Valberedningens förslag och motiverat yttrande angående styrelsen i Transcom WorldWide AB (publ)

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 sammankallades i oktober 2014 en valberedning av Cristina Stenbeck (i egenskap av representant för den största aktieägaren, Investment AB Kinnevik, vid tidpunkten för sammankallandet), för att förbereda förslagen inför Transcoms årsstämma 2015.

Valberedningen inför årsstämman 2015 bestod inledningsvis av Cristina Stenbeck, utsedd av Investment AB Kinnevik, Daniel Nyhrén, utsedd av Creades AB, och Arne Lööw, utsedd av Fjärde AP-fonden. Efter Altor Fund IV:s förvärv av aktier i Transcom i mars 2015, tillsattes Jesper Eliasson som ledamot i valberedningen, utsedd av Altor Fund IV, varefter valberedningen valde Jesper Eliasson till sin ordförande. Valberedningens fyra ledamöter har tillsatts av aktieägare som tillsammans företräder över 45 procent av röstkapitalet i Transcom.

Valberedningens förslag beträffande Transcoms styrelse

Valberedningen föreslår:

  • Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
  • Att följande ledamöter återväljs:

          Henning Boysen          Mia Brunell Livfors

          Alexander Izosimov    Mikael Larsson

  • Att Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Per Frankling väljs som nya styrelseledamöter.
    Roel Louwhoff, John C. Freker Jr. och Stefan Charette har avböjt omval.
  • Att Henning Boysen väljs om som styrelsens ordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen har sammanträtt fem gånger, antingen genom fysiska möten eller via telefon. Jesper Eliasson har deltagit vid de två sammanträden som har hållits sedan Altor Fund IV förvärvade aktier i Transcom. Utöver detta har valberedningen haft sedvanlig ytterligare kontakt mellan sina sammanträden och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. För att utvärdera till vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, givet Transcoms situation och framtida riktning, har valberedningens överläggningar varit inriktade på styrelsens övergripande sammansättning avseende erfarenhet och expertis. Valberedningen har kommit till slutsatsen att den nuvarande styrelsen är väl balanserad, dels för att den står för kontinuitet men också för att den sammantaget har ett finansiellt och operativt kunnande som är värdefullt givet styrelsens fortsatta inriktning för Transcom. Samtidigt anser valberedningen att nomineringen av Klas Johansson, Fredrik Cappelen och Per Frankling ytterligare kommer att stärka styrelsens erfarenhet inom börsnoterade bolag och Transcoms fokusområden. Dessutom kommer ägarrepresentationen i styrelsen att stärkas.

Klas Johansson är Partner på Altor, styrelseledamot i CTEK och Ewos samt styrelseordförande i Gelato Group. Klas har tidigare varit anställd på McKinsey & Company och suppleant i Lindorffs styrelse. Klas Johansson har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrik Cappelens nuvarande uppdrag innefattar styrelseordförande i Dustin Group AB, Byggmax Group AB (fram till årsstämman i maj 2015), Domitec AB och Terveystalo Oy. Han är också vice styrelseordförande i Munksjö Oy och styrelseledamot i Securitas AB. Fredrik Cappelens tidigare uppdrag inkluderar styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB, Sanitec Oy, Granngården AB, Munksjö AB, Munksjö Holding AB, GG Holding AB, Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB, samt styrelseledamot i Cramo Oy och WPO Service AB. Fredrik Cappelen har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Per Frankling är vd i Creades AB och styrelseordförande i Inet. Han har tidigare varit Investment Director på Ratos AB och managementkonsult på McKinsey & Company och Arkwright. Per Frankling har tidigare varit styrelseledamot ibland andra Inwido, Lindab, Tornet, Stofa, Nordic Cinema Group, Nebula och Jøtul. Han har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm och en MSc i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsesammansättningen speglar starka individuella kvalifikationer och passande kompetenser och erfarenhet inom områden som är viktiga för Transcom. Sammantaget har styrelsen lång erfarenhet av CRM och av verksamheter där kundtjänst är en viktig komponent. I sitt arbete överväger och diskuterar också valberedningen mångfald i styrelsen, med avseende på kön, ålder, geografiskt ursprung, samt yrkeserfarenhet och utbildning. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen för tillfället är lämplig beträffande mångfald av nationaliteter, yrkesbakgrund och olika funktionella kompetensområden. Valberedningen kommer fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlikhet.

Slutligen bör det noteras att valberedningen har utvärderat varje styrelseledamots oberoende under arbetet med att förbereda dessa förslag, och den har funnit att den föreslagna styrelsens sammansättning är förenlig med Svenska kod för bolagsstyrning.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Klas Johansson

Född: 1976

Nationalitet: svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Klas Johansson är Partner på Altor, styrelseledamot i CTEK och Ewos samt styrelseordförande i Gelato Group. Klas har tidigare varit anställd på McKinsey & Company och suppleant i Lindorffs styrelse.

Klas Johansson har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrik Cappelen

Född: 1957

Nationalitet: svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Fredrik Cappelens nuvarande uppdrag innefattar styrelseordförande i Dustin Group AB, Byggmax Group AB (fram till årsstämman i maj 2015), Domitec AB och Terveystalo Oy. Han är också vice styrelseordförande i Munksjö Oy och styrelseledamot i Securitas AB.

Har tidigare varit styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB, Sanitec Oy, Granngården AB, Munksjö AB, Munksjö Holding AB, GG Holding AB, Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB, samt styrelseledamot i Cramo Oy och WPO Service AB.

Fredrik Cappelen har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.


Per Frankling

Född: 1971

Nationalitet: svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, ej oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Per Frankling är vd i Creades AB och styrelseordförande i Inet. Han har tidigare varit Investment Director på Ratos AB och managementkonsult på McKinsey & Company och Arkwright. Har tidigare varit styrelseledamot ibland andra Inwido, Lindab, Tornet, Stofa, Nordic Cinema Group, Nebula och Jøtul.

Per Frankling har en MSc från Handelshögskolan i Stockholm och en MSc i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Henning Boysen

Född: 1946

Nationalitet: dansk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 32 000

Henning Boysen är styrelseordförande i Kuoni, ett av Europas ledande resebolag sedan 2006 (styrelseledamot sedan 2003). Styrelseordförande i Global Blue SA 2008–2012. VD och koncernchef i Gate Gourmet 1996–2004. Mellan 1988 och 1992 var han COO och vice VD i Saudia Catering i Saudiarabien.

Henning har en Masterexamen i ekonomi från Aarhus universitet, Danmark.

Mia Brunell Livfors

Född: 1965

Nationalitet: svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 5 976

Mia Brunell Livfors var VD och koncernchef i Investment AB Kinnevik mellan augusti 2006 och april 2014. Hon innehade flera chefspositioner inom Modern Times Group (MTG) 1992–2001, och tjänstgjorde som koncernens CFO 2001–2006.

Mia har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet.

Alexander Izosimov

Född: 1964

Nationalitet: rysk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 140 000

Alexander Izosimov var VD i VimpelCom-koncernen och, sedermera, i det utvidgade VimpelCom Ltd, 2003-2011. Flera ledande positioner på Mars, Inc. under en sjuårsperiod, bland annat som medlem i företagets Global Executive Management Board, och som chef för verksamheten i Ryssland, OSS, Östeuropa och Norden. Konsult på McKinsey & Company i Stockholm och London under fem år. Han är medlem i ICC’s styrelse (International Chamber of Commerce), styrelsemedlem i GSMA (global branschförening inom mobiltelefoni), och medlem i den ryske premiärministerns Council for Competitiveness and Entrepreneurship.

Alexander har en magisterexamen i naturvetenskap från Moskvas flyginstitut och en MBA från INSEAD.

Mikael Larsson

Född: 1968

Nationalitet: svensk

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav i Transcom, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 12 540

Mikael Larsson har tillsatts som CFO i Com Hem (kommer att börja på Com Hem den 1 maj 2015). CFO i Investment AB Kinnevik 2001–februari 2015. Innan dess jobbade han under sex år med revision och transaktionsrådgivning på Arthur Andersen i Stockholm. Mikael har också varit Group Controller på Thomas Cook Northern Europe.

Mikael har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

_________________________________

April 2015
TRANSCOM WORLDWIDE AB (PUBL)
VALBEREDNINGEN

---------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015 kl 17:30 CET.

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till över 400 internationella kunder i olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen TWW.

Om oss

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 21 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Prenumerera

Dokument & länkar