Transcom går ur Colombia, utvärderar alternativ för återstående verksamhet i Latinamerika och anpassar ledningsstrukturen

Stockholm, den 18 januari 2016

  • Transcom kommer att stänga sin förlustbringande enhet i Colombia och utvärdera alternativ för den återstående latinamerikanska verksamheten. Förlusterna i Colombia uppgick till 1,6 miljoner euro under de första nio månaderna 2015. Omstruktureringskostnad i kv 4 2015: 2,2 miljoner euro (1,4 miljoner euro av detta belopp är icke-kassaflödespåverkande).
  • Transcoms region- och ledningsstruktur kommer att förändras. Förväntade årliga direkta kostnadsbesparingar: 2,9 miljoner euro. Ytterligare effektivitetsvinster förväntas under kommande år. Omstruktureringskostnad i kv 1 2016 uppskattas till 2,7 miljoner euro.

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att stänga sin förlustbringande enhet i Cali, Colombia, och att styrelsen utvärderar strategiska alternativ för den återstående latinamerikanska verksamheten i Chile och Peru. Sedan 2013 har Transcom genererat förluster uppgående till 15,1 miljoner euro i Latinamerika. Av denna summa är 4,2 miljoner euro hänförliga till verksamheten i Colombia. Under de första nio månaderna 2015 uppgick förlusterna i Latinamerika till 3,2 miljoner euro, varav 1,6 miljoner euro avser verksamheten i Colombia. Att stoppa dessa förluster är en mycket viktig prioritering för 2016. En engångsomstruktureringskostnad om 2,2 miljoner euro, relaterad till stängningen av enheten i Colombia, kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2015. Av detta belopp avser 1,4 miljoner euro en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning, medan 0,8 miljoner euro avser kostnader som är kassaflödespåverkande.

EBIT, Latinamerika

Miljoner euro 2013 2014 9-mån 2015 Summa
Chile -2,9 -3,2 -0,8 -6,9
Colombia -0,8 -1,8 -1,6 -4,2
Peru -1,5 -1,7 -0,8 -4,0
Summa Latam -5,2 -6,8 -3,2 -15,1

Transcom tillkännager också förändringar av bolagets region- och ledningsstruktur (se nedan). Dessa anpassningar kommer att ytterligare effektivisera Transcoms globala verksamhet, och fokusera de organisatoriska resurserna mot prioriterade tillväxtområden. Årliga kostnadsbesparingar som ett resultat av denna omställning uppskattas till 2,9 miljoner euro, och full besparingstakt beräknas uppnås under det fjärde kvartalet 2016. Ytterligare effektivitetsvinster i tillägg till dessa direkta besparingar förväntas under de kommande åren, vilket kommer att stödja uppfyllandet av Transcoms finansiella mål på medellång sikt. En engångsomstruktureringskostnad om cirka 2,7 miljoner euro, relaterad till förändringarna som beskrivs nedan, kommer att belasta resultatet i det första kvartalet 2016.

Följande förändringar kommer att genomföras avseende Transcoms regionstruktur, dvs. bolagets rörelsesegment:

  • Den nya regionen Kontinentaleuropa kommer att förena Transcoms verksamhet i Spanien och Portugal med den tidigare regionen Central- & Sydeuropa (utom Storbritannien). Roberto Boggio har utnämnts till chef för denna nya region.
  • Den nya regionen Engelskspråkiga marknader och APAC kommer att integrera verksamheten i Storbritannien med Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet. Siva Subramaniam har utnämnts till chef för denna nya region.
  • Region Nordeuropa förblir oförändrad och leds av Christian Hultén.
  • Transcoms tillgångar i Chile och Peru, som genomgår en strategisk översyn, kommer att skötas separat och rapportera till vd och koncernchef Johan Eriksson.

Efter de förändringar som beskrivs ovan kommer Transcoms globala verksamhet att bedrivas inom tre enheter, i tillägg till organisationen för Latinamerika, som för närvarande genomgår en strategisk översyn: Nordeuropa, Kontinentaleuropa, samt Engelskspråkiga marknader och APAC. Med början i delårsrapporten för det första kvartalet 2016 kommer Transcoms segmentrapportering att reflektera denna nya organisation. Proformasiffror enligt den nya strukturen för segmentrapportering kommer att offentliggöras innan publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2016.

Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef, kommenterade:

”Det faktum att vi nu går ur Colombia och överväger alternativ för verksamheten i Chile och Peru är ett resultat av en betydande förändring av marknadsförutsättningarna. Den makroekonomiska utvecklingen under de senaste åren har negativt påverkat möjligheten att med lönsamhet leverera tjänster till kunder i Spanien från offshorecenter i Latinamerika. Som en reaktion på detta har vi jobbat med att positionera om verksamheten mot inhemska klienter i Latinamerika. Trots att vi har vunnit ett antal nya klienter, är lönsamheten fortfarande otillfredsställande. Transcom är en liten aktör i Latinamerika, och vi väljer nu att fokusera på andra marknader, där vi ser större potential för att skapa lönsam tillväxt.”

”I samband med de förändringar vi tillkännager idag, kommer Isabel Sánchez-Lozano, chef för den tidigare regionen Iberia & Latinamerika, att lämna Transcom. Jag vill tacka henne för hennes bidrag till att utveckla bolaget sedan hon började på Transcom 2011.”

”Vi genomför också ett antal organisatoriska förändringar för att förenkla vår regionstruktur. Det här kommer att generera kostnadsbesparingar och möjliggör även en ökad grad av standardisering och effektivitet i vår globala organisation, vilket kommer att sätta oss i en bra position för att uppnå våra finansiella mål på medellång sikt. Viktiga fokusområden de kommande åren är att säkerställa att våra regionala och koncerngemensamma funktioner är effektiva, att våra enheter är högpresterande operationellt, att vår kontrakts- och kontohantering är verkningsfull och att vi vinner långsiktigt lönsamma affärer som ligger i linje med Transcoms leveransorganisation och kommersiella prioriteringar.”

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2016 kl 15:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 27 000 specialister i 45 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar