gick förstapriset till Trafikverket och Stockholm Entreprenad för sitt arbete inom Driftområde Västra Södertörn. Driftområdet omfattar 28,6 mil väg, varav drygt hälften är klassat som supertrafikerat område. Ändå har förstapristagarna, genom omsorgsfull planering och arbetsberedning i sitt grunddriftpaket, kunnat upprätthålla god framkomlighet och minimera trafikstörningarna vid arbete. Samtidigt har säkerhetsnivån hållits hög.

FIA:s kvalitetspris, som består av ett diplom och en studieresa, delas årligen ut till projekt som är föredömen vad gäller produktkvalitet och effektiva processer. Syftet är bland annat att stimulera nytänkande och sprida goda exempel.

Juryn för FIA:s kvalitetspris 2011 bestod av:
Ordförande Malin Löfsjögård, Riksdagsledamot (M),Teknologie doktor

Pelle Granbom, tidigare GD Banverket
Jan Söderström, tidigare SKL
Sekreterare Håkan Blom, tidigare VD Tyréns, utredare och föredragande

Bilder på vinnarna publiceras på FIA:s webbplats ikväll klockan 20:30 på www.fiasverige.se.

För mer information kontakta:
Åsa Söderström Jerring, ordförande i FIA, 0706-96 22 30.

Ulf Modig, kommunikationsvarig i FIA, 0705-14 16 74

 

FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen, är en medlemsorganisation som skapades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket respektive Banverket i december 2003. FIA:s huvudsakliga syfte är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse, som bland annat leder till högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet. FIA verkar också för bättre samarbete mellan branschens aktörer och incitament för forskning och kompetensutveckling.

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar