Bokslutskommuniké - 1 januari - 31 december 2017

  • Koncernens omsättning uppgick till 47,0 Mkr under 12-månaders perioden. Det kan jämföras med en omsättning på 43,0 Mkr för motsvarade period föregående år. Tillväxten är driven av dotterbolagen inom ABG-koncernen.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) minskade till 2,1 Mkr, jämfört med 6,1 Mkr föregående år. Nettoresultatet blev -12,7 Mkr varav nedskrivningar tagna i tredje och fjärde kvartalet uppgick till cirka -11,3 Mkr relaterade till fordringar och värdepapper i portföljen.
  • Såsom en följd av bland annat nedskrivningar i värdepappersportföljen och av fordringar minskade substansvärdet med 13% under året till totalt 46 Mkr; motsvarande 0,88 kr per aktie.
     


  • Efter perioden har Bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt om 23,7 Mkr. Emissionen fulltecknades. Antalet utestående aktier i Bolaget ökade med 15 004 260 A-aktier samt 11 016 739 B-aktier. Vidare erhöll tecknarna teckningsoptioner uppgående till totalt 10 002 906 TO 4 A samt 7 344 492 TO 5 B. Dessa kan tecknas under perioden 14 februari 2019 till 28 februari 2019 och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i samma serie till en kurs om 1,20 kr per aktie.
  • Styrelsen har ännu inte beslutat om eventuellt förslag till vinstutdelning, detta kommer att ske i samband med kallelse till årsstämma som i sin tur beräknas avhållas i maj 2018. Kallelse, inklusive eventuellt förslag till vinstutdelning, beräknas ske i april. Fullständig årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgänglig fyra veckor före stämman.
  • Efter perioden har dotterbolaget Transferator Ventures ingått ett emissionsavtal med läkarbemanningsföretaget Hedera Group innefattande att företaget förbundit sig att investera 7 miljoner kronor i en kommande riktad nyemission. Emissionen görs på 12,60 kronor per aktie och motsvarar knappt 10 procent av röster och kapital i Hedera Group.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar