Kallelse till årsstämma i Transcom WorldWide AB (publ)

Aktieägarna i Transcom WorldWide AB (publ), org. nr 556880-1277, (”Bolaget” eller ”Transcom”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 14.00 på Gjörwellsgatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste:

i)        dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 6 maj 2015. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 6 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii)      dels anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdagen den 6 maj 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till agm@transcom.com alternativt via brev till Transcom WorldWide AB, Box 34220, 100 26 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”AGM”). Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1.         Val av ordförande vid stämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Godkännande av dagordning.

4.         Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.         Presentation av verksamheten inom Transcomkoncernen.

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.         Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9.         Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10.        Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11.        Fastställande av antalet styrelseledamöter.

12.        Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

13.        Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

14.        Antagande av instruktioner för utseende av en valberedning.

15.        Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.        Beslut rörande långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2015).

17.        Överlåtelse av aktier enligt LTIP 2015 genom bl.a. emission.

          A.         Nyemission av aktier av serie C.

          B.         Minskning av Bolagets aktiekapital.

          C.         Återköp av aktier av serie C.

          D.         Godkännande av överlåtelse av Bolagets egna stamaktier.

18.        Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

I avsaknad av förslag från valberedningen, föreslår styrelsen att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 11-13: Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen har informerat Bolaget att pga en sen förändring av huvudägare i Bolaget har valberedningen inte kunnat presentera sitt förslag i tid inför att denna kallelse skulle ske. Så snart valberedningen har färdigställt sitt förslag kommer det att presenteras på Bolagets webbplats, dock senast vid årsstämman.

Det kan noteras att Bolagets revisor, i enlighet med § 6 i Bolagets bolagsordning, väljs för en period om fyra räkenskapsår. Då nuvarande revisor, Ernst & Young Aktiebolag, valdes år 2012 kommer inget omval av revisor ske på årets årsstämma. Frågan om revisorsval avses behandlas först på årsstämman 2016. 

Punkt 14: Antagande av instruktioner för utseende av en valberedning

Valberedningens förslag till instruktioner för utseende av en valberedning kommer att presenteras på Bolagets webbplats så snart det är färdigställt.

Punkt 15: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak i enlighet med följande:

Dessa riktlinjer tillämpas på ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen, som för närvarande omfattar nio ledamöter av ledningsgruppen för Transcom (”Ledande Befattningshavare”), såväl som styrelseledamöter till den omfattning de erhåller ersättning utanför deras styrelseuppdrag.

Den totala summan av ersättning som lämnas direkt eller indirekt av Transcom till de Ledande Befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i noter till Transcoms koncernredovisning, som offentliggjorts i årsredovisningen för 2014, vilken är tillgänglig på Transcoms hemsida, www.transcom.com.

Ersättningen till de Ledande Befattningshavarna skall bestå av fast lön, rörlig lön såväl som möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Dessa komponenter skall skapa en välbalanserad ersättning som reflekterar individuell prestation och som erbjuder ett konkurrenskraftigt ersättningspaket anpassat efter förhållandena på marknaden.

Den fasta lönen och bonusandelen kan variera mellan de Ledande Befattningshavarna i förhållande till deras nivå av ansvar och erfarenhet.

Nivån av rörlig lön skall vara i överenskommelse med branschpraxis och skall grundas på nivån av ansvar och erfarenhet samt beräknas i enlighet med en kombination av uppnått resultat och individuell prestation. Maximal bonus är begränsad till 80 % av den fasta årslönen. Det finns i dagsläget ett undantag till denna bestämmelse.  

Andra förmåner skall enbart utgöra ett begränsat belopp i relation till den totala ersättningen och skall överensstämma med lokal praxis.

Om Transcom säger upp anställningen finns det för respektive anställningsförhållande en lagstadgad rätt till lön under sådan uppsägningstid. De Ledande Befattningshavarna skall vara berättigade till pensionsåtaganden i linje med sådana som är sedvanliga i det land där de är anställda. Maximalt pensionsåtagande skall inte överstiga 30 % av den fasta årslönen. Pensionsåtaganden skall säkerställas genom premier betalda till försäkringsbolag.

Bolagsstämmovalda styrelseledamöter får i vissa fall erhålla en ersättning för tjänster utförda inom deras specialistområde och utanför deras tjänster som styrelseledamöter. Ersättning för dessa tjänster skall erläggas på marknadsmässiga villkor och godkännas av styrelsen.

I undantagsfall får styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. I sådana fall är styrelsen skyldig att redogöra för skälet till avvikelsen på nästkommande årsstämma.

Det är styrelsens uppfattning att ersättningen till CEO och andra ledamöter inom ledningsgruppen skapar en ändamålsenlig balans mellan att motivera ledamöterna inom ledningsgruppen och att uppnå en välbalanserad och konkurrenskraftig ersättning som uppnår en ökad gemenskap mellan deltagarnas incitament och Transcoms samt aktieägarnas intresse.

Punkt 16: Beslut om Långsiktigt incitamentsprogram

Mot bakgrund av ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsens att årsstämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2015) enligt nedan. Syftet med den föreslagna LTIP:en 2015 är att tillåta Bolaget att attrahera erfarna ledande befattningshavare för att säkerställa en stabil ledningsgrupp, att motivera ledamöter av den befintliga ledningsgruppen som skall stanna i Transcomkoncernen, och att motivera befattningshavarna att skapa värde för aktieägarna. Att länka de anställdas ersättning till Bolagets resultat och värdeskapande kommer att främja en fortsatt lojalitet till Bolaget och därmed dess långsiktiga värde. Den föreslagna LTIP:en 2015 har en liknande, men ändå något reviderad, struktur som det incitamentsprogram som antogs av Transcom WorldWide S.A.:s årsstämma 2014.

Deltagare i LTIP 2015

LTIP 2015 omfattar högst tio anställda bestående av ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom Transcomkoncernen, indelade i två kategorier (“Befattningshavarna”). Den första kategorin omfattar CEO medan den andra kategorin omfattar nio andra Befattningshavare.

Den egna investeringen, tilldelning av Aktierätter samt Intjänandeperiod

För att kunna delta i LTIP 2015, måste en Befattningshavare äga egna stamaktier i Bolaget (”Investeringsaktier”) och allokera dessa till LTIP 2015. Investeringsaktierna kan antingen utgöras av stamaktier som redan innehas (förutsatt att sådana stamaktier inte redan har allokerats till ett pågående incitamentsprogram) eller stamaktier som särskilt förvärvats för LTIP 2015. Deltagare erbjuds att maximalt investera så många Investeringsaktier i LTIP 2015 som motsvarar tio procent av dennes årslön för 2015 före skatt. Om Befattningshavaren har insiderinformation och denne därför är förhindrad att förvärva stamaktier i Bolaget i anslutning till anmälan om att delta i LTIP 2015 så skall förvärvet av stamaktier ske så snart som möjligt, men innan nästa årsstämma. Befattningshavare kommer vederlagsfritt att tilldelas ett antal aktierätter (envar en ”Aktierätt”) per Investeringsaktie. Aktierätterna kommer att tilldelas till Befattningshavaren efter årsstämman 2015 i samband med eller snart varefter ett avtal ingåtts mellan Befattningshavaren och Bolaget avseende deltagande i LTIP 2015. Varje Aktierätt kommer, vederlagsfritt, om intjänad, berättiga till en stamaktie i Bolaget. Tilldelning av stamaktier under LTIP 2015 skall ske i april 2018, efter det att Bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2018 offentliggjorts. Perioden som löper från datumet för incitamentprogramsavtalet ingående till offentliggörandet av Bolagets delårsrapport avseende första kvartalet 2018 benämns ”Intjänandeperioden”.

Villkor för Aktierätter

Aktierätterna delas in i Serie A, Serie B, Serie C och Serie D. Intjänandet av dessa Aktierätter är beroende av uppfyllnadsgraden av vissa finansiella och operationella prestationsbaserade villkor under mätperioden 1 april 2015 – 31 mars 2018 (Q2 2015 – Q1 2018) (”Mätperioden”).

De finansiella och operationella prestationsbaserade villkoren relaterar till:

Serie A:       Total avkastning på Bolagets stamaktier (”TSR”) under Mätperioden >0 procent. Varje Investeringsaktie berättigar till 1 Aktierätt av Serie A.

Serie B:       Normaliserad rörelseresultats (“EBIT”) marginal under Mätperioden. Varje Investeringsaktie berättigar CEO till maximalt 2,5 Aktierätter av Serie B och övriga Befattningshavare till maximalt 2,0 Aktierätter av Serie B.

Serie C:       Den genomsnittliga normaliserade vinsten per aktie (“EPS”) av Bolagets stamaktier under Mätperioden. Varje Investeringsaktie berättigar CEO till maximalt 2,5 Aktierätter av Serie C och övriga Befattningshavare till maximalt 2,0 Aktierätter av Serie C.

Serie D:       Bolagets TSR i relation till genomsnittlig TSR för en i förväg fastställd referensgrupp under Mätperioden. Varje Investeringsaktie berättigar CEO till 1 Aktierätt av Serie D och övriga Befattningshavare till 0,5 Aktierätt av Serie D.

Tilldelning av stamaktier baserat på Aktierätter av Serie B och Serie C beror på i vilken utsträckning två prestationsmål uppfylls varav det ena är relaterat till Bolagets EBIT-marginal och den andra till Bolagets EPS. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. I fall där graden av uppfyllelse av målnivåerna ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas stegvis på linjär basis, inom de tre nivåer som anges nedan.

  • Miniminivån för måluppfyllnad är satt till 70 procent och berättigar till 20 procent av Aktierätterna för respektive mål.

  • Budgetuppfyllelse berättigar till 80 procent av Aktierätterna.

  • Maxnivån är 110 procent som berättigar till 100 procent av rättigheterna för respektive mål.

Vidare skall följande villkor gälla för samtliga Aktierätter:

  • Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt.

  • Berättigande till stamaktier (baserat på Aktierätter) är vidare villkorat av att Befattningshavaren är anställd i Transcomkoncernen och att alla dennes Investeringsaktier är allokerade till LTIP 2015 under Intjänandeperioden.

  • Befattningshavarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Aktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Aktierätterna under Intjänandeperioden.

  • Så kallade “good leaver”- och “bad leaver”-klausuler kommer att ingås med Befattningshavarna, utformade för att motivera Befattningshavarna att stanna inom Transcomkoncernen.

  • Antalet stamaktier som kan tilldelas skall vara föremål för omräkning om Bolaget beslutar om fondemissionen med utgivande av nya aktier, delning av aktier eller sammanläggning av aktier, företrädesemission av aktier eller liknande bolagsrättsliga åtgärder. 

  • Utdelning hänförlig till underliggande aktier kommer att medföra en ökning av antalet stamaktier som Aktierätterna berättigar till, för att aktieägarna och Befattningshavarna skall behandlas lika.

  • Den maximala vinst per Aktierätt som Befattningshavarna kan uppnå är 290 kronor (motsvarande fem gånger den genomsnittliga stängningskursen av Bolagets stamaktier på NASDAQ Stockholm i januari 2015, (avrundat till närmaste 1 krona)). Om värdet av Bolagets stamaktie (inklusive eventuell utdelning och andra justeringar) överstiger 290 kronor vid intjänandetidpunkten, skall antalet stamaktier som varje Aktierätt berättigar Befattningshavare till minskas i förhållande därtill.

Omfattning och effekter på viktiga nyckeltal

Som ett resultat av LTIP 2015 kan högst 235 000 stamaktier i Bolaget tilldelas, inklusive ersättning för (eventuell) utdelning på underliggande aktier. Utspädningen av det totala aktiekapitalet och rösterna i Bolaget kommer högst vara cirka 0,9 procent, mot bakgrund av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Vid fullt deltagande i LTIP:en 2015, beräknas Bolagets årliga personalkostnad öka med cirka 2,6 miljoner koronor (0,28 miljoner euro). På en pro forma basis för 2014, har dessa kostnader en obetydlig påverkan på Bolagets rörelsemarginal.

Säkringsåtgärder och leverans av stamaktier under LTIP 2015

Styrelsen har övervägt två alternativa säkringsåtgärder för LTIP 2015; antingen (1) ingående av ett swap-avtal (s.k. ”säkringsarrangemang”) med en tredje man (t.ex. en bank) för säkerställande av leverans av aktier under programmet eller (2) en kombination av omfördelning av C-aktier som innehas av Bolaget och som inte längre behövs i tidigare beslutade incitamentsprogram till LTIP 2015 och överlåtelse av egna stamaktier till berättigade deltagare i LTIP 2015 (det senare alternativet innehåller följande åtgärder utöver omfördelningen från tidigare program: (i) emission av C-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) minskning av Bolagets aktiekapital, (iii) återköp av alla utgivna C-aktier, (iv) omvandling av C-aktier till stamaktier och (v) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTIP 2015). Styrelsen anser det senare alternativet vara huvudalternativet. Styrelsen har därför föreslagit att stämman skall besluta i enlighet med punkt 17 (inkluderande punkterna 17A-17D).

För det fall årsstämman inte godkänner styrelsens förslag enligt punkt 17, skall styrelsen ha rätt att ingå ovannämnda säkringsarrangemang med en tredje man för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera stamaktier enligt programmet. Ett sådant säkringsarrangemang med en tredje man kan även komma att användas i syfte att täcka sociala avgifter som uppkommer till följd av LTIP 2015. Om säkringsarrangemanget tillämpas kommer tredje mannen att leverera stamaktierna till Befattningshavarna i LTIP 2015 när dessa intjänats. Under tiden, medan aktierna befinner sig i tredjemans förvar, kommer Bolaget att betala ränta på kostnaden för att förvärva stamaktierna. Eventuell utdelning som lämnas på stamaktierna under sådan period kommer att återbetalas till Bolaget. Eventuella återstående stamaktier som inte levereras till Befattningshavare kommer att säljas på NASDAQ Stockholm. Eventuell vinst kommer att betalas till Bolaget, som också står risken för potentiella förluster. Alternativt kan stamaktierna i säkringsarrangemanget föras över till framtida långsiktiga incitamentsprogram.

Uppskattade kostnader och värde av LTIP 2015

LTIP 2015 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Aktierätterna skall kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen under Intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 73,00 kronor (stängningskurs för aktie den 19 mars 2015), ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om tio procent bland deltagarna i LTIP 2015, ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsvillkoren för Serie B, Serie C och Serie D om cirka 50 procent och fullt intjänande av Aktierätterna i alla andra delar, beräknas den totala kostnaden för LTIP 2015, exklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 6,0 miljoner kronor (0,64 miljoner euro). Kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad i resultaträkningen genom löpande avsättningar. De sociala avgifterna beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor (0,18 miljoner euro). Kostnaden kommer att fördelas över Intjänandeperioden.

Förutsatt att maximal vinst om 290 kronor per Aktierätt uppnås, att Befattningshavarna behållit alla sina Investeringsaktier i LTIP 2015 samt ett 100 procentigt uppfyllande av prestationsvillkoren uppgår den maximala kostnaden för LTIP 2015 till cirka 12,5 miljoner kronor (1,35 miljoner euro) i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 8,5 miljoner kronor (0,92 miljoner euro).

Punkt 17: Överlåtelse av aktier enligt LTIP genom bl.a. emission

Styrelsens förslag enligt denna punkt 17 (innefattande 17A-17D) är villkorat av att årsstämman först fattat beslut i enlighet med punkt 16 ovan. Det skall noteras att förslagen i 17A-17D är villkorade av varandra och kan bara antas som en helhet genom ett beslut.

17A: Nyemission av aktier av serie C

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 493 500 euro genom emission av 235 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 2,10 euro. Rätt att teckna de nya C-aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nordea Bank AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2015 (samt, i förekommande fall, eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram). För varje tecknad aktie skall erläggas en teckningskurs om 2,10 euro kontant. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan Bolaget och tecknaren, varvid beaktats att Bolaget åtagit sig att återköpa C-aktierna till ett pris per C-aktie som motsvarar teckningskursen. Teckning av de nyemitterade C-aktierna skall ske genom kontant betalning senast den 1 september 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning. De nya C-aktierna skall omfattas av sådant inlösen- och omvandlingsförbehåll som framgår av Bolagets bolagsordning.

17B: Minskning av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond, i syfte att möjliggöra återköp av C-aktier enligt beslutsförslag 17C nedan. Genom minskningsbeslutet skall Bolagets aktiekapital minskas med 493 500 euro utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer således envar akties kvotvärde uppgå till ca 2,081683 euro och det totala aktiekapitalet uppgå till 56 083 826,40 euro. Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med förslaget kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av C-aktier (punkt 17A ovan), vilket innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital kommer att minska.

17C: Återköp av aktier av serie C

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om återköp av samtliga C-aktier som Bolaget inte redan innehar, dvs. 235 000 C-aktier (återköp skall även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (”BTA”), avseende C-aktie) från Nordea Bank AB (publ) mot kontant betalning om 2,10 euro per C-aktie, dvs. sammanlagt 493 500 euro. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med LTIP 2015 samt eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram. Nordea Bank AB (publ) kommer, efter att teckning och tilldelning skett av de nyemitterade C-aktierna enligt punkt 17A ovan, att vara ägare av samtliga av Bolaget utgivna C-aktier som inte ägs av Bolaget och de sålunda återköpta aktierna representerar därmed samtliga C-aktier i Bolaget som inte redan ägs av Bolaget. Bolagstämmans beslut om återköp av C-aktier skall verkställas senast före årsstämman 2016.

17D: Godkännande av överlåtelse av Bolagets egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget återköpt enligt beslutet i punkten 17C ovan, efter omvandling till stamaktier, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med de villkor som gäller för Bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. Antalet stamaktier som kan överlåtas till deltagarna skall vara föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och/eller andra liknande händelser. Överlåtelse av stamaktier skall ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i LTIP 2015 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2015. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Bolaget att överlåta stamaktier enligt förslaget.

Majoritetsregler

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna vid stämman. För giltigt beslut av stämman enligt punkterna 17A-17C ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt punkt 17D ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Eftersom punkterna 17A-17D alla är villkorade av varandra och enbart kan antas som ett beslut, innebär detta följaktligen att hela punkt 17 är föremål för det nyss nämnda kravet om nio tiondelars majoritet.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 26 706 584 stycken, varav 26 057 212 stamaktier och 649 372 C-aktier. Varje aktie (oavsett aktieslag) har en röst. Bolaget äger idag 27 671 stamaktier och samtliga 649 372 utgivna C-aktier. Bolaget kommer inte att utöva rösträtt för aktier som hålls i Bolagets förvar.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag (förutom vad som anges ovan avseende valberedningens förslag) och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Rålambsvägen 17 i Stockholm och på bolagets hemsida, www.transcom.com senast tre (3) veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till engelska.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2015

Transcom WorldWide AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 kl 08:00 CET.

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar