Transcom: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

”Transcoms omsättning på jämförbar basis ökade under kvartalet, och EBIT-marginalen stärktes. Nettoresultatet förbättrades avsevärt jämfört med förra året.”

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom

Viktiga punkter i det första kvartalet 2015

  • 2,4 % jämförbar omsättningstillväxt, främst på grund av högre affärsvolymer i region Nordeuropa och i Iberia & Latinamerika
  • Lönsamhetsförbättring i Nordamerika & Asien-Stillahavsregionen och i Iberia & Latinamerika
  • EBIT-marginalen förbättrades från 3,4 % till 3,7 %. Exklusive avyttrade CMS-enheter samt en positiv engångseffekt i Q1 2014 inom collections förbättrades EBIT-marginalen med 2,1 procentenheter.
  • Signifikant förbättring av nettoresultatet till 5,3 miljoner euro (1,6 miljoner i Q1 2014)

Viktiga finansiella händelser under första kvartalet 2015

  • Omsättning 160,9 miljoner euro (160,1). Omsättningen ökade 2,4 % justerat för valutakurseffekter och avyttringar.
  • Bruttomarginal 19,6 %, en minskning med 1,1 procentenhet jämfört med kv1 2014 (20,7 %)
  • EBIT 5,9 miljoner euro (3,7 %) jämfört med 5,4 miljoner (3,4 %) i kv1 2014
  • Resultat per aktie 20,5 eurocent jämfört med 6,2 eurocent* i kv1 2014.

* Resultat per aktie för 2014 har justerats för att återspegla den omvända spliten som om  
    den hade skett januari 2014


Vd-kommentar

Både omsättning på jämförbar basis såväl som EBIT-marginalen förbättrades i det första kvartalet. Affärsvolymerna ökade i region Nordeuropa och i Iberia & Latinamerika, medan lönsamhetsförbättringen främst drevs av högre resultat i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen och i Iberia & Latinamerika. Vi rapporterar en väsentlig förbättring av nettoresultatet jämfört med förra året.

JÄMFÖRBAR TILLVÄXT MED 2,4 % I DET FÖRSTA KVARTALET

På jämförbar basis, justerat för avyttringar och valutaeffekter, ökade omsättningen med 3,8 miljoner euro (+2,4 %). Ökade affärsvolymer i region Nordeuropa och i Iberia & Latinamerika var den viktigaste faktorn bakom ökningen.

MARGINALFÖRBÄTTRING I FÖRSTA KVARTALET

Transcoms EBIT-marginal var 3,7 % i kvartalet, jämfört med 3,4 % kv1 2014 (1,6 % exklusive sedermera avyttrade CMS-enheter samt en engångseffekt inom collections). Förbättringar av lönsamheten i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen och Iberia & Latam bidrog positivt. Lönsamheten i region Nordeuropa var oförändrad medan marginalen sjönk i Central & Sydeuropa, framförallt på grund av lägre affärsvolymer i Italien och igångsättningen av nya klientprojekt i regionen under kvartalet.

Nettoresultatet förbättrades avsevärt till 5,3 miljoner euro i kv1 2015 från 1,6 miljoner euro i kv1 2014, som en följd av lägre inkomstskatt och förbättrat finansnetto.

FOKUS PÅ VÅRA STRATEGISKA PRIORITERINGAR

Transcoms strategiska prioriteringar utgår från vår vision att bli erkänt som ett världsledande företag inom kundservice och kundnöjdhet.

Vi strävar efter att växa tillsammans med våra klienter och ytterligare stärka vår position som strategisk partner, samtidigt som vi vill bredda Transcoms globala närvaro. För närvarande jobbar vi med att sätta igång flera nya projekt, inte minst med befintliga klienter med vilka vi växer inom nya geografiska områden. Jag är i detta sammanhang väldigt glad att Frost & Sullivan nyligen uppmärksammade Transcoms tillväxt i Peru och i Filippinerna genom att belöna oss med the 2014 Peru Frost & Sullivan Award for Growth Excellence Leadership och the 2014 Philippines Contact Center Outsourcing Growth Excellence Leadership Award.

Vi arbetar också för att kontinuerligt stärka våra tjänsteerbjudanden med fokus på avancerade, högförädlade tjänster. Det är glädjande att Frost & Sullivan även har uppmärksammat Transcom inom innovationsområdet. Den 13 april offentliggjordes det att Transcom fått ta emot the 2015 European Frost & Sullivan Award for Visionary Innovation Leadership. Denna utmärkelse ges varje år till ett företag som har demonstrerat en förmåga att dra nytta av globala megatrender och som har integrerat sin vision i affärsprocesserna för att uppnå strategiska fördelar.

Avslutningsvis är det viktigt att Transcom har en konkurrenskraftig operativ plattform, det vill säga att vår globala affärsverksamhet är effektiv. Under 2015 kommer vi att fokusera på att stärka våra marginaler genom att maximera skalbarheten i våra tekniska lösningar och processer, inte minst genom att öka graden av standardisering i vår globala verksamhet. Pär Christiansen, vår nuvarande CFO, kommer att ha en nyckelroll i detta sammanhang när han går in i sin nya position som COO i juni. Vår nye CFO, Ulrik Englund, kommer att börja på Transcom den 15 juni.

Johan Eriksson, vd och koncernchef

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.transcom.com


Presentation av resultatet för det första kvartalet 2015

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) tisdagen den 21 april 2015. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com.


Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig på www.transcom.com.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015 kl. 08:00 CET.


För ytterligare information, kontakta

Johan Eriksson, vd och koncernchef                          +46 70 776 80 22

Pär Christiansen, CFO                                               +46 70 776 80 16       

Stefan Pettersson, kommunikationsansvarig             +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar