DELÅRSRAPPORT Q3 2015  –  1 JANUARI - 30 SEPTEMBER

9 MÅNADER, januari-september

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,4 (4,7) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,2 (-0,3) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 1,9 (-0,7) Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 52,3 Mkr; 1,01 kronor per aktie.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,76 kr.
 • Soliditeten uppgick till 51,3%.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 10,6 Mkr.

3 MÅNADER, april-juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 7,7 (1,3) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 (-1,2) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 1,5 (-1,3) Mkr.

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB.
Jämte dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

SUBSTANSVÄRDET UPPGICK till 1,01 kr/aktie

 • Utgående bokfört värde på värdepappersportföljen uppgick per balansdagen till 63,2 Mkr. Omslutningen minskade under tredje kvartalet såsom en följd av försäljning av innehaven Skeppsbron 6 och C Security Systems AB. Bokfört totalt försäljningsvärde uppgick till 10,9 Mkr. Vinsten på försäljningar uppgick till cirka 1,2 Mkr och redovisas över resultaträkningen.
 • Försäljningarna innebar att Bolaget sänkte nettoskulden under perioden genom förbättrad likviditet samt amortering av externa lån kopplade till Skeppsbron 6.
 • Substansvärdet per aktie var oförändrat jämfört med andra kvartalet och uppgick till 1,01 kr.
 • Värdeförändringar i portföljen uppgick till 0,8 Mkr. Investeringar uppgick till 0 Mkr för perioden.
 • Bolagets utdelning om 0,07 kr per aktie motsvarande ett totalt belopp om 3 642 953 kronor avskiljdes i oktober varvid dess effekt på eget kapital och substansvärde bokförs i fjärde kvartalet.
 • Per balansdagen uppgick antalet utestående aktier totalt till 52 042 199 st.

VD kommentar

Bäste aktieägare,

Som jag beskrev i mitt VD brev vid andra kvartalet hade aktiemarknaderna skakat till och det såg ganska tråkigt ut. Nu kan vi konstatera att marknaderna, trots en turbulent omvärld, har hämtat sig något och varit relativ stabila och viljan att ta risk är tillbaka. Den extrema lågräntemiljön fortsätter och obalanserna i den svenska ekonomin kan snabbt skapa ett helt annat finansiellt klimat. Vi försöker lägga huvuddelen av vårt kapital i bolag där vi ser att det finns en stabil och verifierad lönsamhet. Våra venture capital investeringar har – skulle jag säga – samtliga en gemensam nämnare. De har kloka entreprenörer som verkligen har respekt för andras pengar och drar inte på sig för stora kostymer innan de vet att deras affärsmodell håller.

Under det tredje kvartalet har vi, som tidigare nämnts, fokuserat portföljen ytterligare genom försäljningar av värdepapper om totalt 10,9 Mkr. Innehaven Skeppsbron 6 samt C Security Systems AB lämnade därmed portföljen i sin helhet. Genom försäljningarna minskade vi koncernens nettoskuld med cirka 6 Mkr och vår soliditet ökade till 51%. Därmed står vi bättre rustade för att få hävstång i vår balansräkning vid framtida affärer.

Vi har inte gjort några investeringar detta kvartal men det innebär inte att vi varit passiva. Vi har haft flera intressanta möten med industriella säljare. Vi följer ett antal bolag aktivt och analyserar dem löpande, men förvärvsprocesser är ofta långa och mycket finns att vinna på att avvakta tills full insikt erhållits.

Även om vi nu lägger huvuddelen av vår tid inom industriella områden har vi inte släppt vår venture capital del. Innehaven i Akredo, Gumbler och ELK finns idag och vi har ett flöde av företag som vill ha oss som ägare. De tre vi nu har i portföljen jobbar på bra och senast var det Akredo som genomförde en lyckad nyemission riktad till en handfull investerare. Nu kan de verkligen satsa i Polen. Vad jag hör så börjar Akredos affärsmodell att ge inflöden av låntagare, nu gäller det för bolaget att få upp volymerna. Gumbler å sin sida har nyligen lanserat sin ”spela om pengar” funktion i spelet MadSkills2. Av det jag sett, ser det riktigt smart ut. Ladda ned den på App Store och se själva. När ni ändå är inne i App Store passa på att ladda ned Mr Greens app och spela där "Taco Brothers"; ett spel som skapats av vår investering ELK, även det mycket snyggt gjort.

Aqurat har jag nämnt i tidigare VD brev och jag tror att bolaget går mot sitt lönsammaste år sedan start. Det ska bli intressant att se hur året nu slutar. Bolaget är en viktig pusselbit i det finansiella systemet och med allt fler företag listade och fler bolag anslutna till Euroclear, har bolagets underliggande marknad växt kraftigt de senaste två åren. Oavsett om aktiemarknaden går upp eller ned kommer företag att ha behov av nyemissioner och andra tjänster som Aqurat tillhandahåller. Det tycker jag bådar gott.

Jag önskar Er alla en skön och avkopplande Jul och ett Gott Nytt År.

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ.)

Portföljbolagen

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB. Jämte dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

DOTTERBOLAG

Transferator Industri AB, 100% ägande

Bolaget etablerades under december 2014 såsom ett led i strategin att bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande företag med stabila kassaflöden. Transferator Industri AB förvärvade ABG-koncernen.

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen och den operativa verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från egna kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde Moraberg samt via ett distriktskontor i Helsingborg. Koncernen har 11 anställda.

Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från olika leverantörer alternativt från eget lager avseende rekonditionerade tidigare uthyrda cisterner. Bolaget är dominerande i sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll och service av de f.n. ca 4 000 cisterner som är under förvaltning. För år 2014 omsatte ABG-koncernen 33,2 Mkr med ett resultat efter skatt om 7,6 Mkr.

Aqurat Fondkommission AB, 76,9% ägande

Aqurat Fondkommissions affärsidé är att erbjuda små och medelstora bolag kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Transferator investerade första gången i Aqurat Fondkommission i augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. För år 2014 uppgick omsättningen till cirka 6 Mkr och EBIT till -0,2 Mkr. VD i Aqurat Fondkommission är Malin Hagberg och företaget har fyra anställda.

INTRESSEBOLAG

Biosensor Applications AB, 31% ägande

Biosensor Applications med dotterbolag, är ett svenskt onoterat företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård. Försäljning sker i huvudsak via återförsäljare och distributörer. För år 2014 uppgick omsättningen till 2,1 Mkr och resultatet till -4,9 Mkr.

ANDRA VÄRDEPAPPER – VENTURE CAPITAL INNEHAV

A-krdo International AB, 15,1% ägande

A-krdo International AB äger Akredo-plattformen som möjliggör för privatpersoner att med endast en låneansökan erhålla låneerbjudanden från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett initialt steg, privatlån mellan 5.000 och 300.000 kronor. Akredo lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag på den Polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat avtal med flertalet långivare, varav 6 banker med verksamhet i Polen, att delta och ge kunder låneerbjudanden genom plattformen. Akredo redovisar ingen materiell nivå på omsättning för år 2014.

ELKAB Studios AB. 6,88% ägande

ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång erfarenhet inom spelindustrin. Bolaget har som affärsidé att utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den européiska marknaden. ELK Studios ligger bakom ett par starka titlar så som Electric SAM, Champions Goal och the Lab. Bolaget har 9 anställda med kontor i Stockholm.

Gumbler Ltd, 7,9% ägande

Gumbler är ett svensk-maltesiskt spelföretag som utvecklat och lanserat en av de första app-baserade plattformarna i världen där spelare kan utmana varandra om riktiga pengar i populära mobilspel s.k. skill-games betting. App-spelsutvecklare som vill använda Gumblers lösning behöver endast lägga in en ”Spela om pengar” -knapp i sina spel varvid befintliga kunder ges möjligheten att spela om riktiga pengar via Gumbler-appen. I plattformen finns bla. det välkända motorcross-spelet MadSkillsMX2. Gumblers avsikt är att integrera fler spel löpande under år 2015. Gumbler finns att prova genom att söka på Gumbler och i Appstore eller Google Play. Gumbler har 5 anställda. VD och grundare är entreprenören Patrik Nybladh.

Risker

Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se.

Redovisningsprinciper

Transferator-koncernen redovisar i enlighet med K3.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning m.m.

Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Bolaget har två dotterföretag Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB (ägare av ABG- koncernen) vilka konsolideras. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Bolaget konsoliderar Biosensor Applications Sweden AB såsom intresse- bolag i enlighet med kapitalandelsmetoden.

Skattesituation m.m.

Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisnings- mässiga då Bolaget löpande värderar sin balansräkning till verkligt värde avseende finansiella instrument. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

Revisorns granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké, januari-december 2015, 12 månader, publiceras den 29 februari 2016.

Delårsrapport, januari-mars 2016, 3 månader, publiceras den 31 maj 2016.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 30 november 2015.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
VD Fredrik Vojbacke, 0708-990463
E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Webb: www.transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar