Delårsrapport Transferator AB - 1 januari - 31 mars 2018

3 MÅNADER, JANUARI-MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 9,9 (11,7) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,5 (0,9) Mkr.
  • Nettoresultatet blev -1,5 (-0,2) Mkr.
  • Substansvärdet uppgick till 67,1 Mkr; 0,86 kronor per aktie.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,58 kr (0,65).
  • Soliditeten uppgick till 53,4% (45,7%).
  • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 16,9 Mkr.

Koncernens omsättning uppgick till 9,9 Mkr under perioden, en minskning med 1,8 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Huvuddelen av minskningen härrör till ABG koncernen och förklaras bland annat av en sen start på våren och säsongen. I april har försäljningen återhämtat sig till normala nivåer igen. Lönsamhetsmässigt var kvartalet svagt, förklarat av minskad försäljning samt lägre bruttomarginaler såsom en följd av en annan produktmix jämfört med tidigare år. Marginalförbättrande åtgärder har vidtagits under andra kvartalet vilka redan visat effekt. Under kvartalet avslutades en nyemission i Bolaget om 23,7 Mkr före nyemissionskostnader. Genom emissionen ökade antalet utestående aktier till 78 063 296 st. Värdepappersportföljen uppgick till 69,4 Mkr och substansvärdet till 67,1 Mkr. Under perioden gjordes en investering om 7 Mkr i läkarbemanningsföretaget Hedera Group AB (FN:HEGR) och ett ägande om cirka 10% av röster och kapital. Substansvärdet per aktie uppgick till 0,86 kr. Beräkningen baseras på det nya antalet utestående aktier i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Vojbacke
VD

Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar