Delårsrapport 2001 1 januari - 30 september

Delårsrapport 2001 1 januari - 30 september Förvaltning Transcom bildades 1995, ursprungligen för att ge kundservice till Comviqs mobiltelefonikunder i Sverige. Under de följande åren utökades verksamheten till att omfatta kunder med fast teleabonnemang hos Tele2 eller kabel-tv-abonnemang hos Viasat. Verksamheten kom att omfatta Norge och Danmark i takt med att operatörerna utökade sin geografiska täckning. Det skandinaviska företaget började även erbjuda tjänster till andra kundgrupper, inom till exempel energisektorn, den finansiella sektorn och reseindustrin. Under andra hälften av 1997 lanserade SEC (Société Européenne de Communication S.A.) tjänster för fast telefoni på kontinenten genom sitt dotterbolag Tele2 Europe. Under de följande åren expanderade SEC sin verksamhet till de flesta europeiska länder och utökade samtidigt utbudet av tjänster till att omfatta bl a mobiltelefoni i de länder där det hade licens för detta, och blev även mobil virtuell nätverksoperatör. Tele2 Europe grundade vid samma tidpunkt Transcom Europe för att möta behovet av kundservice. Transcom Norden och Transcom Europa uppvisade en exceptionell tillväxt och i slutet av mars år 2000 fusionerades de båda bolagen genom ett sk omvänt förvärv och bildade Transcom WorldWide S.A. med huvudkontor i Luxemburg. Samtidigt blev företaget dotterbolag till Industriförvaltnings AB Kinnevik med intressen inom telekommunikation, media, pappers- och jordbruksindustri. Transcom fortsatte att växa i hög takt och vid Kinneviks bolagsstämma den 18 maj 2001 beslöts att dela ut samtliga aktier i Transcom till Kinneviks aktieägare och att man skulle notera företaget på NASDAQ i New York samt på Stockholmsbörsens O-lista. Börsintroduktionen fullföljdes den 6 september då företagets aktier började handlas. Företaget driver nu 24 kundserviceföretag i 14 länder och har omkring 6.300 anställda. Result för årets första nio månader Under de första nio månaderna av året uppgick nettoomsättningen till 159,9 (120,0) MEUR en ökning med 33%. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade från 6,0 MEUR till 7,8 MEUR, en ökning med 30%. Rörelseresultatet före goodwillavskrivning uppgick till 1,0 (1,6) MEUR. Vid oförändrade växelkurser skulle intäktsökningen ha varit 36% och ökningen av rörelseresultatet före avskrivningar 19%. Nettoomsättningen utan koppling till Tele2-gruppen ökade till 29,8 (18,3) MEUR, 19% av de totala intäkterna jämfört med 15% år 2000. Under perioden har 520.000 EUR reserverats avseende nedläggning av callcentret i Düsseldorf. Sedan starten av verksamheten i Halle har både kapaciteten och kostnadsstrukturen i Tyskland förbättrats. Resultat för det tredje kvartalet 2001 Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 47,0 (45,9) MEUR, en ökning med 2%, och rörelseresultatet före avskrivningar var 1,0 (2,2) MEUR. Rörelseförlusten före goodwillavskrivning uppgick till 1,4 (vinst 1,1) MEUR. Vid oförändrade växelkurser skulle intäktsökningen ha varit 5%. Nettoomsättningen utan koppling till Tele2-gruppen ökade under perioden till 8,6 (6,8) MEUR, en ökning på 26%. Normalt sett utmärks det tredje kvartalet av låg aktivitet på grund av semesterperioderna, juli i norra och augusti i södra Europa. Reklamkampanjerna på telekommunikationsområdet påbörjades under september vilket medförde en markant ökad kundtrafik, men ungefär två veckor förlorades inom telemarketing som följd av terroristattackerna i New York. Under det tredje kvartalet öppnades också nya callcenter i Tulle (Frankrike), Halle (Tyskland), Borås (Sverige) och Tallinn (Estland), där de anställda fått en omfattande utbildning. Under tredje kvartalet har kapaciteten inom utgående telemarketing ökat markant genom att nya system för automatisk uppringning installerats i flertalet callcenter. Under perioden har företaget introducerat tjänsten nummerupplysning i Sverige och planerar att göra detta i fler länder. Volymen på kontinenten minskade något (3%) jämfört med förra året på grund av att Tele2-gruppens marknadsföringskampanjer inte startade förrän i september då kampanjerna i år i högre grad har anpassats efter semesterperioderna. En liknande justering av kampanjerna gjordes i Norden, men eftersom kunderna blivit fler ökade intäkterna med 8%. Under kvartalet har dessutom företaget börjat införa flexibel arbetstid för de anställda. Detta kommer gradvis att införas i hela företaget och vara till gagn för kunder, anställda och aktieägare då våra resurser på så sätt kan anpassas till att ge ett effektivare kundstöd. Framtidsutsikter Transcom håller på att utöka sin verksamhet till nya geografiska områden och planerar att inom de närmaste sex månaderna etablera sig i Lettland, Litauen och Storbritannien. Detta kommer att ge företaget störst geografisk täckning av alla kundserviceföretag i Europa. Finansiell ställning Transcoms likvida medel ökade under niomånadersperioden från 4,6 MEUR till 7,9 MEUR. Kinnevikgruppen har ställt ut konvertibla skuldebrev uppgående till 27,5 MEUR till Transcom. Per 30 september 2001 hade 15,5 MEUR av skuldebreven utnyttjats att jämföras med lån på 10,8 MEUR i början av året. Transcoms investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 12,3 (6,8) MEUR för perioden och soliditeten var 60% (63%) den 30 september 2001. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för helåret 2001 beräknas offentliggöras den 26 februari 2002. Luxemburg den 25 oktober 2001 Verkställande direktören Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01470/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01470/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar